County Services           How Do I?     

Kinh Doanh tại Quận Tompkins

Chủ Tịch Jennifer Tavares, Phòng Thương Mại Quận Tompkins“Khu vực Quận Tompkins, bao gồm cả Ithaca, được quốc gia công nhận là một nơi lý tưởng để đặt cơ sở và phát triển một doanh nghiệp. Quận Tompkins là nơi có Viện Đại Học Cornell, Đại Học Ithaca và Cao đẳng Cộng Đồng Tompkins Cortland cũng như nhiều công ty công nghệ cao. Những tài sản trí tuệ này mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp những đột phá khoa học, tinh thần kinh doanh và lực lượng lao động sáng tạo, có tay nghề cao. Họ cũng đã giúp thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp dựa trên nghiên cứu và thu hút các đội ngũ nhà khoa học nổi tiếng trên toàn quốc. Những tài sản này rất sẵn có dành cho các doanh nghiệp và tổ chức địa phương, và có thể giúp xác định và giải quyết các vấn đề.”

Jennifer Tavares
Chủ Tịch, Phòng Thương Mại Quận Tompkins


Phát Triển Kinh Doanh

Phòng Thương Mại Quận Tompkins

Nhân viên của Phòng giúp các doanh nghiệp đặt cơ sở trong khu vực và hỗ trợ các doanh nghiệp hiện tại phát triển và mở rộng. Phòng làm việc chủ yếu với các doanh nghiệp dịch vụ và bán lẻ nhỏ hơn.

Phát triển Khu vực Quận Tompkins 

Tompkins County Area Development, Inc. (TCAD) là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1964 nhằm để chuyên xây dựng một nền kinh tế thịnh vượng và bền vững nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống ở Quận Tompkins. Trong khi làm việc với các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, giáo dục đại học và các tổ chức khu vực công, chúng tôi hoàn thành sứ mệnh của mình bằng cách hỗ trợ hình thành, duy trì, mở rộng và thu hút các doanh nghiệp mục tiêu. Là cơ quan phát triển kinh tế chính của cộng đồng, TCAD hỗ trợ tài chính, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ phát triển bất động sản.

Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế Quận Tompkins 2015 (Trình Bày trước Cơ Quan Lập Pháp Quận, 4-7-15)

Cơ Quan Phát Triển Công Nghiệp Quận Tompkins

Được lãnh đạo bởi một hội đồng gồm bảy thành viên do Cơ Quan Lập Pháp Quận bổ nhiệm và do TCAD quản lý, IDA có quyền giảm thuế địa phương và Tiểu Bang cho các dự án sản xuất và công nghiệp tạo việc làm và củng cố cơ sở thuế địa phương.IDA cũng có nhiều ưu đãi cho các dự án đa mục đích, nhiều tầng ở trung tâm thành phố Ithaca. Tổng Công Ty Phát Triển Quận Tompkins cấp quyền tiếp cận thị trường trái phiếu được miễn thuế cho khu vực phi lợi nhuận.


Phát Triển Lực Lượng Lao Động

Lực Lượng Lao Động Tompkins New York

Ban Đầu Tư Lực Lượng Lao Động thuộc Lực Lượng Lao Động Tompkins New York điều phối các nguồn lực việc làm và đào tạo tập trung đáp ứng nhu cầu của chủ lao động và lực lượng lao động cá nhân.

Trung Tâm Hướng Nghiệp Một Cửa

Một chương trình của Lực Lượng Lao Động Tompkins New York nằm ở trung tâm thành phố Ithaca, mang đến một cách tiếp cận thuận tiện để tiếp cận các dịch vụ liên quan đến việc làm cho các doanh nghiệp, người lao động và người tìm việc.


Nguồn Tham Khảo Thêm

Liên Minh Trung Tâm Thành Phố Ithaca

Sở Quy Hoạch Quận Tompkins

Hội Đồng Phát Triển Kinh Tế Khu Vực Phía Nam

Ban Phát triển Empire State

Sở Lao Động Tiểu Bang New York