County Services           How Do I?     

Tompkins Ready(Tompkins အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသး)

 

Tompkins အိၣ်ကတီၤသးနီၣ်တယၢ်

_____________________________________________________________________________________________________________________

SUMMER WEATHER PREPAREDNESS:

Summer Safety Image

Severe weather in the United States causes numerous deaths and injuries and billions of dollars in damage. Learn more about summer weather safety here.

Whether it's enjoying the water, going camping, or firing up the grill, the American Red Cross offers these tips to having a fun and safe summer.

____________________________________________________________________________________________________________________

OUTDOOR HEAT SAFETY:

Bath the Heat Image-2024

Drink plenty of water, apply sunscreen regularly, dress in lightweight and light-colored clothing, and take breaks in the shade. Learn more.

Cooling Centers are air-conditioned facilities where you can go to cool down during extreme heat, such as libraries, community centers, and malls.  The New York State Department of Health collects information that is voluntarily submitted by local health departments and emergency management offices.  A list of locations serving as cooling centers in Tompkins County can be found here.

_____________________________________________________________________________________________________________________

SAFE BOATING:

Safe Boating Image

Stay safe on the water this summer by being prepared and using the appropriate equipment, whether enjoying a ride on a motorized boat, paddling a kayak, or wakeboarding.  Learn more from the National Safety Council.

_____________________________________________________________________________________________________________________

WHAT3WORDS:

    Boating Safety တၢ်ဂီၤဃုာ်ဒီးထံဒီးကဘီ    What3Words Image   Person Hiking

What3words is a geocode system for the communication of locations with a resolution of three meters. What3words encodes geographic coordinates into three dictionary words; the encoding is permanently fixed. If help is needed (whether on the water or on hiking trails), providing a what3words address on a 9-1-1 call can pinpoint your location quickly. Learn more and download the What3words app here.

Read here how "What3words helped rescue a group of hikers from Watkins Glen State Park.


COMMUNITY PREPAREDNESS:

ဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ကထီၣ် Citizen Preparedness Corps (ထံဖိကီၢ်ဖိအတၢ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသး) အတၢ်မၤလိလၢအဘူးဒီးနၤဒီးမၤလိန့ၢ်မ့ၢ်တၢ်ကအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသးလၢတၢ်တတၢၣ်တနါမ့တမ့ၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအကလုာ်တမံၤလၢ်လၢ်,ခီဆၢတၢ်လၢအဖိးမံဒီးဂ့ၤထီၣ်က့ၤလၢကျဲဒ်လဲၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်. Learn more at:  https://www.dhses.ny.gov/citizen-preparedness-corps

တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီတဖၣ်ပာ်ဃုာ်မ့ၢ်တၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါဒ်လဲၣ်,မ့ၢ်တၢ်ကကတီၤပာ်နဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးနဟံၣ်လၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်သးလၢအကဲထီၣ်အသးသ့ဒ်သိးဒီးမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်န့ၣ်ဒ်လဲၣ်,လၢတၢ်အိၣ်သးလီၤလီၤဆီဆီဒ်သိးဒီးတၢ်ခးတၢ်မ့ၢ်ကဲထီၣ်န့ၣ်ဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်,ဒီးကျၢၢ်ဘၢတၢ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးသးမ့တမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ကဒုလၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတခါမ့ၢ်လၢတၢ်ကဲထီၣ်အသးလၢအကဲတၢ်လီၤပျံၤလၢသးသမူအဂီၢ်ဒီးဆူညါအါမံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သိၣ်လိကတဲသကိးစ့ၢ်ကီးဖဲက့ၤကဒါဆူဟံၣ်ဖဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ၀ံၤအလီၢ်ခံဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်,ပာ်ဃုာ်တၢ်က့ၤနုာ်လီၤအကျိၤအကွာ်တဖၣ်,တၢ်သမံသမိးဒီးမၤနီၣ်မၤဃါတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးပူၤပူၤဖျဲးဖျဲး,ဟံးဖီၣ်မၤတၢ်ဒီးသးတၢ်တူၢ်ဘၣ်ပလၢၤဘၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်ဒီးနီၢ်တဂၤအတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢအဂၤတဖၣ်ဖဲတၢ်တတၢၣ်တနါကဲထီၣ်အသး၀ံၤအလီၢ်ခံ,ဒီးပလီၢ်သူၣ်ပလီၢ်သးဒီးတၢ်လီတၢ်၀့ၤလၢအကဲထီၣ်ဖဲတၢ်တတၢၣ်တနါ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

Community Preparedness Logo Image

 

 

 

 

 

 

 

ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ခီဆၢအ၀ဲၤကျိၤဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဆူပှၤတ၀ၢအကရူၢ်ဒီးအကရၢတဖၣ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးမ့ၢ်တၢ်ကအိၣ်ကတီၤသး,ခီဆၢဒီးဂ့ၤထီၣ်ကဒါလၢတၢ်တတၢၣ်တနါတဖၣ်ဒီးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတဖၣ်အပူၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.  မၤလိန့ၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်လၢအကကဲထီၣ်အသးအါ၀ဲဒၣ်လၢပလီၢ်က၀ီၤအပူၤမ့ၢ်ဖဲလဲၣ်တခါလဲၣ်ဒီးမ့ၢ်နမၤစှၤလီၤတၢ်ဘၣ်ဒိလၢနလိၤ,နဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးပှၤတ၀ၢအလိၤကသ့ဒ်လဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.  ဆဲးကျိးဘၣ် Geoff Dunn, ပှၤတ၀ၢတၢ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအမူဒါခိၣ်,ဖဲgdunn@tompkins-co.org.

တၢ်အိၣ်ကတီၤသးအစရီဆူညါ-

တၢ်ရဲၣ်သဲကတီၤမ့ၣ်အူစဲးအစရီ
https://www.bigrentz.com/blog/generator-maintenance-checklist

72 နၣ်ရံၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူပီးလီအစရီ
https://www.rent.com/blog/72-hour-kit-checklist/

သိလ့ၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအပီးအလီအစရီ
https://www.utires.com/articles/car-emergency-kit-list/

သဲစးအလံာ်ခီလၢအကါဒိၣ်တဖၣ်
https://www.justgreatlawyers.com/legal-documents-to-prepare-for-emergency-preparedness

ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ကတီၤသးအစရီ
https://www.apartmentguide.com/blog/emergency-preparedness-checklist/

ဟံၣ်လၢအတူၢ်တၢ်တတၢၣ်တနါန့ၢ်
https://www.homeadvisor.com/r/how-to-disaster-proof-your-home/


ဟံၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတဖၣ်ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲးအတၢ်ဟ့ၣ်
https://www.mymove.com/moving/guides/new-home-emergency-ready/

တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်အလီၢ်အတၢ်ပူၤဖျဲး
https://primeweld.com/blogs/news/disaster-safety-preparedness-in-construction-sites-guide

ဂံၢ်ထံးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါတဖၣ်
https://couponfollow.com/research/disaster-preparedness-on-a-budget

 


အိးထီၣ်ဒိကနၣ်ဘၣ်-

တၢ်တတၢၣ်တနါဒီးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤက ရၤလီၤအသးလၢလီၢ်က၀ီၤကွဲၤလ့လိၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ-

  • 870AM WHCU

  • 97.3FM WYXL

  • 91.7FM WICB

ဖဲန TV မ့ၢ်မၤတၢ်န့ၣ်,ကွၢ်ဟုၣ်ဘၣ်ခိခိၣ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကစီၣ်ခဲလၢာ်အကျိၤတခါလၢအမ့ၢ်တၢ်ဒ်သိး Spectrum News, မ့တမ့ၢ် Weather Channel တက့ၢ်. မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤအကွဲၤလ့လိၤကဟ့ၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ဒီးအချုးတၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ထံကီၢ်မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ Binghamton

ထံကီၢ်မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ Binghamton
http://www.weather.gov/bgm/


 


@TompkinsDoER    Facebook    Instagram: @tcdoer


ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဂ့ၢ်လၢအကဲထီၣ်အသးလၢ TOMPKINS COUNTY အပူၤသ့မ့ၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

 ထံဒိၣ်

 တၢ်ဂိၢ်ခါကလံၤမုၢ် - ဘှ့ၣ်/ထံလီၤသကၤကိၢ်လိၣ်/တၢ်ခုၣ်

 လီမ့ၣ်အူလီၤပံာ်ဟးဂီၤ

 တၢ်ကိၢ်ဒိၣ်အဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတဖၣ်

 မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်

 ဂာ်အပီးအလီ/ပီးလီလၢအဒုးကဲထီၣ်တၢ်လီၤပျံၤအတၢ်ကဲထီၣ်သးတဖၣ်

 ကလံၤမုၢ်/ကလံၤသ၀ံးဖးဒိၣ်

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ထံၣ်လီၤဆီတနီၤလၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသးလၢတၢ်သူအီၤလၢတၢ်အိၣ်သးတခါလၢ်လၢ်အဂီၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ-

  • မၤသ့ၣ်ညါနသး
  • မၤကဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါ
  • သူၣ်ထီၣ်ပီးလီတခါ
  • မၤပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်နသး

မၤလိအါထီၣ်ဖဲ www.ready.gov.