County Services           How Do I?     

တၢ်ကိးသတြီဒီးတၢ်အိၣ်သဒံၣ်သဒၢအဖီလစံၣ်

 

Tompkins County အပှာ်ယဲၤသန့ဟ့ၣ်တၢ်မၤန့ၢ်သူ၀ဲဒၣ် Tompkins County တအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအပှဲၤတၢ်ညီတၢ်ဘှါ,ဒီးမၤညီလီၤန့ၢ်တၢ်ဒိၣ်န့ၢ်အလီၢ်လၢတၢ်ကမၤမုၢ်၀ဲၤဃုာ်ဒီး Tompkins County အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်လီပှာ်ယဲၤအဖီခိၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤခဲလၢာ်အသိး, ပသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်လၢကယဲၢ်မ့ၢ်ပှၤဟဲအိၣ်သကိးပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤအတၢ်သဒံၣ်သဒၢန့ၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်လၢအဂီၢ်လီၤ. Tompkins County အံၤဟ့ၣ်လီၤအသးလၢတၢ်ကပၢၤဃာ်နတၢ်သဒံၣ်သဒၢဖဲနဟဲအိၣ်သကိးကွၢ်၀ဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အခါန့ၣ်လီၤ.

ဖီလစံၣ်တခါအံၤပာ်ဖျါထီၣ် County အတၢ်အိၣ်သဒံၣ်သဒၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ထၢဖှိၣ်အီၤလၢပှၤဟဲကွၢ်ပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖီလစံၣ်တခါအံၤပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ထၢဖှိၣ်အီၤမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီးမ့ၢ်တၢ်သူတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတခါအံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. County ဘၣ်တဘၣ်,ဃုာ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢအအိၣ်ဒီးအီၤ,ဆီတလဲမၤဘၣ်,ထၢနုာ်လီၤအါထီၣ်မ့တမ့ၢ်ထူးသံကွံာ်တၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးဖီလစံၣ်တခါအံၤတနီၤန့ၣ်သ့လီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်အိၣ်သဒံၣ်သဒၢအဖီလစံၣ်တခါအံၤဘၣ်လိာ်အသးထဲဒၣ်ဒီးပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤအဃိ,နကြၢးသမံသမိးကွၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်သဒံၣ်သဒၢအဖီလစံၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးပှာ်ယဲၤသန့တခါလၢ်လၢ်,ပာ်ဃုာ် County အဂၤအပှာ်ယဲၤသန့တဖၣ်,ဖဲနနုာ်လီၤသူအီၤခီဖျီပှာ်ယဲၤတခါအံၤတဆီအဃိတက့ၢ်.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ထၢဖှိၣ်အီၤဖဲနဟဲအိၣ်သကိးပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤအခါ

ဖဲအိၣ်သကိးကွၢ်၀ဲဒၣ် www.tompkinscountyny.gov အခါ, County ထၢဖှိၣ်ဒီးပာ်ဃာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်ဟဲကွၢ်လၢလာ်အံၤန့ၣ်လီၤ-

Internet Protocol (အ့ထၢၣ်နဲးအကျိၤအကွာ်)အနီၢ်ဂံၢ်ဒီးအ့ထၢၣ်နဲးအလီၢ်က၀ီၤအမံၤဒီးပှၤဟ့ၣ်နၤဒီးအ့ထၢၣ်နဲးအမံၤန့ၣ်လီၤ. Internet Protocol အနီၢ်ဂံၢ်န့ၣ်မ့ၢ်နီၢ်ဂံၢ်တၢ်နဲၣ်ဖျါတခါလၢဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤဆူနအ့ထၢၣ်နဲးတၢ်မၤစၢၤအပှၤဟ့ၣ်တၢ်အအိၣ်မ့တမ့ၢ်လိၤလိၤဆူနခီၣ်ဖၠူထၢၣ်,လၢတၢ်သူအီၤလၢတၢ်ကနဲၣ်အ့ထၢၣ်နဲၣ်အတၢ်လဲၤဆူနအိၣ်အဂီၢ်ကသ့န့ၣ်လီၤ-

