County Services           How Do I?     

Quyển VI của Đạo luật Quyền Công dân năm 1964

Thông báo công khai   

(Tiếng Anh)     (Tiếng Tây Ban Nha)     (Tiếng Trung)
 

Theo Quyển VI của Đạo luật Dân quyền của 1964, bất kỳ người nào cho rằng họ đã bị tổn hại bởi những hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp về chủng tộc, màu da hoặc quốc gia gốc đều có quyền nộp đơn khiếu nại chính thức cho quận. Những khiếu nại như vậy phải được viết bằng văn bản và nộp cho nhân viên tuân thủ của quận trong vòng 180 ngày sau ngày xảy ra hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc.

Ngoài các nghĩa vụ theo Quyển VI, quận Tompkins cam kết phục vụ bình đẳng cho tất cả mọi người trong tất cả các chương trình hoặc dịch vụ của quận, không phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, giới tính, nhận dạng và biểu hiện giới tính, xu hướng tình dục, tôn giáo, tuổi tác, quốc gia gốc, người nước ngoài, tình trạng khuyết tật, bệnh lý, tình trạng quân nhân, tình trạng gia đình, tình trạng phạm tội hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được pháp luật bảo vệ.
 

Bạn có thể lấy các mẫu đơn khiếu nại về phân biệt đối xử theo Quyển VI trực tuyến (bên dưới) hoặc từ

Department of County Administration at 125 East Court Street, 3rd Floor, Ithaca, NY 14850.
 

Theo Quyển VI, phân biệt đối xử là gì?

Quyển VI định nghĩa phân biệt đối xử như sau:

Đối xử phân biệt xoay quanh ý định phân biệt đối xử của một hành vi không có thiện chí, và được định nghĩa là đối xử khác biệt với những người hoặc nhóm người có hoàn cảnh tương tự dựa trên tình trạng hoặc yếu tố được bảo vệ của họ.

Tác động của sự phân biệt xảy ra khi một "quy trình hoặc hành động trung lập" khiến cho các dịch vụ hoặc lợi ích của các thành viên trong một nhóm được bảo vệ bị ít đi hoặc kém hơn. Tác động phân biệt xoay quanh hậu quả của một quyết định, chính sách hoặc hành động hơn là ý định phân biệt đối xử.
 

Tôi có thể báo cáo hành vi phân biệt đối xử hoặc đối xử bất bình đẳng bằng cách nào?

Nếu bạn cho rằng bạn đã bị loại bỏ, bị từ chối hưởng các phúc lợi hoặc bị phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình, dịch vụ, hoặc hoạt động nào do quận Tompkins quản lý, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại trong vòng 180 ngày kể từ khi xảy ra sự việc.

Cách nộp đơn khiếu nại
 


Để biết thêm thông tin về Chương trình Quyển VI của quận Tompkins hoặc

Chương trình tuân thủ của quận Tompkins vui lòng liên hệ:

Charlene Holmes, Chief Equity & Diversity Officer or Jessi Schmeiske, Risk & Compliance Administrator 
Department of County Administration
125 East Court Street, 3rd Floor
Ithaca, NY 14850
(607) 274-5551

ctyadmin@tompkins-co.org