County Services           How Do I?     

Luật Tự do Thông tin (FOIL)

Luật Tự do Thông tin (FOIL)


Chính sách của chính quyền Quận Tompkins là người dân phải truy cập được vào các hồ sơ của chính quyền quận một cách dễ dàng và miễn phí, trừ khi bị hạn chế bởi luật Liên bang hoặc Tiểu bang hoặc để đáp ứng quy định về quyền riêng tư của mỗi người.  Chính sách này khẳng định rằng điều cơ bản đối với xã hội dân chủ của chúng ta là người dân có quyền được biết (1) quá trình ra quyết định của chính phủ và (2)  các tài liệu cùng số liệu thống kê dẫn đến các quyết định đó.  Chính quyền Quận Tompkins cũng có chính sách cấp cho người dân quyền truy cập hồ sơ theo Luật Tự do Thông tin (FOIL) và có sẵn các quy trình mô tả cách truy cập và lấy bản sao hồ sơ.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem chính sách của Quận Tompkins Người dân được truy cập vào hồ sơ  và Quy định người dân được truy cập vào hồ sơ của quận Tompkins

Thông tin bổ sung cũng được cung cấp bởi  Ủy ban Tiểu bang New York về Chính phủ Mở

           ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Tất cả các yêu cầu thông tin đều phải mô tả rõ ràng hồ sơ cần tìm kiếm.

 Link sau đây có chứa danh sách tất cả hồ sơ của quận Tompkins:

 Để yêu cầu hồ sơ từ quận Tompkins, vui lòng nhấp vào nút bên dưới:

Đơn yêu cầu hồ sơ


Hồ sơ cũng có thể được yêu cầu bằng văn bản đến địa chỉ sau:
Tompkins County
c/o FOIL Request
125 E. Court St. 3rd Floor
Ithaca, NY 14850Questions or Concerns?  Please call (607) 274-5546