ထံဖိကီၢ်ဖိအခွဲးအယာ်အသဲစး 1964 အဆၢဖိ VI

ကမျၢၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါ   

(English)     (En Español)     (中文翻译)
 

လၢထံဖိကီၢ်ဖိခွဲးယာ်အသဲစး 1964 အဆၢဖိ VI အဖီလာ်န့ၣ်, ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအနာ် ၀ဲဒၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ရ့အီၤခီဖျိတၢ်ကွၢ်တလီၤလၢအတဖိးသဲစးအတၢ်မၤလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢအဒူၣ်ကလုာ်,အဖံးညၣ်အလွဲၢ်,မ့တမ့ၢ်ထံကီၢ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိန့ၣ်အိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်ဖိးသဲစးတခါဒီး County န့ၣ်လီၤ.တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်ဒ်သိအံၤတခါကဘၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကွဲးဒီးတီၣ်ထီၣ်အီၤဆူ County တၢ်ဒုးလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ဘျၢအပဒိၣ်လၢ 180 သီအတီၢ်ပူၤစးထီၣ်မုၢ်နံၤလၢတၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကွၢ်တလီၤတခါအံၤကဲထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ.

မူဒါလၢအအိၣ်ဒီးအီၤလၢသဲအဆၢဖိ VI အဖီလာ်အမဲာ်ညါ, Tompkins County အံၤဟ့ၣ်လီၤအသးလၢတၢ်ကမၤန့ၢ်တၢ်လၢပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအအိၣ်လၢခီၣ်တံၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမ့တမ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤခဲလၢာ်ပှဲၤတၢ်တုၤသိးထဲသိးလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်တလီၤလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢဒူၣ်ကလုာ်,ဖံးညၣ်အလွဲၢ်,မုၣ်ခွါက့ၢ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သး,သွံၣ်ထံၣ်တၢ်တူၢ်ဘၣ်,တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ,သးနံၣ်,ထံကီၢ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ,လီၤဖျီၣ်ယံၤဒီးပှၤဂၤ,သးနီၢ်ခိတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့,တၢ်ဆူးတၢ်ဆါတၢ်အိၣ်သး,သုးဂ့ၢ်၀ီတၢ်အိၣ်သး,ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်အိၣ်သး,ပှၤမၤကမၣ်ဘၣ်သဲစးလၢညါအတၢ်အိၣ်သး,မ့တမ့ၢ်တၢ်အက့ၢ်အဂီၤအဂၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢအဘၣ်တၢ်ဒီသဒၢအီၤခီဖျိသဲစးတၢ်ဘျၢန့ၣ်လီၤ.
 

အဆၢဖိ VI တၢ်ကွၢ်တလီၤတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်အလံာ်တကွီၢ်ဒိ (Discrimination Complaint Forms) တဖၣ်န့ၣ်တၢ်မၤန့ၢ်အီၤလၢလီပှာ်ယဲၤအဖီခိၣ် (အိၣ်လၢလာ်)မ့တမ့ၢ်လၢ

County တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤအ၀ဲၤကျိၤ (Department of County Administration) လၢအအိၣ်ဖဲ 125 East Court Street, 3rd Floor, Ithaca, NY 14850 န့ၣ်သ့လီၤ
 

လၢသဲစးအဆၢဖိ VI အဖီလာ်တၢ်လၢတၢ်ကွၢ်တလီၤစံးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

အဆၢဖိ VI ပာ်ပနီၣ်တၢ်ကွၢ်တလီၤအခီပညီဒ်လၢလာ်အသိး-

တၢ်ရ့မၤဘၣ်တၢ်လၢအလီၤဆီလၢအတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်တၢ်ကွၢ်တလီၤလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအတၤတၢ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤဒ်တၢ်ရ့မၤဘၣ်တၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီလၢအသူၣ်ထီၣ်အသးလၢပှၤတဂၤမ့တမ့ၢ်ကရူၢ်တဖၣ်လီၤဆီလိာ်သးလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်သး,တၢ်ပာ်ပနီၣ်အကလုာ်လၢတၢ်ဒီသဒၢဃာ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလီၤဆီလၢအကဲထီၣ်အသးဖဲ"တၢ်မၤအကျိၤအကွာ်မ့တမ့ၢ်အကျဲအကပူၤလၢအမ့ၢ်တၢ်တကွၢ်မဲာ်တၢ်နီတခီတခါ"ဒုးကဲထီၣ်တၢ်စှၤလီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ဆံးလီၤလၢတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤမ့တမ့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးန့ၢ်ဖှိၣ်လၢကရၢဖိတဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးကရူၢ်လၢတၢ်ဒီသဒၢအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလီၤဆီန့ၣ်ပညိၣ်ကွၢ်လီၤဆူၢတၢ်အစၢလၢအကဟဲထီၣ်လၢတၢ်ဆၢတဲာ်,ဖီလစံၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်မၤအကျဲကပူၤတခါအပူၤအါန့ၢ်ဒံးတၢ်ကွၢ်တလီၤထီဒါအတၢ်ပညိၣ်န့ၣ်လီၤ.
 

မ့ၢ်ယပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကွၢ်တလီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ရ့ယၤမၤဘၣ်ယၤလၢတတုၤသိးထဲသိးန့ၣ်ကသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

ဖဲနမ့ၢ်နာ်၀ဲဒၣ်လ နဘၣ်တၢ်ကွၢ်ကပာ်နၤ,သမၢနၤဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်,မ့တမ့ၢ်တၢ်ကွၢ်တလီၤနၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ,တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, မ့တမ့ၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢအဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤအီၤခီဖျိ Tompkins County န့ၣ်, နအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢတၢ်ကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်တခါလၢ 180 သီဖဲတၢ်ကဲထီၣ်အသး၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်တၢ်ကတီၣ်ထီၣ် တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်တခါဒ်လဲၣ်
 


လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါဘၣ်ထွဲဒီး Tompkins County အဆၢဖိ VI တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမ့တမ့ၢ်

Tompkins County တၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (Tompkins County Compliance Program) ၀ံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ်-

Lisa Holmes, County Administrator or Jessi Spudis, Risk & Compliance Administrator 
Department of County Administration
125 East Court Street, 3rd Floor
Ithaca, NY 14850
(607) 274-5551

ctyadmin@tompkins-co.org