County Services           How Do I?     

လီပှာ်ယဲၤအဖီခိၣ်လံာ်တကွီၢ်ဒိတဖၣ်

လံာ်တကွီၢ်ဒိတဖၣ်လၢတၢ်ထုးန့ၢ်အီၤသ့လၢအအိၣ်လၢTC တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်တၢ်အလုၢ်အပှ့ၤအဂီၢ်-

Exemption Forms (တၢ်ပျဲပူၤဖျဲးအလံာ်တကွီၢ်ဒိတဖၣ်

၀ဲၤဒၢးအလံာ်တကွီၢ်ဒိ

(တၢ်သူၣ်တမံသးတမုာ်အလံာ်ပတံထီၣ်တဖၣ်န့ၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤတုၤလီၤလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ Board of Assessment Review (တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်တၢ်အလုၢ်အပှ့ၤအတၢ်မၤသမံသမိးကဒါတၢ်အကမံးတံာ်မိၢ်ပှၢ်)ဆိကတီၢ်အတၢ်မၤ, လၢညီနုၢ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဖဲဟါ 8:00နၣ်ရံၣ် 4 သီ မုၢ်ယူာ်လါမ့ၤန့ၣ်လီၤ)

(တၢ်ပျဲပူၤဖျဲးအလံာ်ပတံထီၣ်တဖၣ်န့ၣ်တၢ်ကဘၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ၀ဲၤဒၢးအပူၤဖဲတၢ်ပာ်ပနီၣ်မုၢ်နံၤဘၣ်အခါန့ၣ်လီၤ(အံၣ်လဲးထြီနံးတၢ်တီၣ်ထီၣ်န့ၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤလီၤ).