ခိသွဲအပှာ်ဘျးစဲတဖၣ်

ခိသွဲအယူာ်စှၤအခီပညီတမ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်ခိသွဲစှၤန့ၣ်ဘၣ်- ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤ လၢတၢ်ကဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်...


2023 ၀့ၢ်ဒီးခီၣ်တံၢ်အခိသွဲအယူာ်တဖၣ်

2022 ကၠိကီၢ်ရ့ၣ်ခိသွဲအယူာ်တဖၣ်

ခိသွဲအယူာ်အတၢ်စံၣ်စိၤစးထီၣ်လၢ 1984

၀့ၢ်,ခီၣ်တံၢ်ခိသွဲအယူာ်အတၢ်စံၣ်စိၤစးထီၣ်လၢ 1998

တၢ်သမံသမိးပဲာ်ထံနီၤဖးအစရီ

ခိသွဲအစရီတဖၣ်


လီၢ်က၀ီၤတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အခိတဖၣ်လၢအအါန့ၢ် $284 ကကွဲၢ်န့ၣ်တၢ်ထၢဖှိၣ်အီၤလၢTompkins County အပူၤလီၤ.ကွၢ်ဘၣ် တၢ်နီၤဖးလီၤတက့ၢ်.

 

ဖဲနတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်တၢ်အလုၢ်အပှ့ၤဘၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးနခိသွဲန့ၣ်မ့ၢ်အါဒံး၀ဲဒၣ်တခီ,၀ံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ်နလီၢ်က၀ီၤဒီးကၠိအခၢၣ်စးတဖၣ်တက့ၢ်.
Senior and Low Income Disability Exemption Income Limits (သးပှၢ်ဒီးစ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤသးနီၢ်ခိတလၢတပှဲၤတဆူၣ်ချ့တၢ်ပျဲပူၤဖျဲးစ့တၢ်ဟဲနုာ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်တဖၣ်- ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤလၢတၢ်ကကွၢ်အီၤ

ပှၤသမံသမိးပဲာ်ထံနီၤဖးတၢ်တဖၣ်န့ၣ်တပာ်ဃုာ်လၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဟံးန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်,တၢ်သုးထီထီၣ်,တၢ်ထၢဖှိၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဒုးလူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲဒၣ်လီၢ်က၀ီၤဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အခိအသွဲတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.