အ့ထၢၣ်နဲးအသန့ထံးအကလုာ်ဒီးတၢ်ဒုးလဲၤတရံးအသနူလၢနသူအီၤ,

မုၢ်နံၤဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢနလဲၤအိၣ်သကိးတၢ်လီၢ်အံၤ,

ပှာ်ယဲၤအကဘျံးပၤတဖၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢနမၤန့ၢ်သူအီၤလၢတၢ်လီၢ်တခါအံၤ,ဒီး

URL မ့တမ့ၢ်ပှာ်ယဲၤသန့အလီၢ်အကျဲနီၢ်ဂံၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးပှာ်ယဲၤသန့လၢနလဲၤအိၣ်သကိးတချုးနဟဲဆူပှာ်ယဲၤသန့အံၤဒီးပှာ်ယဲၤကဘျံးတခါလၢ်လၢ်လၢဘျးလိာ်အသးဒီးတၢ်လီၢ်တခါအံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤတၢ်သူအီၤလၢတၢ်ကမၤဂ့ၤထီၣ်ပပှာ်ယဲၤသန့အတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီတဖၣ်ဒီးလၢတၢ်ကမၤစၢၤ County တၢ်နၢ်ပၢၢ်ပှၤဟဲကွၢ်တၢ်တဖၣ်သူပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤတၢ်ထၢဖှိၣ်အီၤလၢနီၢ်ဂံၢ်နီၢ်ဒွးအတၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးအဂီၢ်,လၢတၢ်ကဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤမနုၤတဖၣ်န့ၣ်ပပှၤလၢအဟဲကွၢ်တၢ်တဖၣ်အသးစဲအဒိၣ်ကတၢၢ်မ့တမ့ၢ်အသးစဲအစှၤကတၢၢ်ဒီးလၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်သနူအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီအလီၢ်က၀ီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်တၢ်တထၢဖှိၣ်အီၤလၢမုၢ်၀ဲၤတၢ်ဃုစ့အထိးနါတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအတၢ်ပညိၣ်အဂီၢ်ဘၣ်ဒီ းCounty တဆါဒီးနီၤဟ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ထၢဖှိၣ်အီၤလၢတၢ်လီၢ်အံၤလၢမုၢ်၀ဲၤတၢ်ဃုစ့အထိးနါတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအတၢ်ပညိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်တၢ်ပၢၤဃာ်အီၤလၢအအိၣ်လိၤလိၤဒီးကမျၢၢ်အတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါအတၢ်ဟံးန့ၢ်ပာ်အကျိၤအကွာ်လၢအအိၣ်လၢ Local Government Records Law (လီၢ်က၀ီၤပဒိၣ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါအသဲစး)အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ထၢဖှိၣ်အီၤဖဲနဆှၢန့ၢ်အံမ့(လ)ဆူပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤအခါ

ဖဲနမ့ၢ်ဆှၢအ့မ့(လ)တဘ့ၣ်ဆူ County အအိၣ်အခါ, ဆဲးလီၤမံၤလၢအံၣ်လဲးထြီနံးတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတဖၣ်, မ့တမ့ၢ်မၤန့ၢ်ဃာ်တၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်တခါ,တၢ်အိၣ်ဆိးအလီၢ်တခါအဂီၢ်န့ၣ်, နအံမ့(လ)နီၢ်ဂံၢ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လၢအအိၣ်လၢနအံမ့(လ),တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ,တၢ်ဟံးန့ၢ်ဃာ်တၢ်န့ၣ်တၢ်ကထၢဖှိၣ်ဃာ်အီၤလီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ထၢဖှိၣ်အီၤန့ၣ်တမ့ၢ်ထဲဒၣ်လံာ်အဖျၢၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဒီးဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကပာ်ဃုာ်တၢ်ကလုၢ်,တၢ်ဂီၤမူဒီးတၢ်ဂီၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအက့ၢ်အဂီၤလၢနဆှၢန့ၢ်ပှၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်တၢ်ပၢၤဃာ်အီၤလၢအအိၣ်လိၤလိၤဒီးကမျၢၢ်အတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါအတၢ်ဟံးန့ၢ်ပာ်အကျိၤအကွာ်လၢအအိၣ်လၢ Local Government Records Law (လီၢ်က၀ီၤပဒိၣ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါအသဲစး) အပူၤန့ၣ်လီၤ.

