Tompkins County အပဒိၣ်

တူၢ်လိာ်မုာ်ဘၣ်သုလီၤ.Shawna Black, Chairwoman, Tompkins County တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်လီၤသဲစးတၢ်ဘျၢ

ပခီၣ်တံၢ်ပဒိၣ်ပှၢ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအပတီၢ်ထီဆူပှၤလီၢ်အိၣ်လီၢ်ဆိးဖိတဖၣ်တဂၤစုာ်စုာ်ဒီးကိးနံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ.ပခီၣ်တံၢ်အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်မၤစၢၤပှၤလၢတၢ်ကဃုန့ၢ်တၢ်မၤတဖၣ်,ရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲဒၣ်ခီၣ်တံၢ်အကျဲအါန့ၢ် 300 မံးလာ်,ပာ်ပှၤတ၀ၢဆူၣ်ဆူၣ်ချ့ချ့,ပူၤဖျဲးဒီးပှဲၤတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤ,ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဖၣ်ဒီးစဲးဖီကဟၣ်အတၢ်အကါဒိၣ်လၢပှၤကညီအသးသမူ,ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအကါဒိၣ်ဆူပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်,ကွၢ်ထွဲလီၢ်က၀ီၤတၢ်ဃုထၢ,စရီအဂၤအိၣ်၀ဲဒၣ်ဆူညါ-ဒီးပမူပဒါတဖၣ်မ့ၢ်တၢ်ကပာ်တၢ်မၤစၢၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလဲၤအသးဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲအီၤန့ၣ်ဂ့ၤဒိၣ်န့ၢ်ဒံးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပအိၣ်ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢလၢတၢ်ပာ်လီၤဃာ်(Legislature)လၢအခီၣ်ဆၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်တခါ,ဃုာ်ဒီးလုၢ်လၢ်တခါလၢတၢ်ဘျၢလီၤဂံၢ်ထံးလၢတၢ်လၢအကါဒိၣ်၀ဲဒၣ်လၢပတၢ်ကရၢကရိဒီးပလီၢ်အိၣ်လီၢ်ဆိးဖိတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ,ယကွၢ်လၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ကဲထီၣ်ကဲထီလၢ 2022 တနံၣ်အံၤအပူၤဒ်သိးတၢ်ကသ့လဲၤခီၣ်ဖျိတၢ်ကန့ၢ်အါထီၣ်ဒီးဘျၢလီၤလၢတၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤဒီးတၢ်ဂ့ၤထီၣ်လၢပတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.လီၢ်က၀ီၤပဒိၣ်တူၢ်ဘၣ်လၢအအိၣ်ဘူးထီၣ်ဒီးပှၤကညီတဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူဒိၣ်န့ၢ်လၢညါန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်တုၤထီၣ်ထီထီၣ်ဒီးတၢ်တၤတၢ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဒိဘၣ်မၤဟူးလၢအယံာ်၀ဲဒၣ်လၢပပှၤအိၣ်ဆိးလၢပပၢပြးတၢ်လီၢ်တဖၣ်ဒီးခိၣ်ဃၢၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ယတၢ်မုၢ်လၢ်နီၢ်နီၢ်လၢယတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢလၢပပာ်လီၤကမၤတၢ်ဘျၢလီၤသးဆူညါလၢတၢ်ကနဲၣ်ဖျါထီၣ်ပမူဒါတဖၣ်လၢပပှၤကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်မူအပူၤ,ဒီးဟံးဖီၣ်ထီၣ်ပမူဒါလ့ၤတုၤလ့ၤတီၤ ဆူညါန့ၣ်လီၤ.

Shawna Black, ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ, Tompkins County Legislature


ခီၣ်တံၢ်အပဒိၣ် (County Government)

ခီၣ်တံၢ်အပဒိၣ်လၢနူယီးကီၢ်စဲၣ်အပူၤဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်မၤစၢၤဖှိၣ်လၢတဒ်သိးလိာ်အသးတခါန့ၣ်လီၤ. အခီၣ်ထံးသီသီန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဒ်ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်အတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢအ၀ဲၤဒ့,အ၀ဲသ့ၣ်အမူအဒါလၢအပာ်ဃုာ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤဂ့ၢ်၀ီအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်ဆူခီၣ်တံၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခီၣ်တံၢ်ပဒိၣ်အမူအဒါတဖၣ်ပာ်ဃုာ်

 • ပှၤဂ့ၢ်၀ီအတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်
 • ကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့
 • ကမျၢၢ်တၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်
 • ကျဲတဖၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်သဲကတီၤအီၤ
 • ကမျၢၢ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဖၣ်
 • တၢ်ဃုထၢတဖၣ်

ဖးအါထီၣ်ဘၣ်ဃးခီၣ်တံၢ်ပဒိၣ်အမူအဒါ


Tompkins County အံၤသူၣ်ထီၣ်အသးလၢ 1817 နံၣ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢ 1970 လံၤလံၤ, အလဲၤတရံးအသးလၢခီၣ်တံၢ်အခၠၣ်ထၣ် (County Charter),ဃုာ်ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢလၢတၢ်ပာ်လီၤဃာ်-ပှၤရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢတၢ်ပဒိၣ်အက့ၢ်အဂီၤန့ၣ်လီၤ.

