လံာ်တၢ်ဖးအက့အဒိတဖၣ်

2023 လံာ်တၢ်ဖးအက့အဒိတဖၣ်

March သ၀ီ

 Cayuga Heights သ၀ီ

 Dryden သ၀ီ

 Groton သ၀ီ

Trumansburg သ၀ီ


Lansing သ၀ီ

Lansing သ၀ီ

 


တၢ်ဃုထၢလီၤဆီလၢတၢ်ထုးထီၣ်ပာ်လီၤသဲးစးတၢ်ဘျၢအကီၢ်ရ့ၣ်သၢဘျီတဘျီ (3rd Legislative District)  (ယနူၤအါရံၤ 24, 2023)

Ithaca City, က၀ီၤ 1, ကီၢ်ရ့ၣ် 3, က၀ီၤ 3, ကီၢ်ရ့ၣ် 2 ဒီး 3

 

ကီၢ်စဲၣ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤတၢ်ဃုထၢ- ယူၤ 27, 2023

Ithaca ၀့ၢ်

က၀ီၤ 1 (Dem)

က၀ီၤ 2 (Dem)

က၀ီၤ 3 (Dem)

က၀ီၤ 5 (Dem)

၀့ၢ်ဖိ Caroline (Dem)

၀့ၢ် Danby (Dem)

၀့ၢ် Enfield (Dem)

၀့ၢ် Enfield (Rep)

 


General Election (ထီရီၤတၢ်ဃုထၢ)(နိၣ်၀့ဘၢၣ် 7, 2023)

Ithaca City: Ward 1, Ward 2, Ward 3, Ward 4, Ward 5

Town of Caroline

၀့ၢ်ဖိ Danby

၀့ၢ်ဖိဘၣ်ထွဲဒီး Dryden

Town Enfield 

၀့ၢ်ဖိဘၣ်ထွဲဒီး Groton

၀့ၢ်ဖိ Ithaca

၀့ၢ်ဖိဘၣ်ထွဲဒီး Lansing

၀့ၢ်ဖိ Newfield 

၀့ၢ်ဖိဘၣ်ထွဲဒီး Ulysses