County Services           How Do I?     

Administration

Health Department တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖဲ 55 Brown Rd.

တနံၣ်တဘျီတၢ်ပာ်ဖျါတဖၣ်

ပှၤတ၀ၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်သမံသမိးမၤကွၢ်ဒီးပှၤတ၀ၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဂ့ၤထီၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

Public Health Preparedness

သဲစးအတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတဖၣ်

ဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤလၢတၢ်ကလဲၤဆူ TCHD

တၢ်အိၣ်သဒံၣ်သဒၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်


 တၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိ,တၢ်တိာ်ပာ်,လုၢ်ပှ့ၤတဖၣ်

Tompkins County Health Department (Tompkins Countyတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အ၀ဲၤကျိၤ) ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဘျုးခါဆူ ပှၤအိၣ်ဆိးလၢ Tompkins County အပူၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ကွၢ်ဘၣ်တၢ်လီၢ်တခါအံၤလၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်ကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအအိၣ်၀ဲဒၣ်အလၢအပှဲၤတခါတက့ၢ်.


ပတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိ=

"တၢ်ကဂဲၤလိာ်မၤတၢ်လၢတၢ်ကတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးပှၤတ၀ၢလၢအဆူၣ်အချ့တခါခီဖျိတၢ်ဒီသဒၢဒီးတၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ခီဖျိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့,တၢ်သိၣ်လိနဲၣ်ယုၤ,တၢ်ကတိၤခဲးတၢ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ."

ပတၢ်တိာ်ပာ်-

"Your Partner for a Healthy Community (နပှၤမၤသကိးတၢ်လၢပှၤတ၀ၢအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်လီၤ)."

ပတၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤတဖၣ်-

"ပမၤဘျးစဲဖံးမၤတၢ်ဒီးပပှၤတ၀ၢဃုာ်ပှဲၤတၢ်ဒိသူၣ်ဒိသး ဒီး တၢ်ပာ်ကဲန့ၣ်လီၤ.
"ပပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤတၢ်လီၤဆီလၢအိၣ်လၢပသိးပကျါ,တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအအိၣ်ဖျါဆှံဆှံဒီးတၢ်ထဲသိးတုၤသိးန့ၣ်လီၤ.
"ပမၤသကိးတၢ်တပူၤဃီပှဲၤတၢ်သူၣ်တီသးရၤဒီးပှဲၤတၢ်အကံၢ်အစီန့ၣ်လီၤ."


တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ

55 Brown Road, Ithaca, NY 14850
Cornell Business Park အပူၤ, ဘူးဒီး Ithaca-Tompkins ခိခိၣ်လီၢ်က၀ီၤကဘျီယူၤပျီ


၀ဲၤဒၢးအနၣ်ရံၣ်တဖၣ်-

ဂီၤ 8:30 နၣ်ရံၣ်–ဟါ4:30 နၣ်ရံၣ်


Department Directory (၀ဲၤကျိၤတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်)