နအံမ့(လ)နီၢ်ဂံၢ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအအိၣ်လၢနအံမ့(လ)အပူၤန့ၣ်တၢ်ကသူအီၤလၢတၢ်ကစံးဆၢအီၤ,လၢတၢ်ကဃဲာ်လီၤဘှါလီၤတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢနထံၣ်န့ၢ်အီၤ,ဒီးလၢတၢ်ကမၤဂ့ၤထီၣ်ပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤဆူညါ,မ့တမ့ၢ်လၢတၢ်ကဆှၢဃီၤနအံမ့(လ)ဆူကရၢအဂၤတဖုလၢတၢ်မၤလၢအဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နအံမ့(လ)အနီၢ်ဂံၢ်န့ၣ်တၢ်တထၢဖှိၣ်အီၤလၢမုၢ်၀ဲၤတၢ်ဃုစ့အထိးနါတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအတၢ်ပညိၣ်အဂီၢ်ဘၣ်ဒီး County တဆါဒီးနီၤဟ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ထၢဖှိၣ်အီၤလၢတၢ်လီၢ်အံၤလၢမုၢ်၀ဲၤတၢ်ဃုစ့အထိးနါတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအတၢ်ပညိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်.

နီၢ်တဂၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်ဃုထၢ

“နီၢ်တဂၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ"မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်(အဒိ-နီၢ်တဂၤအမံၤ,တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်ဒီးလီတဲစိနီၢ်ဂံၢ်န့ၣ်လီၤ). အ့ထၢၣ်နဲးအလီၢ်အကျဲအမံၤမ့တမ့ၢ် Internet Protocol အလီၢ်အကျဲနီၢ်ဂံၢ်န့ၣ်တၢ်တ ဆိကမိၣ်ဒွးအီၤဒ်နီၢ်တဂၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ်ဘၣ်.

နီၢ်တဂၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ်တၢ်တထၢဖှိၣ်အီၤခီဖျိပှာ်ယဲၤဘျးစဲတခါအံၤမ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢနဆှၢန့ၢ်အံမ့(လ)တဘ့ၣ်ဆူ County အအိၣ်,ဆဲးလီၤမံၤလၢအံၣ်လဲးထြီနဲးတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတဖၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဟံးန့ၢ်ပာ်တၢ်ပာ်ကတီၢ်သိလ့ၣ်အလီၢ်တခါ,တၢ်အိၣ်ဆိးအလီၢ်တခါအခါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢနဆဲးကျိးဆဲးကျၢတၢ်ဒီးပှာ်ယဲၤဘျးစဲတခါအံၤဘၣ်န့ၣ်တမၤဘၣ်ဒိနတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢနကသူတၢ်အက့ၢ်အဂီၤအဂၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးပှာ်ယဲၤဘျးစဲတခါအံၤမ့တမ့ၢ် County အဂၤပဒိၣ်အပှာ်ယဲၤသန့တဖၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

