County Services           How Do I?     

Tompkins County အပဒိၣ်

တူၢ်လိာ်မုာ်ဘၣ်သုလီၤ.Dan Klein, Tompkins County Legislature

Our County Government delivers a high level of service to residents each and every day. Our County Government helps people find jobs, manages over 300 miles of county roads, responds to emergencies, keeps the community healthy, safe and vibrant, manages records and technology important to people’s lives, delivers critical programs to people in need, oversees local elections, the list goes on - and our responsibility to keeping these services running and supported has never been greater.

We have a responsive Legislature with a tradition of investing in what matters to our organization and our residents. Local government feels closer to people’s lives than ever before. Our successes and challenges have deep and lasting impacts on the lives of our constituents and neighbors. It is my sincere hope that the Tompkins County Legislature will continue to make the investments to reflect our roles in people’s lives, and continue to take our responsibility seriously.

Dan Klein, Chair, Tompkins County Legislature


ခီၣ်တံၢ်အပဒိၣ် (County Government)

ခီၣ်တံၢ်အပဒိၣ်လၢနူယီးကီၢ်စဲၣ်အပူၤဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်မၤစၢၤဖှိၣ်လၢတဒ်သိးလိာ်အသးတခါန့ၣ်လီၤ. အခီၣ်ထံးသီသီန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဒ်ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်အတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢအ၀ဲၤဒ့,အ၀ဲသ့ၣ်အမူအဒါလၢအပာ်ဃုာ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤဂ့ၢ်၀ီအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်ဆူခီၣ်တံၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခီၣ်တံၢ်ပဒိၣ်အမူအဒါတဖၣ်ပာ်ဃုာ်

 • ပှၤဂ့ၢ်၀ီအတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်
 • ကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့
 • ကမျၢၢ်တၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်
 • ကျဲတဖၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်သဲကတီၤအီၤ
 • ကမျၢၢ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဖၣ်
 • တၢ်ဃုထၢတဖၣ်

ဖးအါထီၣ်ဘၣ်ဃးခီၣ်တံၢ်ပဒိၣ်အမူအဒါ


Tompkins County အံၤသူၣ်ထီၣ်အသးလၢ 1817 နံၣ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢ 1970 လံၤလံၤ, အလဲၤတရံးအသးလၢခီၣ်တံၢ်အခၠၣ်ထၣ် (County Charter),ဃုာ်ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢလၢတၢ်ပာ်လီၤဃာ်-ပှၤရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢတၢ်ပဒိၣ်အက့ၢ်အဂီၤန့ၣ်လီၤ.

County Legislature (ခီၣ်တံၢ်တၢ်ထုးထီၣ်သဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီ)

 • ကွၢ်ထွဲမၤန့ၢ်တၢ်လၢခီၣ်တံၢ်အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဒီးတၢ်သူတၢ်စွဲတဖၣ်အဂီၢ်
 • ဆီလီၤပာ်လီၤဖီလစံၣ်ဒီးဆၢတဲာ်လီၤတၢ်သူကျိၣ်စ့အဂံၢ်ထံးတဖၣ်အဂ့ၤကတၢၢ်
 • ဃုထၢထီၣ်ခီၣ်တံၢ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢတၢ် (County Administrator), ခီၣ်တံၢ်ကျိၣ်စ့အပှၤနဲၣ်တၢ် (County Finance Director), ခီၣ်တံၢ်အပီၢ်ရီ (County Attorney) ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢလၢတၢ်ပာ်လီၤဃာ်အစရ့ (Legislative Clerk) န့ၣ်လီၤ
 • ပှၤထုးထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤလွံၢ်နံၣ်တဘျီလၢကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤလၢကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၢ်ဂံၢ်ထဲသိးဃၣ်ဃၣ်
 • စးထီၣ်လၢ 2014, ပှၤထုးထီၣ်တၢ်ဘျၢသဲစးဒီးကီၢ်ရ့ၣ်အနီၢ်ဂံၢ်စှၤလီၤ၀ဲဒၣ်လၢ 15 ဆူ 14, မ့ၢ်လၢတၢ်အစၢလၢတၢ်မၤဘၣ်လိာ်က့ၤကီၢ်ရ့ၣ်အနီၢ်ဂံၢ်န့ၣ်ကဲထီၣ်အသးခီဖျိ 2010 တၢ်ထၢဖှိၣ်ကမျၢၢ်အစရီန့ၣ်လီၤ.

County Administration (County တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢ)

 • ကွၢ်ထွဲဒီးရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲဒၣ်ခီၣ်တံၢ်အပဒိၣ်
 • တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢတၢ်ကမၤလိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်ဖီလစံၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘျၢသဲစး
 • ဃုထၢထီၣ်ကယဲၢ်မ့ၢ်၀ဲၤကျိၤအခိၣ်အနၢ်အဂၤလၢတၢ်တဃုထၢအီၤတဖၣ်,ဒိးသန့ၤထီၣ်လၢတၢ်ထုးထီၣ်ပာ်လီၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီအတၢ်တဲလီၤတံၢ်အဖီခိၣ်လီၤ
 • တၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ခီဖျိပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအအိၣ်လၢခီၣ်တံၢ်အ၀ဲၤကျိၤဒီးတုၤလီၤလၢတၢ်မၤလံာ်ဃံးဃာ်တဖၣ်ဒီးကရၢခၢၣ်စးတဖၣ်လၢတဃုနီၢ်ကစၢ်အဘျုးဒီးပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်

ခီၣ်တံၢ်အ၀ဲၤကျိၤဒီး၀ဲၤဒၢးတဖၣ် (County Departments and Offices)

ပဒိၣ်လၢခီၣ်တံၢ်ဃုထၢထီၣ်လၢအဂၤတဖၣ်


Tompkins County လီၢ်က၀ီၤပဒိၣ်တၢ်နဲၣ်ကျဲအဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤ

တၢ်လၢအအိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ Tompkins County မ့ၢ်၀ဲ City of Ithaca; Ithaca အ၀့ၢ်ဖိတဖၣ်, Caroline, Danby, Dryden, Enfield, Groton, Lansing, Newfield, ဒီး Ulysses; ဒီးသ၀ီ Cayuga Heights, Dryden, Freeville, Groton, Lansing, ဒီး Trumansburg တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.


Tompkins County Council of Governments (TCCOG) မ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိတခါလၢအမ့ၢ်လီၢ်က၀ီၤပဒိၣ်တဖၣ်ကရၢကရိထီၣ်အသးလၢအကဟ့ၣ်ထီၣ်ပျဲၢ်စီၢ်လၢတၢ်ကတၢၣ်ပီၣ်ဒီးတဲသကိးတၢ်ဒ်သိးအကမၤန့ၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်အတုၤလီၤတီၤလီၤဒိၣ်ထီၣ်ဒီးဟံးန့ၢ်မူဒါလၢကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီတကပၤလၢအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤပဒိၣ်အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.TCCOG အတၢ်မၤအိၣ်ထီၣ်သီတၢ်တဖၣ်မ့ၢ် Greater Tompkins County Municipal Health Insurance Consortium န့ၣ်လီၤ.