County Services           How Do I?     

Department of Assessment (တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အလုၢ်အပှ့ၤအ၀ဲၤကျိၤ)

The Department of Assessment is open to the public Mon-Fri 8:00a-4:30p. 

We do not close for lunch.  


ပှၤဆၢတဲာ်ပာ်တၢ်အလုၢ်အပှ့ၤတဖၣ်န့ၣ်တပာ်ဃုာ်လၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဟံးန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်,တၢ်သုးထီထီၣ်,တၢ်ထၢဖှိၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဒုးလူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲဒၣ်လီၢ်က၀ီၤဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အခိအသွဲတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.

     ၀ဲၤဒၢးတၢ်ဂီၤလၢအချၢ        ၀ဲၤဒၢးတၢ်ဂီၤလၢအပူၤ


Welcome to the Department of Assessment (PDF Brochure)

Jay Franklin, Director of Assessment (jfranklin@tompkins-co.org)
Irene Kehoe, Assistant Director of Assessment (ikehoe@tompkins-co.org)

The 2024 Preliminary Assessment Roll is now available!

Residential Sales Search Application

File an Informal Assessment Review

Download Paper Informal Assessment Application

Ithaca Board of Realtors Housing Summary - Presentation to County Committee


***Due to legislative changes, no new STAR exemptions can be granted.  All new applicants must now register with NYS for the STAR Credit Check - or call (518) 457-2036***


ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးလံာ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ (escrow) အစရီတခါအခါဒီးနစုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အဂီၢ်တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အလုၢ်အပှ့ၤမ့ၢ်အါထီၣ် (ဒီးတၢ်ပျဲပူၤဖျဲးအခွဲးလၢအအိၣ်ဒီးနၤလၢညါတအိၣ်လၢၤဘၣ်)န့ၣ်,နကြၢးဆဲးကျိးနလံာ်တၢ်အၢၣ်လီၤအခီပနံၣ်ဒီးမၢအ၀ဲသ့ၣ်မၤဘၣ်န့ၢ်က့ၤနၤလၢအကနဲၣ်ဖျါခိသွဲအနီၢ်ဂံၢ်နီၢ်ဒွးလၢတၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်လၢအဘၣ်ကတၢၢ်တခါအဂီၢ်တက့ၢ်.  


စံးဘျုးဘၣ်နၤလၢနဟဲကွၢ်၀ဲဒၣ် Tompkins County Department of Assessment (Tompkins County တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အလုၢ်အပှ့ၤအ၀ဲၤကျိၤ)အဃိန့ၣ်လီၤ. ၀ဲၤဒၢးအံၤတၢ်စးထီၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ 1970 လၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်စၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအကံၢ်အစီအထီကတၢၢ်ဒီးလၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤစှၤ၀ဲဒၣ်လၢ Tompkins County လီၢ်အိၣ်လီၢ်ဆိးဖိတဖၣ်အဂီၢ်တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်လီၤ. ပ၀ဲၤဒၢးအံၤဟ့ၣ်လီၤသးမၤတၢ်လၢတၢ်ကမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်ကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်တၢ်အလုၢ်အပှ့ၤလၢတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအလီၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤဃာ်အမျးကယၤတမံၤဃီအသိးန့ၣ်လီၤ.

We highly encourage all current and prospective property owners to review the Real Property Tax Cycle flow chart in order to be aware of all the important legal dates in our yearly process.

ဒ်ညီနုၢ်အသိး,ပ၀ဲၤဒၢးအံၤအိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲအံၤလၢတၢ်ကမၤစၢၤနၤလၢကျိၤကျဲလၢပမၤစၢၤနၤသ့အပူၤန့ၣ်လီၤ. 


Real Property Inventory (ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်စရီလီၤတံၢ်) Real Property Tax Exemptions (ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်ခိသွဲတၢ်ပျဲပူၤဖျဲး) Daily Sales Reports
ခိသွဲအဟီၣ်ခိၣ်တဖၣ် Tax Rate Spreadsheets (Assessment Rolls) ခိသွဲအယူာ်အလံာ်ကဘျံးတဖၣ် (တၢ်သမံသမိးပဲာ်ထံနီၤဖးအစရီတဖၣ်)  

Senior and Low Income Disability Exemption Income Limits (သးပှၢ်ဒီးသးနီၢ်ခိတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့လၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတၢ်ပျဲပူၤဖျဲးစ့တၢ်ဟဲနုာ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်)
Veteran Exemption Scale (သုးဖိလီၤလံၤတၢ်ပျဲပူၤဖျဲးအနီၣ်ထိၣ်)
Local Option Exemptions (လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဃုထၢအတၢ်ပျဲပူၤဖျဲး)ခဲလၢာ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ထၢခိသွဲပၢပြးအလီၢ်လီၤ