County Services           How Do I?     

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ VIỆC KHÔNG PHÂN BIỆT

Quyển VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 quy định: "Không ai ở Hoa Kỳ, vì lý do chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia, có thể bị loại trừ khỏi việc tham gia, bị từ chối các lợi ích, hay bị phân biệt đối xử theo bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào nhận hỗ trợ tài chính của Liên bang."

Tiếp theo là các mô tả về Quyển VI cũng như các luật Dân quyền liên bang, tiểu bang và địa phương có liên quan khác về việc cấm phân biệt đối xử:

Quyển I của Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ năm 1990 nghiêm cấm người sử dụng lao động có 15 hay nhiều nhân viên trở lên phân biệt đối xử trong việc làm đối với các cá nhân khuyết tật đủ điều kiện. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Uỷ ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng là các cơ quan được giao nhiệm vụ thực thi Quyển I của ADA.

Quyển II của Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ 1990 cấm các tổ chức công cộng, bao gồm các trường cao đẳng và đại học công lập cho dù họ có nhận được hỗ trợ tài chính của Liên bang hay không, phân biệt đối xử với người khuyết tật. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là cơ quan thực thi pháp luật chịu trách nhiệm thực thi Quyển II của ADA.

Quyển VI của Đạo luật Dân quyền 1964 nghiêm cấm phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào nhận được hỗ trợ tài chính của Liên bang và Quyển VII của Đạo luật Dân quyền 1964 về cấm phân biệt đối xử. Các chương trình và hoạt động nhận hỗ trợ tài chính của Liên bang được đề cập trong Quyển VI. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ làcơ quan thực thi pháp luật chịu trách nhiệm thực thi Quyển VI.

Quyển VII của Đạo luật Dân quyền 1964 bảo vệ các cá nhân chống lại các hành vi việc làm bất hợp pháp dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính và nguồn gốc quốc gia của họ. Đạo luật Dân quyền của 1991 mở rộng đáng kể các quyền của nguyên đơn theo Quyển VII. Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ là cơ quan thực thi pháp luật chịu trách nhiệm thực thi Quyển VII.

Quyển IX của Tu chính án Giáo dục năm 1972 cấm phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính trong cácchương trình hoặc hoạt động giáo dục và mở rộng sang việc làm và nhập học vào các tổ chức nhận hỗ trợ tài chính của Liên bang. Bộ Giáo dục Hoa Kỳ là cơ quan thực thi pháp luật chịu trách nhiệm thực thi Quyển IX.

Đạo luật Phân biệt Độ tuổi của1975 bảo vệ mọi người khỏi phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác trong các chương trình hoặc hoạt động nhận được sự hỗ trợ tài chính của Liên bang. Ủy ban Cơ hội Việc làm bình đẳng Hoa Kỳ là cơ quan thực thi pháp luật có trách nhiệm thực thi ADA của1975.

Phân biệt tuổi tác trong Đạo luật Việc làm của 1967 bảo vệ các cá nhân từ 40 tuổi trở lên. Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ là cơ quan thực thi pháp luật chịu trách nhiệm thực thi ADEA.

Đạo luật Dân quyền 1991 có quy định bồi thường bằng tiền trong trường hợp cố ý phân biệt đối xử trong việc làm. Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ là cơ quan thực thi pháp luật chịu trách nhiệm thực thi CRA của 1991.

Đạo luật Trả lương Bình đẳng của 1963 bảo vệ nam giới và nữ giới thực hiện công việc tương đương và bình đẳng trong cùng một cơ sở khỏi sự phân biệt đối xử về tiền lương dựa trên giới tính. Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ là cơ quan thực thi pháp luật chịu trách nhiệm thực thi EPA.

Phần 504 của Đạo luật Phục hồi Chức năng của 1973 bảo vệ mọi người khỏi sự phân biệt đối xử trong việc nhập học, việc làm, điều trị hoặc tiếp cận dựa trên tình trạng khuyết tật trong các chương trình hoặc hoạt động nhận hỗ trợ tài chính của Liên bang. Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ là cơ quan thực thi pháp luật chịu trách nhiệm thực thi Quyển VI.

Sắc lệnh 11246 yêu cầu một số nhà thầu nhất định của chính phủ có những hành động khẳng định và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính hoặc nguồn gốc quốc gia. Văn phòng Chương trình Tuân thủ Hợp đồng Liên bang (Bộ Lao động Hoa Kỳ) là cơ quan chịu trách nhiệm thực thi Sắc lệnh 11246 và đảm bảo rằng các nhà thầu liên bang phải tuân thủ.

