County Services           How Do I?     

မုၢ်၀ဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ Tompkins County အပူၤ

Jennifer Tavares<br /> ပှၤပၢၢ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ, Tompkins County တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤအ၀ဲၤကျိၤ“Tompkins County ဟီၣ်က၀ီၤ,ပာ်ဃုာ် Ithaca, မ့ၢ်တၢ်လီၢ်အခၣ်သ့ၣ်လၢဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤလၢထံကီၢ်အပတီၢ်လၢတၢ်ကအိၣ်လၢအပူၤဒီးမၤဒိၣ်ထီၣ်မုၢ်၀ဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. Tompkins County အပူၤ Cornell University, Ithaca College ဒီး Tompkins Cortland Community College တဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးဒ်န့ၣ်အသိးပတီၢ်ထီစဲးဖီကဟၣ်အခီပနံၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လီၤ. တၢ်ကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်အတၢ်ထူးတၢ်တီၤတဖၣ်အံၤဟ့ၣ်မၤစၢၤမုၢ်၀ဲၤအပှၤတ၀ၢဃုာ်ဒီးစဲအ့ၣ်အတၢ်ဖျိးထီၣ်ဒီးမုၢ်၀ဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤအသးသဟီၣ်ဒီးတၢ်မၤကဲထီၣ်သီတၢ်တခါ,ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢအထီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်မၤစၢၤမၤဖျိးထီၣ်လံတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်တခါလၢမုၢ်၀ဲၤလၢအသန့ၤထီၣ်လၢတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါမၤလိဒီးထုးန့ၢ်ထံကီၢ်အပှၤစဲအ့ၣ်ဖိလၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါအကရူၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်ထူးတၢ်တီၤတခါအံၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤမုၢ်၀ဲၤဒီးတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အပူၤ,ဒီးမၤစၢၤထံၣ်န့ၢ်ဒီးဃဲာ်လီၤဘှါလီၤတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်သ့လီၤ.”

Jennifer Tavares
ပှၤပၢၢ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ, Tompkins County တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤအ၀ဲၤကျိၤ


မုၢ်၀ဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်

Tompkins County တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤအ၀ဲၤကျိၤ

ပနံာ်တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤဂ့ၢ်၀ီအပှၤမၤတၢ်ဖိမၤစၢၤမုၢ်၀ဲၤတဖၣ်အိၣ်ဆီလီၤအသးလၢတၢ်လီၢ်တခါအပူၤဒီးမၤစၢၤမုၢ်၀ဲၤလၢအအိၣ်ပာ်စၢၤတဖၣ်လၢကဒိၣ်ထီၣ်ဒီးလဲၢ်ထီၣ်အဂီၢ်လီၤ.ပနံာ်တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤဂ့ၢ်၀ီမၤသကိးတၢ်အခိၣ်သ့ၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤဒီးတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအမုၢ်၀ဲၤဆံးဆံးဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

Tompkins County Area Development (Tompkins County တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်) 

Tompkins County တၢ်လီၢ်အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် Tompkins County Area Development, Inc. (TCAD) န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိလၢတဘၣ်ဃးဒီးပဒိၣ်,တဃုနီၢ်ကစၢ်အဘျုးလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤလၢ 1964 လၢအဟ့ၣ်လီၤသးမၤတၢ်လၢတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်လၢအသဘျိၣ်ဆူညါဒီးအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢအမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်အိၣ်မူအက့ၢ်အဂီၤလၢ Tompkins County အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲမၤသကိးတၢ်ဃုာ်ဒီးမုၢ်၀ဲၤ,ကရၢတမၤတၢ်လၢအဘျုး,တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢအပတီၢ်ထီဒီးကမျၢၢ်အတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အခါ, ပမၤလၢပှဲၤပတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိခီဖျိတၢ်မၤစၢၤတၢ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်,တၢ်ဟံးဃာ်ပၢၤဃာ်,တၢ်မၤလဲၢ်ထီၣ်ဒီးတၢ်ထုးန့ၢ်မုၢ်၀ဲၤလၢတၢ်ပညိၣ်လီၤအီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.ဒ်ပှၤတ၀ၢတီခိၣ်ရိၣ်မဲမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ကရၢ, TCAD ဟ့ၣ်ကျိၣ်စ့အတၢ်မၤစၢၤ,တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်မၤစၢၤဒီးတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်အိၣ်ဆိးအဂီၢ်တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

2015 မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်အတၢ်မၤအကျဲခိၣ်သ့ၣ်လၢ Tompkins County အဂီၢ် (ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤဆူ County Legislature, 4-7-15)

Tompkins County စဲးဖီကဟၣ်အတၢ်မၤလီၢ်အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်အကရၢ

ဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤခီဖျိကမံးတံာ်မိၢ်ပှၢ်ကရၢဖိနွံဂၤလၢအဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤခီဖျိ County Legislature ဒီးဘၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢအီၤခီဖျိ TCAD, IDA လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကမၤစှၤလီၤလီၢ်က၀ီၤဒီးကီၢ်စဲၣ်တၢ်ခိတၢ်သွဲတဖၣ်လၢတၢ်ကထုးထီၣ်ပီးလီဒီးစဲးဖီကဟၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢအမၤကဲထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဒီးမၤဆူၣ်ထီၣ်လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ခိသွဲအလီၢ်အကျဲန့ၣ်လီၤ. IDA ဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်သးစဲတဖၣ်တၢ်သူဖှိၣ်တၢ်,တၢ်သူၣ်ထီၣ်အကထြၢအါကထြၢအတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢ City of Ithaca အ၀့ၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ.  Tompkins County Development Corporation ဟ့ၣ်တၢ်မၤန့ၢ်သူတၢ်အခွဲးဆူတၢ်ထုးကွံာ်ခိသွဲအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်လၢတမ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢစ့အထိးနါအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.


တၢ်ဖံးတၢ်မၤဂံၢ်ဘါသဟီၣ်အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်

Tompkins တၢ်ဖံးတၢ်မၤဂံၢ်သဟီၣ်နူယီး

Tompkins တၢ်ဖံးတၢ်မၤဂံၢ်သဟီၣ်နူယီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤဂံၢ်သဟီၣ်တၢ်ဘျၢလီၤစ့အကမံးတံာ်မိၢ်ပှၢ် (Tompkins Workforce New York’s Workforce Investment Board)ရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိအဂံၢ်ထံးတဖၣ်လၢအပညိၣ်လီၤလၢတၢ်တုၤထီၣ်တၢ်မၤကစၢ်ဒီးနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂံၢ်သဟီၣ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

One-Stop တၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်ခၢၣ်သး

Tompkins Workforce New York အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ၀့ၢ်ခၢၣ်သး Ithaca, ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်ကျိၤကျဲလၢအညီလၢတၢ်ကမၤန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢမုၢ်၀ဲၤတဖၣ်,ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဒီးပှၤဃုတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.


ဂံၢ်ထံးဆူညါတဖၣ်-

အံးသၣ်ခၣ်၀့ၢ်ခၢၣ်သးသိၣ်မှံၤကရၢ (Downtown Ithaca Alliance)

Tompkins County တၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤအ၀ဲၤကျိၤ

ကလံၤစိးတၢ်လီၢ်ခိခိၣ်တၢ်လီၢ်မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်အကီၣ်ကးကရၢ (Southern Tier Regional Economic Development Council)

Empire State အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်

နူယီးကီၢ်စဲၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိအ၀ဲၤကျိၤ (New York State Department of Labor)