County Services           How Do I?     

Chính Quyền Quận Tompkins

Chào mừng!Dan Klein, Tompkins County Legislature

Our County Government delivers a high level of service to residents each and every day. Our County Government helps people find jobs, manages over 300 miles of county roads, responds to emergencies, keeps the community healthy, safe and vibrant, manages records and technology important to people’s lives, delivers critical programs to people in need, oversees local elections, the list goes on - and our responsibility to keeping these services running and supported has never been greater.

We have a responsive Legislature with a tradition of investing in what matters to our organization and our residents. Local government feels closer to people’s lives than ever before. Our successes and challenges have deep and lasting impacts on the lives of our constituents and neighbors. It is my sincere hope that the Tompkins County Legislature will continue to make the investments to reflect our roles in people’s lives, and continue to take our responsibility seriously.

Dan Klein, Chair, Tompkins County Legislature


Chính Quyền Quận

Chính quyền quận ở Tiểu Bang New York thực hiện nhiều loại chức năng. Ban đầu được thành lập với tư cách là phân khu hành chính của chính quyền Tiểu Bang, trách nhiệm của các cơ quan này bao gồm cung cấp một loạt các dịch vụ nhân sinh được Tiểu Bang ủy quyền cho các quận.

Trách nhiệm của chính quyền quận bao gồm:

 • Dịch Vụ Nhân Sinh
 • Y Tế Cộng Đồng
 • An Ninh và Cải Huấn Xã Hội
 • Đường Bộ và Bảo Trì
 • Hồ Sơ Công
 • Bầu Cử

Đọc thêm về Vai Trò của Chính Quyền Quận


Quận Tompkins được thành lập vào 1817. Kể từ 1970, quận hoạt động theo Hiến Chương Quận, với hình thức chính quyền gồm cơ quan lập pháp-quản trị viên.

Cơ quan lập pháp quận

 • Giám sát các dịch vụ và hoạt động chi tiêu của quận
 • Thiết lập chính sách và xác định cách sử dụng tốt nhất các nguồn tài chính
 • Bổ nhiệm Quản Trị Viên Quận, Giám đốc Tài Chính Quận, Luật Sư Quận và Thư Ký Lập Pháp
 • Các nhà lập pháp được bầu bốn năm một lần từ các khu vực có quy mô dân số xấp xỉ bằng nhau
 • Bắt đầu từ năm 2014, số lượng các nhà lập pháp và các khu vực giảm từ 15 xuống còn 14, do kết quả của việc tái phân chia khu vực sau cuộc Điều Tra Dân Số 2010.

Quản Trị Viên Quận

 • Giám sát và điều phối các hoạt động của chính quyền quận
 • để thực hiện các chính sách của Cơ Quan Lập Pháp
 • Bổ nhiệm tất cả các trưởng phòng ban không bầu cử khác, với sự xác nhận của Cơ Quan Lập Pháp
 • Chỉ đạo hoạt động cung cấp dịch vụ của nhân viên thuộc các phòng ban và nhân viên hợp đồng với các cơ quan phi lợi nhuận và nhà cung cấp dịch vụ

Các Sở Ban và Văn Sở của Quận

Các Quan Chức Dân Cử Khác của Quận


Sơ Đồ Chính Quyền Địa Phương Quận Tompkins

Quận Tompkins bao gồm Thành Phố Ithaca; các Thị Trấn Ithaca, Caroline, Danby, Dryden, Enfield, Groton, Lansing, Newfield và Ulysses; và các Làng Cayuga Heights, Dryden, Freeville, Groton, Lansing, và Trumansburg.


Hội Đồng Chính Quyền Quận Tompkins (Tompkins County Council of Governments - TCCOG) là một hiệp hội bao gồm các chính quyền địa phương được thành lập nhằm tạo ra một diễn đàn thảo luận và đàm phán để đạt được thỏa thuận cung cấp các dịch vụ chính phủ hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn về mặt tài chính.Một trong những sáng kiến của TCCOG là Greater Tompkins County Municipal Health Insurance Consortium (Hội Bảo Hiểm Y Tế Thành Phố Quận Tompkins)