County Services           How Do I?     

多元化倡议

汤普金斯县多样性声明

"汤普金斯县政府以多元化、公平和包容为核心。我们的目标是将权力下放给职员和居民,以消除那些妨碍包容性治理以及为每个人提供政府服务的系统障碍。” 

汤普金斯县以公平为核心

 

劳动力多元化包容委员会和多元化联盟的链接:                   

 

 

 

劳动力多元化包容委员会

 

多元化联盟