County Services           How Do I?     

Freedom of Information Law, FOIL (တၢ်သဘျ့ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအသဲစး)

Freedom of Information Law, FOIL (တၢ်သဘျ့ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအသဲစး)


မ့ၢ်၀ဲဒၣ် Tompkins County ပဒိၣ်အဖီလစံၣ်လၢကမျၢၢ်တဖၣ်ကြၢးအိၣ်ဒီးတၢ်မၤန့ၢ်သူ ကီၢ်ရ့ၣ်အပဒိၣ်အတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဖၣ်ညီညီဒီးပှဲၤတၢ်သဘျ့ထဲဒၣ်တပာ်ဃုာ်တၢ်လၢကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ပာ်ပနီၣ်ဖီၣ်ဃံးဃာ်တဖၣ်မ့တမ့ၢ်လၢတၢ်ကဆီၣ်ထွဲနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်အတၢ်အိၣ်သဒံၣ်အိၣ်သဒၢအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.  ဖီလစံၣ်တခါအံၤမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်လၢခီၣ်တဃၣ်လၢပပှၤတ၀ၢလၢအသူဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်သနူန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲကမျၢၢ်အခွဲးအယာ်လၢတၢ်ကသ့ၣ်ညါ (1) ပဒိၣ်အတၢ်မၤတၢ်ဆၢတဲာ်အကျိၤအကွာ်ဒီး (2) လံာ်လဲၢ်တဖၣ်ဒီးကမျၢၢ်ထံဖိအဂ့ၢ်အကျိၤအနီၢ်ဂံၢ်လၢအမၤကဲထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်န့ၣ်လီၤ.  တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး Tompkins County ပဒိၣ်အဖီလစံၣ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်ကမျၢၢ်ဒီးခွဲးယာ်လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဖၣ်လၢအအိၣ်လိၤလိၤဒီးတၢ်သဘျ့လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအသဲစး (FOIL) ဒီးဒ်သိးတၢ်ကပာ်လီၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ်တဖၣ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်မ့ၢ်တၢ်ကမၤန့ၢ်သူဒီးဃုမၤန့ၢ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဖၣ်အလံာ်ကွဲးဒိဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဆူညါအဂီၢ်,၀ံသးစူၤကွၢ်ဘၣ် Tompkins County အဖီလစံၣ် ကမျၢၢ်တၢ်မၤန့ၢ်သူ၀ဲဒၣ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဖၣ် (Public Access to Records) ဒီးTompkins ကီၢ်ရ့ၣ်ကမျၢၢ်တၢ်မၤန့ၢ်သူတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဖၣ်အတၢ်ဘျၢတဖၣ် (Tompkins County Public Access to Records Regulations)တက့ၢ်.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးအီၤခီဖျိ  New York State Committee on Open Governmen (New York ကီၢ်စဲၣ်ကမံးတံာ်ဘၣ်ထွဲဒီးပဒိၣ်ပပှၢ်လၢအအိၣ်အိးထီၣ်အသး)န့ၣ်လီၤ.

            ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

တၢ်ဃ့ထီၣ်ခဲလၢာ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်ကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါလၢတၢ်ကဃုအီၤလၢအဂ့ၢ်အခၢးဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှာ်ယဲၤဘျးစဲ လၢလာ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ် Tompkins County တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါခဲလၢာ်အစရီန့ၣ်လီၤ-

 လၢတၢ်ကဃ့ထီၣ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါလၢအအိၣ်ဒီး Tompkins County တဖၣ်အဂီၢ်,၀ံသးစူၤဆီၣ်လီၤ တၢ်အ ကမိာ်လၢလာ်တက့ၢ်-

တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတၢ်ဃ့ထီၣ်အလံာ်တကွီၢ်ဒိ


တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဖၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ်ခီဖျိလံာ်ကွဲးဒီးဆှၢဆူတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအနီၢ်ဂံၢ်လၢလာ်သ့စ့ၢ်ကီးလီၤ-
Tompkins County
c/o FOIL တၢ်ဃ့ထီၣ်
125 E. Court St. 3rd Floor
Ithaca, NY 14850တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်အိၣ်ဧါ.  ၀ံသးစူၤ (607) 274-5546