County Services           How Do I?     

Tài nguyên ngôn ngữ

Quận Tompkins cung cấp Chương trình hỗ trợ ngôn ngữ (LAP) cho các cá nhân cần làm việc với quận và người dân không phải trả thêm phí gì. Chương trình này giúp xác định và phát triển các dịch vụ để đảm bảo rằng những người có trình độ tiếng Anh hạn chế có thể tiếp cận đầy đủ các chương trình và dịch vụ.

Các cá nhân có trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP) là những người mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của họ và những người có khả năng đọc, nói, viết hoặc hiểu tiếng Anh hạn chế. Chương trình LEP chi trả  các dịch vụ biên dịch và phiên dịch  cho những người có trình độ tiếng Anh hạn chế và  người khiếm thính hoặc   người có thính lực yếu theo Đạo luật về Người khuyết tật Hoa Kỳ và luật của Tiểu bang New York.


Kế hoạch cho người có trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP)  2021

Chính sách hỗ trợ ngôn ngữ và chính sách cho người có trình độ tiếng Anh hạn chế

Công cụ flashcard nhận dạng ngôn ngữ

Biểu mẫu theo dõi LEP A: Sử dụng dịch vụ biên phiên dịch miễn phí

Biểu mẫu theo dõi LEP B: Từ bỏ quyền sử dụng dịch vụ biên phiên dịch miễn phí


Lưu ý: Nhân viên của quận có thể truy cập mạng nội bộ để xem thêm các nguồn lực và thông tin.