County Services           How Do I?     

Câu hỏi chung - Liên hệ với chúng tôi

Email này chỉ dành cho các câu hỏi chung. Nếu bạn muốn liên hệ với một phòng ban cụ thể, vui lòng truy cập danh sách các phòng ban và văn phòng ở đây.

Nếu bạn muốn báo cáo mối lo ngại về phúc lợi trẻ em, vui lòng gọi cho Cơ quan Đăng ký Trung tâm của Tiểu bang New York theo số 1-800-342-3720.

Nếu đây là trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi vào số 9-1-1.

Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết đang gặp khủng hoảng về sức khỏe tâm thần, hãy gọi vào số 9-8-8. 

Đối với các câu hỏi chung về tài nguyên trong cộng đồng, hãy gọi vào số 2-1-1.

Xin cảm ơn.

 

8 + 9 =
Giải bài toán đơn giản ở trên và nhập kết quả vào đây. Ví dụ: 1+3 = 4 thì nhập 4.