အခဲအံၤ,County အံၤတသ့ၣ်ညါထၢဖှိၣ်နီၢ်တဂၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢဖိသၣ်တဖၣ်မ့တမ့ၢ်ဖိသၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်မၤကဲထီၣ်အီၤခီဖျိပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤန့ၣ်ဘၣ်. ပှၤကညီတဖၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤလၢတၢ်ထၢဖှိၣ်၀ဲဒၣ်နီၢ်တဂၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်ခီဖျိတၢ်လီၢ်တခါအံၤန့ၣ်ကဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲအီၤတမံၤဃီဒ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢသးပှၢ်တဂၤဟ့ၣ်ထီၣ်အသိး,ဒီးဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်,ဖဲတၢ်မ့ၢ်တဒီသဒၢအီၤလၢကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်,ကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်လီၢ်က၀ီၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီ,တၢ်ကဟံးန့ၢ်အီၤလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်အသးကမျၢၢ်တၢ်ဟံးန့ၢ်သူတၢ်အခွဲးအဖီခိၣ်လီၤ. County ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်မိၢ်ပၢ်တဖၣ်ဒီးသရၣ်သမါတဖၣ်လၢအကပာ်ဃုာ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်အတၢ်သူအ့ထၢၣ်နဲးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်ဒီးနဲၣ်အဖိတဖၣ်ဖဲတၢ်မ့ၢ်ဃ့ထီၣ်နီၢ်တဂၤအဂ့ၢ်အကျိၤလၢလီပှာ်ယဲၤအဖီခိၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုးဖျါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ထၢဖှိၣ်အီၤခီဖျိပှာ်ယဲၤဘျးစဲတခါအံၤ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ထၢဖှိၣ်အီၤခီဖျိပှာ်ယဲၤဘျးစဲတခါအံၤ,နီၢ်တဂၤမ့တမ့ၢ်တၢ်လၢအဂၤန့ၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်,ဖဲအမ့ၢ်တဘၣ်တၢ်ဒီသဒၢအီၤခီဖျိကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်,ကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်လီၢ်က၀ီၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီဘၣ်န့ၣ်,တၢ်ကထုးဖျါထီၣ်အီၤလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်လၢသဲစးတၢ်ဘျၢ,လၢအဒိဒ်သိး Freedom of Information Law (FOIL) (တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအတၢ်သဘျ့အသဲစး)မ့တမ့ၢ်ကွီၢ်ဘျီၣ်အတၢ်ကလုၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

အမဲာ်ညါ,County ကထုးဖျါထီၣ်နီၢ်တဂၤအဂ့ၢ်အကျိၤဆူကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်,ကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်လီၢ်က၀ီၤပှၤဒုးလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီအပှၤန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤတဖၣ်လၢကမၤဆူၣ်ထီၣ်အခွဲးလၢတၢ်ကထီဒါတၢ်မၤန့ၢ်သူတၢ်လၢတၢ်တဟ့ၣ်ခွဲးမ့တမ့ၢ်တၢ်ကျဲးစၢးမၤန့ၢ်သူတၢ်လၢတၢ်တဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤဆူ County အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ

County ပာ်ပနီၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိအတၢ်မၤန့ၢ်သူတၢ်အခွဲးအယာ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးနီၢ်တဂၤအဂ့ၢ်အကျိၤလၢတၢ်ကွၢ်နီၣ်သ့ၣ်ညါအီၤသ့တဖၣ်လၢပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤအလိၤ,တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲထဲဒၣ်လၢပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအလိၣ်မၤန့ၢ်သူတၢ်လၢတၢ်ကမၤတၢ်မၤလီၤလီၤဆီဆီတခါအဂီၢ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအတၢ်ထိၣ်ဒွးတဖၣ်ကဲတၢ်အခိၣ်သ့ၣ်လၢတၢ်ကဒုးကဲထီၣ်,မၤလၢပှဲၤဒီးတနံၤဘၣ်တနံၤပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤအတၢ်လဲၤတရံးအသးဂီၢ်ဒ်တၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးပတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးမၤတၢ်ဆူညါလၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဘၣ်ထွဲဒီးအံၣ်လဲးထြီနံးတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီတဖၣ်အဂီၢ်တဘျီဃီအံၣ်လဲးထြီနံးတၢ်ဆှၢဃီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကဒီသဒၢပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်အတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်အခါဖဲတၢ်ဆှၢဃီၤဘၣ်ထွဲဒီးအံၣ်လဲးထြီနံးတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤတၢ်အကတီၢ်န့ၣ်, County သူ၀ဲဒၣ် SSL စဲးဖီကဟၣ်လၢအမၤဘံၣ်မၤဘၢတၢ်လၢအသူနီၢ်ဂံၢ်ဖျၢၣ်လၢအပၢၢ်ထီၣ်လၢခံကတၢၢ်တဖၣ်လၢတၢ်ကမၤဘံၣ်မၤဘၢတၢ်ဆှၢန့ၢ်လိာ်သးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

