County Services           How Do I?     

Cố vấn được chỉ định

Tiếp nhận và xem xét tất cả đơn đăng ký dịch vụ luật sư miễn phí và xác định tính đủ điều kiện. Các cấp độ được nhận hỗ trợ tài chính là cấp độ đáp ứng tiêu chí hỗ trợ tài chính đại trà, cấp độ nghèo và cấp độ không thể chi trả dịch vụ tư vấn. Luật sư sẽ được cung cấp cho các cáo buộc bao gồm vi phạm, tội nhẹ, trọng tội và kháng cáo tại tòa án hình sự và hầu hết các vấn đề tại tòa án gia đình.

Lance Salisbury
Luật sư Giám sát, Suite 223, Center Ithaca


DÀNH CHO LUẬT SƯ:

Chứng từ

Đơn xác nhận

Đơn khiếu nại luật sư được chỉ định

Mẫu thông tin luật sư

Ứng dụng Ex Parte

Kháng cáo hình sự lên Ban Phúc thẩm Tòa án Tối cao NYS

Kháng cáo vụ kiện gia đình lên Ban Phúc thẩm Tòa án Tối cao NYS

Yêu cầu biên bản chép lời

 


DÀNH CHO THÂN CHỦ:

Tờ khai có tuyên thệ

Tờ khai có tuyên thệ trực tuyến


DỊCH VỤ

Luật sư công1 (Xem Luật sư được chỉ định)