County Legislature (ခီၣ်တံၢ်တၢ်ထုးထီၣ်သဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီ)

 • ကွၢ်ထွဲမၤန့ၢ်တၢ်လၢခီၣ်တံၢ်အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဒီးတၢ်သူတၢ်စွဲတဖၣ်အဂီၢ်
 • ဆီလီၤပာ်လီၤဖီလစံၣ်ဒီးဆၢတဲာ်လီၤတၢ်သူကျိၣ်စ့အဂံၢ်ထံးတဖၣ်အဂ့ၤကတၢၢ်
 • ဃုထၢထီၣ်ခီၣ်တံၢ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢတၢ် (County Administrator), ခီၣ်တံၢ်ကျိၣ်စ့အပှၤနဲၣ်တၢ် (County Finance Director), ခီၣ်တံၢ်အပီၢ်ရီ (County Attorney) ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢလၢတၢ်ပာ်လီၤဃာ်အစရ့ (Legislative Clerk) န့ၣ်လီၤ
 • ပှၤထုးထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤလွံၢ်နံၣ်တဘျီလၢကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤလၢကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၢ်ဂံၢ်ထဲသိးဃၣ်ဃၣ်
 • စးထီၣ်လၢ 2014, ပှၤထုးထီၣ်တၢ်ဘျၢသဲစးဒီးကီၢ်ရ့ၣ်အနီၢ်ဂံၢ်စှၤလီၤ၀ဲဒၣ်လၢ 15 ဆူ 14, မ့ၢ်လၢတၢ်အစၢလၢတၢ်မၤဘၣ်လိာ်က့ၤကီၢ်ရ့ၣ်အနီၢ်ဂံၢ်န့ၣ်ကဲထီၣ်အသးခီဖျိ 2010 တၢ်ထၢဖှိၣ်ကမျၢၢ်အစရီန့ၣ်လီၤ.

County Administration (County တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢ)

 • ကွၢ်ထွဲဒီးရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲဒၣ်ခီၣ်တံၢ်အပဒိၣ်
 • တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢတၢ်ကမၤလိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်ဖီလစံၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘျၢသဲစး
 • ဃုထၢထီၣ်ကယဲၢ်မ့ၢ်၀ဲၤကျိၤအခိၣ်အနၢ်အဂၤလၢတၢ်တဃုထၢအီၤတဖၣ်,ဒိးသန့ၤထီၣ်လၢတၢ်ထုးထီၣ်ပာ်လီၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီအတၢ်တဲလီၤတံၢ်အဖီခိၣ်လီၤ
 • တၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ခီဖျိပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအအိၣ်လၢခီၣ်တံၢ်အ၀ဲၤကျိၤဒီးတုၤလီၤလၢတၢ်မၤလံာ်ဃံးဃာ်တဖၣ်ဒီးကရၢခၢၣ်စးတဖၣ်လၢတဃုနီၢ်ကစၢ်အဘျုးဒီးပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်

ခီၣ်တံၢ်အ၀ဲၤကျိၤဒီး၀ဲၤဒၢးတဖၣ် (County Departments and Offices)

ပဒိၣ်လၢခီၣ်တံၢ်ဃုထၢထီၣ်လၢအဂၤတဖၣ်


Tompkins County လီၢ်က၀ီၤပဒိၣ်တၢ်နဲၣ်ကျဲအဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤ

တၢ်လၢအအိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ Tompkins County မ့ၢ်၀ဲ City of Ithaca; Ithaca အ၀့ၢ်ဖိတဖၣ်, Caroline, Danby, Dryden, Enfield, Groton, Lansing, Newfield, ဒီး Ulysses; ဒီးသ၀ီ Cayuga Heights, Dryden, Freeville, Groton, Lansing, ဒီး Trumansburg တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.


Tompkins County Council of Governments (TCCOG) မ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိတခါလၢအမ့ၢ်လီၢ်က၀ီၤပဒိၣ်တဖၣ်ကရၢကရိထီၣ်အသးလၢအကဟ့ၣ်ထီၣ်ပျဲၢ်စီၢ်လၢတၢ်ကတၢၣ်ပီၣ်ဒီးတဲသကိးတၢ်ဒ်သိးအကမၤန့ၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်အတုၤလီၤတီၤလီၤဒိၣ်ထီၣ်ဒီးဟံးန့ၢ်မူဒါလၢကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီတကပၤလၢအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤပဒိၣ်အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.TCCOG အတၢ်မၤအိၣ်ထီၣ်သီတၢ်တဖၣ်မ့ၢ် Greater Tompkins County Municipal Health Insurance Consortium န့ၣ်လီၤ.