တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါထီရီၤ- ဆဲးကျိးပှၤ

အံမ့(လ)တခါအံၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢထီရီၤတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အဂီၢ်ဧိၤလီၤ. ဖဲနမ့ၢ်ကျဲးစၢးဆဲးကျိး၀ဲၤကျိၤလီၤလီၤဆီဆီတခါအခါ,၀ံသးစူၤလဲၤအိၣ်သကိးကွၢ်ဘၣ် Department and Offices (၀ဲၤဒၢးတဖၣ်အ၀ဲၤကျိၤ)အစရီလၢတၢ်ထံၣ်အီၤသ့ ဖဲအံၤတက့ၢ်

If you are reporting a child welfare concern, please call the New York State Central Register at 1-800-342-3720.

If this is an emergency please dial 9-1-1.

If you or someone you know is having a mental health crisis, dial 9-8-8. 

For general questions about resources in the community, dial 2-1-1.

တၢ်ဘျုး.

 

16 + 3 =
ဃဲာ်လီၤဘှါလီၤတၢ်ဒွးအတၢ်ဂ့ၢ်ကီယိယိဖိတခါအံၤဒီးထၢနုာ်လီၤနတၢ်စံးဆၢတက့ၢ်. အဒိ-လၢ 1+3, ထၢနုာ်လီၤ 4 တက့ၢ်.