Administration
တၢ်ကွၢ်ဖှိၣ်၀ဲၤကျိၤဒီတခါ

TCHD တနံၣ်တဘျီတၢ်ပာ်ဖျါ 

607-274-6674
Children with Special Care Needs (CSCN) (ဖိသၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အတၢ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီတဖၣ်)
ပှၤတ၀ၢအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးဖိသၣ်လၢအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်စဲၤခံ
607-274-6644
Division for Community Health (DCH) (ပှၤတ၀ၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အ၀ဲၤဒ့)
ကွၢ်ထွဲပၢဆှၢ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်, တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ, မိၢ်ဒီးဆံး, MOMS ဒီး WIC အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်
607-274-6629
ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတကွီၢ်လၢအလဲၢ်အကွာ်တခါမၤတၢ်လၢတၢ်ဒီသဒၢ၀ဲဒၣ်ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်,အဒိဒ်တၢ်သမံသမိးတၢ်အီၣ်အကျးတဖၣ်,တၢ်ကွၢ်ဟုၣ်ကမျၢၢ်အထံအသနူတဖၣ်, မၤလီၤတံၢ်ထံဘၣ်အၢဘၣ်သီအသနူတဖၣ်တၢ်မၤကဲထီၣ်အီၤဂ့ၤဂ့ၤဒီးထွံၣ်ပျုၢ်တၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ.
607-274-6688
တၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ
တၢ်ဒီသဒၢသးဖျၢၣ်အတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ,ခဲစၢၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးခီဖျိတၢ်မၤစၢၤတုၤလီၤတုၤကျဲ,ပှၤတ၀ၢဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်အကျဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်သူညါသူးဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢတၢ်ဖီၣ်ဃံးအီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
607-274-6710
တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်
တၢ်ဆဲးဒီသဒၢလၢဖိသၣ်ဒီးသးပှၢ်တဖၣ်န့ၣ်ကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်လီၤ.
607-274-6616
Community Health Services
တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိအတၢ်မၤလိမၤဒိးတဖၣ်ဒီးတၢ်ဒုးအီၣ်နုၢ်ထံအတၢ်ဆီၣ်ထွဲ,မိၢ်ဒီးဖိအဟံၣ်အတၢ်လဲၤအိၣ်သကိး,
တၢ်ဖီၣ်ဂၢၢ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢအရၤလီၤအသး,တိးကွ့အကသံၣ်ဆဲးတဖၣ်, HIV တၢ်မၤကွၢ်လၢတၢ်တပာ်ဖျါမံၤ, ပှာ်အစုၣ်ပျၢ်ထီၣ်ဒီးတၢ်ဒီသဒၢ, ထွံၣ်ပျုၢ်တၢ်ဆါ, ပသိၣ်တၢ်ဆါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
607-274-6604
MOMS တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ
တၢ်အုၣ်ကီၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢပိာ်မုၣ်လၢအဒၢဒီးအ၀ဲသ့ၣ်အဖိလၢတအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဒံးလၢအကြၢးဘၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.
607-274-6622
Vital Records
တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်အလံာ်အုၣ်သးတဖၣ်,တၢ်သံအလံာ်အုၣ်သးတဖၣ်ဒီးတၢ်လီၤစၢၤလီၤသွဲၣ်အတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
607-274-6642
WIC
တၢ်ထၢနုာ်လီၤမၤပှဲၤတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢပိာ်မုၣ်ဒီးဖိသၣ်လၢအကြၢးဘၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.
607-274-6630

 

ပဒိၣ်လၢတၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤ
Tompkins County တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အ၀ဲၤကျိၤန့ၣ်မ့ၢ်ပဒိၣ်အကရၢလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်လၢကျိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢအဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤဆီအီၤခီဖျိ ခီၣ်တံၢ်,ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်အပတီၢ်ပဒိၣ်လၢတၢ်ဃုထၢဃာ်အီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နထုးဖျါထီၣ်နတၢ်အဲၣ်ဒိးဘၣ်သးဒီးတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ်ခီဖျိလီပှာ်ယဲၤသန့လၢလာ်တခါလၢ်လၢ်သ့လီၤ.

Tompkins County Legislators (ခီၣ်တံၢ်ပှၤထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢတဖၣ်)

ပှၤထုးထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်တၢ်ရဲၣ်လီၤဃာ်မံၤစရီ
Health & Human Services Committee Web page (တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးပှၤကူပှၤကညီအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကမံးတံာ်အပှာ်ယဲၤကဘျံးပၤ)
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အလံာ်နံၣ်လံာ်လါ


New York State Assembly (နူယီးကီၢ်စဲၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်)

Anna Kelles (D, 125th Assembly District)
District Office
106 East Court Street
Ithaca, NY 14850
(607) 277-8030


New York ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ထး

51st Senate District
District Office
41 So. Main Street
Oneonta, NY 13820
(607) 432-5524

53rd Senate District
Elmira District Office
228 Lake Street
Box 588
Elmira, NY 14902
Phone: (607) 732-2765 | Fax: (607) 732-2832

54th Senate District
District Office
119 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
ကိးကလီ 1-888-568-9816 | ဖဲး(စ)- (315) 568-2090


NYS ကီၢ်စဲၣ်ခိၣ်

(D)
State Capitol
Albany, NY 12224
(518) 474-8390
အံမ့(လ)