County Legislature (ခီၣ်တံၢ်တၢ်ထုးထီၣ်သဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီ)

Tompkins County Legislature Chambers (Tompkins County ပှၤဒုးအိၣ်ထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢအကရၢ) န့ၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤလၢကမျၢၢ်အအိၣ်လၢကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်လီၤ.  ပှၤမၤတၢ်ဖိ,ပှၤဒုးအိၣ်ထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢတဖၣ်,ဒီးပှၤတမှံၤခဲလၢာ်တၢ်ဃ့ကညးလၢအကအိၣ်လၢဟံၣ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်တဆူၣ်တချ့မ့တမ့ၢ်အိၣ်ဒီး COVID တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

ကမျၢၢ်အတၢ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး Legislature (သဲစးတၢ်ဘျၢ)န့ၣ်တၢ်စးထီၣ်ကဒါလံအီၤလၢအအိၣ်ဒီးပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဟဲလၢအကစၢ်န့ၣ်လီၤ.  ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အပူၤလၢတၢ်လီၢ်အယံၤသ့၀ဲဒၣ်,မ့တမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးလၢတၢ်ကွဲး,ခီဖျိလီပှာ်ယဲၤဘျးစဲလၢလာ်န့ၣ်သ့လီၤ.

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်တၢ်ကရၤလီၤအီၤတဘျီဃီဖဲအကဲထီၣ်အသးခီဖျိ County အ YouTube တၢ်ရၤလီၤသမူအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.

 
တၢ်ထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢအတၢ်သူၣ်ထီၣ်
တၢ်နုာ်လီၤအပဲတရီန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ် လၢ
အကွၢ်လီၤဆူ Dewitt Park တဖျၢၣ်အလီၢ်ခံတကပၤန့ၣ်လီၤ.
ပှၤထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢတဖၣ်အဒၢးန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ် 2 ကထြၢတကထြၢ
လၢတၢ်လဲၤဆူအအိၣ်သ့ခီဖျိဃီသွါ မ့တမ့ၢ်စဲးစိာ်ထီၣ်စိာ်လီၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. 

Tompkins County Ethics Advisory Board (Tompkins County တၢ်သကဲာ်ပ၀းအသနိတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအကမံးတံာ်မိၢ်ပှၢ်) 

 

Tompkins County's Meeting Portal (Tompkins County တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အကျဲစၢၤ)

ပှၤထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢဒီးကမံးတံာ်အတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤတဖၣ်,တၢ်ကွဲးနီၣ်တဖၣ်,တၢ်အစၢတဖၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်တဖၣ်ဆဲးလီၤအမံၤလၢတၢ်ကမၤကဲထီၣ်ပှၤသူတၢ်အစရီဒီးဆဲးလီၤအမံၤလၢတၢ်ကဒိးန့ၢ်တၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤပာ်တဖၣ်သ့စ့ၢ်ကီးလီၤ.


ကမျၢၢ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးတဖၣ်

ပှၤထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူဘၣ်တၢ်လၢကမျၢၢ်အအိၣ်ဒီးဃ့ကညးကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအကဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးလၢကျိၤကွာ်လၢလာ်တဘိဘိအပူၤလီၤ-

  • လၢလီၢ်ယံၤ (ခီဖျိ Zoom)- ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအတၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးအခွဲးအယာ်လီၤဆီ - ဖဲကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သးစဲလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တခါလၢတၢ်မၤအီၤခီဖျိ Zoom န့ၣ်, ၀ံသးစူၤ  ဆှၢန့ၢ်ဆိပှၤဒီးအံမ့(လ) အစှၤကတၢၢ် 24-နၣ်ရံၣ်တချုးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကဲထီၣ်တက့ၢ်.  Zoom အပှာ်ယဲၤဘျးစဲတခါတၢ်ကဆှၢန့ၢ်အီၤဖဲတၢ်မ့ၢ်ဃ့ထီၣ်အီၤအခါန့ၣ်လီၤ. 
  • တၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးလၢတၢ်ကွဲးလီၤအီၤတဖၣ်-  ဖဲကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သးစဲလၢကတီၣ်ထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးလၢတၢ်ကွဲးလၢတၢ်ကနီၤဟ့ၣ်အီၤဒီးပှၤထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢတဖၣ်အခါ,၀ံသးစူၤ   ဆှၢန့ၢ်ပှၤဒီးအံမ့(လ)တက့ၢ် .

တၢ်ထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤသ့၀ဲဒၣ်ဖဲ Tompkins County's YouTube Channel န့ၣ်လီၤ.


 ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အလံာ်နံၣ်လံာ်လါ-

ကွၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလၢ Old Jail Conference Room (ဃိၣ်လီၤလံၤတၢ်ကူၣ်လိာ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒၢး) မ့တမ့ၢ် Legislature Chambers (ပှၤထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢအဒၢး) တက့ၢ်.

 

တၢ်ဆဲးကျိးအဂ့ၢ်အကျိၤလၢပှၤထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢခဲလၢာ်အဂီၢ်  

 

တၢ်ထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢအတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်- 

 

 


Workforce Diverstiy (တၢ်ဖံးတၢ်မၤဂံၢ်သဟီၣ်အပနီၣ်)

   Mission/Vision Statement (တၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိအတၢ်ပာ်ဖျါ)