County Services           How Do I?     

Trợ năng trang web

Quận Tompkins nỗ lực duy trì liên lạc hiệu quả với tất cả khách hàng, người tham gia chương trình và mọi người dân nói chung, bất kể tình trạng khuyết tật. Trang web của quận đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và dịch vụ cho người dân. Trang web của chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn và hướng dẫn của liên bang về khả năng truy cập.

Các liên kết bên dưới cung cấp thông tin về các công cụ hỗ trợ có thể sử dụng để truy cập thông tin trên trang web của quận. Nếu bạn có sử dụng công nghệ hỗ trợ và định dạng của bất kỳ tài liệu nào trên trang web này cản trở khả năng truy cập thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Người dùng cần hỗ trợ truy cập cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại thông qua dịch vụ chuyển tiếp New York theo số 7-1-1 để trò chuyện trực tiếp hoặc bằng TTY.
 

Nhiều trình duyệt phổ biến có sẵn các công cụ truy cập tích hợp.

Bạn cần có Adobe Reader để xem và in các tài liệu định dạng PDF có trên trang web này.

Quay lại Kế hoạch chương trình ADA