County Services           How Do I?     

ဆှၢအံမ့(လ)Tompkins County တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်လီၤသဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီ

လံာ်တကွီၢ်ဒိတခါအံၤကပျဲနၤလၢတၢ်ကဆှၢန့ၢ်အံမ့(လ)ဆူTompkins County တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်လီၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ၀ံသးစူၤထၢနုာ်လီၤနမံၤဒီးတၢ်ဆဲးကျိးအဂ့ၢ်အကျိၤအဂၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢတၢ်ကစီၣ်အပူၤတက့ၢ်.

8 + 8 =
ဃဲာ်လီၤဘှါလီၤတၢ်ဒွးအတၢ်ဂ့ၢ်ကီယိယိဖိတခါအံၤဒီးထၢနုာ်လီၤနတၢ်စံးဆၢတက့ၢ်. အဒိ-လၢ 1+3, ထၢနုာ်လီၤ 4 တက့ၢ်.