County Services           How Do I?     

County Legislature (ခီၣ်တံၢ်တၢ်ထုးထီၣ်သဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီ)

Tompkins County Legislature Chambers (Tompkins County ပှၤဒုးအိၣ်ထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢအကရၢ) န့ၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤလၢကမျၢၢ်အအိၣ်လၢကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်လီၤ.  ပှၤမၤတၢ်ဖိ,ပှၤဒုးအိၣ်ထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢတဖၣ်,ဒီးပှၤတမှံၤခဲလၢာ်တၢ်ဃ့ကညးလၢအကအိၣ်လၢဟံၣ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်တဆူၣ်တချ့မ့တမ့ၢ်အိၣ်ဒီး COVID တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

ကမျၢၢ်အတၢ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး Legislature (သဲစးတၢ်ဘျၢ)န့ၣ်တၢ်စးထီၣ်ကဒါလံအီၤလၢအအိၣ်ဒီးပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဟဲလၢအကစၢ်န့ၣ်လီၤ.  ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အပူၤလၢတၢ်လီၢ်အယံၤသ့၀ဲဒၣ်,မ့တမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးလၢတၢ်ကွဲး,ခီဖျိလီပှာ်ယဲၤဘျးစဲလၢလာ်န့ၣ်သ့လီၤ.

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်တၢ်ကရၤလီၤအီၤတဘျီဃီဖဲအကဲထီၣ်အသးခီဖျိ County အ YouTube တၢ်ရၤလီၤသမူအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.

 
တၢ်ထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢအတၢ်သူၣ်ထီၣ်
တၢ်နုာ်လီၤအပဲတရီန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ် လၢ
အကွၢ်လီၤဆူ Dewitt Park တဖျၢၣ်အလီၢ်ခံတကပၤန့ၣ်လီၤ.
ပှၤထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢတဖၣ်အဒၢးန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ် 2 ကထြၢတကထြၢ
လၢတၢ်လဲၤဆူအအိၣ်သ့ခီဖျိဃီသွါ မ့တမ့ၢ်စဲးစိာ်ထီၣ်စိာ်လီၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. 

Tompkins County Ethics Advisory Board (Tompkins County တၢ်သကဲာ်ပ၀းအသနိတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအကမံးတံာ်မိၢ်ပှၢ်) 

 

Tompkins County's Meeting Portal (Tompkins County တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အကျဲစၢၤ)

ပှၤထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢဒီးကမံးတံာ်အတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤတဖၣ်,တၢ်ကွဲးနီၣ်တဖၣ်,တၢ်အစၢတဖၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်တဖၣ်ဆဲးလီၤအမံၤလၢတၢ်ကမၤကဲထီၣ်ပှၤသူတၢ်အစရီဒီးဆဲးလီၤအမံၤလၢတၢ်ကဒိးန့ၢ်တၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤပာ်တဖၣ်သ့စ့ၢ်ကီးလီၤ.


Public Comment/Privilege of the the Floor 

ပှၤထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူဘၣ်တၢ်လၢကမျၢၢ်အအိၣ်ဒီးဃ့ကညးကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအကဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးလၢကျိၤကွာ်လၢလာ်တဘိဘိအပူၤလီၤ-

  • In-person: If members of the public are interested in commenting in-person at a meeting, please join us in Legislature Chambers and sign up by completing a blue slip located in the back of the room prior to the start of the meeting.  Once completed, please pass the blue slip to the Clerk and the Chair will call on you at the appropriate time.
  • Remotely (via Zoom):  If members of the public are interested in speaking at a meeting via Zoom, please  Email Us at least 24-hours in advance of the meeting.  A Zoom link will be provided upon request. 
  • Written Comments:  If members of the public are interested in submitting their comments in writing to be shared with Legislators, please   Email Us .

တၢ်ထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤသ့၀ဲဒၣ်ဖဲ Tompkins County's YouTube Channel န့ၣ်လီၤ.


 ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အလံာ်နံၣ်လံာ်လါ-

View public meetings scheduled in Legislature Chambers.

 

တၢ်ဆဲးကျိးအဂ့ၢ်အကျိၤလၢပှၤထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢခဲလၢာ်အဂီၢ် 

တၢ်ထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢအတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်- 

 

 


Workforce Diverstiy (တၢ်ဖံးတၢ်မၤဂံၢ်သဟီၣ်အပနီၣ်)

   Mission/Vision Statement (တၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိအတၢ်ပာ်ဖျါ)