Quy tắc LGBT chính thức của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ cung cấp khả năng tiếp cận bình đẳng với nhà ở trong các chương trình do HUD tài trợ bất kể xu hướng tình dục hay bản dạng giới. Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ là cơ quan thực thi pháp luật chịu trách nhiệm thực thi Quy tắc LGBT.

Luật Nhân quyền Của Bang New York, Điều 15 của Sắc lệnh bảo vệ mọi người khỏi sự phân biệt đối xử về việc làm, nhà ở, tín dụng, địa điểm công cộng, các tổ chức giáo dục không theo giáo phái và sở cứu hỏa tình nguyện trên cơ sở tuổi tác, tín ngưỡng, chủng tộc, màu da, giới tính, xu hướng tình dục, nguồn gốc quốc gia, tình trạng hôn nhân, khuyết tật, tình trạng quân đội, hồ sơ bắt giữ, hồ sơ kết án, tình trạng gia đình và khuynh hướng di truyền. Bộ phận Nhân quyền Bang New York chịu trách nhiệm thực thi Luật Nhân quyền NYS.

Quận Tompkins, Chương 92, Luật địa phương về chống phân biệt đối xử số 61991, được sửa đổi bởi Luật địa phương số 12004 bảo vệ mọi người khỏi sự phân biệt đối xử về việc làm, nhà ở, tín dụng, địa điểm công cộng, giáo dục và sở cứu hỏa tình nguyện trên cơ sở xu hướng tính dục và bản dạng giới. Văn phòng Nhân quyền Quận Tompkins chịu trách nhiệm thực thi Chương 92.

Chương 215 của Bộ luật Thành phố Ithaca năm 1980 bảo vệ mọi người khỏi sự phân biệt đối xử trong các lĩnh vực nhà ở, tín dụng, giáo dục, việc làm và địa điểm công cộng dựa trên độ tuổi thực tế hoặc nhận thức, tín ngưỡng, màu da, khuyết tật, dân tộc, tình trạng gia đình, giới tính, chiều cao, tình trạng nhập cư hoặc quốc tịch, tình trạng hôn nhân, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, xu hướng tình dục, tình trạng kinh tế xã hội, hoặc cân nặng. Văn phòng Nhân quyền Quận Tompkins chịu trách nhiệm hỗ trợ thực thi Chương 215.

Luật Công bằng Gia cư Groton, Chương 93 năm 1988 bảo vệ mọi người khỏi sự phân biệt đối xử về nhà ở dựa trênchủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng gia đình và khuyết tật.

Nếu bạn cho rằng mình đã bị phân biệt đối xử theo Quyển VI hoặc các luật cấm phân biệt đối xử có liên quan, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với quận.

Bạn có thể nộp đơn khiếu nại sau một năm kể từ ngày xảy ra hành vi phân biệt đối xử gần nhất. Khiếu nại nên bao gồm các thông tin sau: tên, địa chỉ và thông tin liên lạc ; như thế nào, khi nào, ở đâu và tại sao bạn cho rằng bạn bị phân biệt đối xử. Đơn khiếu nại phải được nộp bằng văn bản tới địa chỉ:

Office of Human Rights
120 W. State Street

Ithaca, 14850 NY
607-277-4080

Văn phòng Nhân quyền Quận Tompkins cung cấp dịch vụ thông dịch viên miễn phí để giúp bạn trong suốt quá trình. Bạn có thể sử dụng dịch vụ này dù bạn nói chuyện với Văn phòng Nhân quyền qua điện thoại hay tại văn phòng. Nếu bạn không thể giải quyết xong qua điện thoại, Văn phòng Nhân quyền Quận Tompkins sẽ gặp bạn tại văn phòng và sắp xếp cho bạn một thông dịch viên qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp vào thời điểm mà bạn đến.

Sau khi đơn khiếu nại đã được gửi qua biểu mẫu tiếp nhận, bạn có thể cần được tư vấn pháp luật OHR về những thông tin liên quan đến khiếu nại. Nếu đơn khiếu nại đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý và được chấp nhận, đơn này sẽ được chuyển đến Chương trình Hòa giải Trước Khiếu nại tự nguyện của OHR hoặc đến cơ quan liên bang hoặc tiểu bang thích hợp .