မၤနီၣ်-တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢဖီလစံၣ်တခါအံၤတၢ်တကြၢးသူကမၣ်အီၤလၢကျိၤကျဲနီတဘိဒ်တၢ်ဟ့ၣ်မုၢ်၀ဲၤ,သဲစးမ့တမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဂၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤဒ်တၢ်အုၣ်သးလၢအတဘၣ်,တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်ခီဖျိပှာ်ယဲၤဘျးစဲတခါအံၤန့ၣ်လီၤ. လၢပှာ်ယဲၤသန့အလီၢ်တခါအံၤအတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအတၢ်ပညိၣ်တဖၣ်ဒီးလၢတၢ်ကမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤအိးထီၣ်ဒ်အသးလၢပှၤသူတၢ်ဖိခဲလၢာ်ကသ့အဂီၢ်, County ဒိးလဲ၀ဲဒၣ်ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်ကကွၢ်ဟုၣ်တၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်လၢပှာ်ယဲၤအပူၤလၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်တၢ်ကျဲးစၢးတီၣ်ထီၣ်တၢ်မ့တမ့ၢ်ဆီတလဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်တဟ့ၣ်အခွဲးမ့တမ့ၢ်လၢကျဲအဂၤတဘိဒုးကဲထီၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤအဂီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

Cookies

ပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အီၤလၢအကကဲထီၣ်နနီၢ်တဂၤတၢ်မၤန့ၢ်သူ၀ဲဒၣ်ခီၣ်တံၢ်ပဒိၣ်,တၢ်လီၢ်ဖဲနဆၢတဲာ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢခီၣ်တံၢ်ပဒိၣ်အပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤန့ၣ်အကါဒိၣ်လၢနဂီၢ်ဒ်လဲၣ်ဒီးဒုးကဲထီၣ်နနီၢ်ကစၢ်ခီၣ်တံၢ်ပဒိၣ်အကဘျံးလၢအလီၤဆီတခါသ့လီၤ. တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢတၢ်ကဆီတလဲမၤတၢ်ဒ်နတၢ်လိၣ်ဘၣ်အသိးလၢပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤအဂီၢ်န့ၣ်ကဲထီၣ်သ့ခီဖျိတၢ်သူ၀ဲဒၣ် cookies တလီၢ်လီၢ်, တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်လံာ်တြံာ်ယိယိဖိတဖၣ်လၢအဘၣ်တၢ်ပာ်ဃာ်အီၤလၢနပှာ်ယဲၤသန့ထံးလၢအဟ့ၣ်ကျိၤကွၢ်တဘိလၢတၢ်ကပာ်လီၤဆီပှၤတမှံၤလၢအဟဲကွၢ်ပှာ်ယဲၤသန့တဖၣ်အကျါအဂီၢ်လီၤ. Cookies န့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အီၤလၢပီးလီတခါလၢနသူအီၤလၢတၢ်ကမၤန့ၢ်သူပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤန့ၣ်တအိၣ်ဒီးနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်တၢ်ထံၣ်ကွၢ်နီၣ်အီၤသ့အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်ဘၣ်ဒီးတနဲၣ်ဖျါမၤစၢ်လီၤနတၢ်သဒံၣ်သဒၢမ့တမ့ၢ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢန့ၣ်ဘၣ်. ပသူ၀ဲဒၣ် cookie အက့ၢ်အဂီၤလၢတၢ်ကပာ်ဃာ်တၢ်နဲၣ်ဖျါအတၢ်ဘျးစဲလၢအထုးထီၣ်ဒၣ်အသးလၢအအိၣ်လၢစဲးဖီကဟၣ်လၢနသူအီၤအလိၤလၢတၢ်ကမၤန့ၢ်သူပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤအဂီၢ်လီၤ. တၢ်သူ၀ဲဒၣ် cookies န့ၣ်မ့ၢ်ပတီၢ်မုၢ်တၢ်မၤတခါလၢအ့ထၢၣ်နဲးပှာ်ယဲၤသန့တဖၣ်အကျါန့ၣ်လီၤ. ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ဒီးခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အစဲးလၢနသူအီၤလၢတၢ်ကမၤန့ၢ်သူပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤပျဲနၤလၢတၢ်ကသမၢ၀ဲဒၣ် cookie မ့တမ့ၢ်ထူးသံကွံာ် cookie အလံာ်တြံာ်တဖၣ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တခါလၢ်လၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပှာ်ယဲၤဘျးစဲတဖၣ်အတၢ်ဘိးဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါတၢ်

