County Services           How Do I?     

SIREN

ဆဲးလီၤမံၤလၢ SIREN အဂီၢ်

တၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ကဲထီၣ်သးတကီၢ်ခါဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတဖၣ်

Tompkins County SIREN မ့ၢ်ကမျၢၢ် တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါအသနူလၢအဖိးသဲစးတခါလၢဘၣ်တၢ်သူအီၤခီဖျိ Tompkins County, ၀့ၢ်ဒိၣ် Ithaca, ဒီးလီၢ်က၀ီၤ၀့ၢ်ဖိလၢအဂၤဒီးသ၀ီတဖၣ်လၢတၢ်ကဆဲးကျိးဆဲးကျၢလိာ်အသးဒီးပှၤတ၀ၢလီၢ်အိၣ်လီၢ်ဆိးဖိတဖၣ်အခါဖဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ကဲထီၣ်သးအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဆဲးလီၤဘၣ်မံၤအခဲအံၤလၢတၢ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တဖၣ်လၢအအိၣ်ဟဲလၢ SIREN ခီဖျိလီတဲစိတၢ်ကစီၣ်အဖုၣ်,အံမ့(လ)ဒီး,မ့တမ့ၢ်တၢ်ကလုၢ်အတၢ်စီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

  • ထၢနုာ်လီၤနတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲနီၢ်ဂံၢ်လၢတၢ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လၢလီၢ်ကျဲတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလၢတၢ်ပညိၣ်လီၤအီၤအဂီၢ်တက့ၢ်.
  • ဒုးနဲၣ်ဖျါတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အကလုာ်လၢနအဲၣ်ဒိးမၤန့ၢ်အီၤတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.
  • ဒုးနဲၣ်ဖျါမ့ၢ်နကအဲၣ်ဒိးတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါနၤခီဖျိလီတဲစိတၢ်ကစီၣ်ဖုၣ်,အံမ့(လ),ဒီး,မ့တမ့ၢ်တၢ်ကလုၢ်အတၢ်ကစီၣ်အဂီၢ်ဧါန့ၣ်တက့ၢ်.

ဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတဖၣ်ဖဲအံၤတက့ၢ်.

မ့ၢ်နလိၣ်မၤသီထီၣ်က့ၤနဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါအတၢ်ဘၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်ဧါ. ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤ လၢတၢ်ကဆဲးလီၤမံၤလၢနစရီအပူၤအဂီၢ်တက့ၢ်.

ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်ဒီးလၢတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢတၢ်ညီနုၢ်သံကွၢ်အီၤတဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

၀ံသးစူၤမၤနီၣ်- ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်အပူၤကွံာ်နကဆဲးလီၤမံၤလၢ Swift911 အဂီၢ်လီၤ. နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ်တၢ်သုးဃီၤအီၤဆူသနူအသီတခါအံၤပူၤအဃိလီၤတံၢ်န့ၣ်နကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတဖၣ်ဖဲတၢ်ဘၢၣ်စၢၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.သနာ်က့ဖဲနမ့ၢ် တမၤ ကဲထီၣ် SIREN အစရီ,နဂ့ၢ်နကျိၤအစရီတချုး ဒံၣ်စဲဘၢၣ် 31, 2022 န့ၣ်နတအိၣ်လၢၤလၢသန့အပူၤလၢၤဘၣ်. ၀ံသးစူၤဆဲးလီၤမံၤလၢလီပှာ်ယဲၤလၢထးအလိၤ, ဃုထၢနတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါအတၢ်အဲၣ်ဒိးဘၣ်သး,ဒီးမ့ၢ်နအဲၣ်ဒိးမၤန့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်(တၢ်ကလုၢ်,လံာ်တၢ်ကွဲး,အံမ့(လ) ဒ်လဲၣ်တက့ၢ်.  

တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတခါအံၤဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤခီဖျိနလီၢ်က၀ီၤပဒိၣ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဃ့အပှ့ၤဆူကမျၢၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.သနာ်က့,တၢ်ကစီၣ်ဒီးဒၣ်တၣ်အယူာ်န့ၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢအဒိးသန့ၤထီၣ်လၢနပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဒီးလီတဲစိတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ၀ံသးစူၤကွၢ်ဘၣ်နလီတဲစိစိာ်စုအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်ဆူညါအဂီၢ်တက့ၢ်.