လၢတၢ်ကဟ့ၣ်ပှၤအိၣ်သကိးတၢ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လီၤလီၤဆီဆီတနီၤအဂီၢ်,ပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤဘျးစဲတဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်,ကီၢ်စဲၣ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤပဒိၣ်အကရၢတဖၣ်ဒီးပှာ်ယဲၤသန့လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကရၢကရိလၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှာ်ယဲၤဘျးစဲတခါတမ့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ထံၣ်ဃုာ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ,တၢ်ထံၣ်,တၢ်အမ့ၢ်အတီ,တၢ်ပာ်သးတဖၣ်,ဖီလစံၣ်တဖၣ်,ပီးလီတဖၣ်,တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်မၤန့ၢ်သူ၀ဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤတခါအံၤန့ၣ်ဘၣ်. တဘျီဖဲနမ့ၢ်ဘျးစဲဒီးပှာ်ယဲၤသန့အဂၤတခါလၢပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤတဆီၣ်န့ၣ်,ပာ်ဃုာ်တခါဃီလၢ County ပၢၤဃာ်အီၤန့ၣ်,နကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲပှာ်ယဲၤသန့အ၀ဲန့ၣ်အတၢ်ဘျၢဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်,ပာ်ဃုာ်,ဘၣ်ဆၣ်တမ့ၢ်ထဲအတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဖီလစံၣ်န့ၣ်ဘၣ်.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤလၢပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤအလိၤန့ၣ်အတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်တၢ်ကပျဲကမျၢၢ်အတၢ်မၤန့ၢ်သူ၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ကျဲးစၢးမၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်,လၢအချုးတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးတၢ်နာ်အီၤသ့အခါ, County အၢၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်ပှၤကညီဒီး,မ့တမ့ၢ်စဲးဖီကဟၣ်အတၢ်လဲၤကမၣ်အသးသ့အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, County, အပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်,ပဒိၣ်တဖၣ်,ကရၢခၢၣ်စးတဖၣ်ဒီးကရၢကရိတဖၣ်လၢတဟံးန့ၢ်မူဒါကဲခၢၣ်စးလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်လၢပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤအလိၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ,အတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤ,အတၢ်အဘၣ်မ့တမ့ၢ်အတၢ်ဖိးမံဘၣ်လိာ်အသးလၢပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤဟ့ၣ်ထီၣ်,ဒီးသမၢတၢ်ထုးဖျါပာ်ဖျါသးတမံၤလၢ်လၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤလၢတၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤအဂီၢ်ပာ်ဃုာ်လီၤ.

တၢ်သဒံၣ်သဒၢအဖီလစံၣ်တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်

လၢတၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်သဒံၣ်သဒၢအဖီလစံၣ်အဂီၢ်,၀ံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ်ပှၤဖဲ webmaster@tompkinscountyny.gov

ဖီလစံၣ်တၢ်မၤသီထီၣ်-မ့ၤ 1, 2014