County Services           How Do I?     

ကမျၢၢ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးတဖၣ်

Tompkins County Legislature Chambers (Tompkins County ပှၤဒုးအိၣ်ထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢအကရၢ) န့ၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤလၢကမျၢၢ်အအိၣ်လၢကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်လီၤ. ပှၤမၤတၢ်ဖိ,ပှၤဒုးအိၣ်ထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢတဖၣ်,ဒီးပှၤတမှံၤခဲလၢာ်တၢ်ဃ့ကညးလၢအကအိၣ်လၢဟံၣ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်တဆူၣ်တချ့မ့တမ့ၢ်အိၣ်ဒီး COVID တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

ကမျၢၢ်အတၢ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး Legislature (သဲစးတၢ်ဘျၢ)န့ၣ်တၢ်စးထီၣ်ကဒါလံအီၤလၢအအိၣ်ဒီးပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဟဲလၢအကစၢ်န့ၣ်လီၤ.  ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အပူၤလၢတၢ်လီၢ်အယံၤသ့၀ဲဒၣ်,မ့တမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးလၢတၢ်ကွဲး,ခီဖျိလီပှာ်ယဲၤဘျးစဲလၢလာ်န့ၣ်သ့လီၤ.

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်တၢ်ကရၤလီၤအီၤတဘျီဃီဖဲအကဲထီၣ်အသးခီဖျိ County အ YouTube တၢ်ရၤလီၤသမူအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူဘၣ်တၢ်လၢကမျၢၢ်အအိၣ်ဒီးဃ့ကညးကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအကဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးလၢကျိၤကွာ်လၢလာ်တဘိဘိအပူၤလီၤ-

 

  • ကမျၢၢ်အဂီၢ်ခွဲးယာ်လီၢ်ဆီ,ကမျၢၢ်အတၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သး- ဖဲပှၤကမျၢၢ်တဖၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သးစဲလၢတၢ်ကကတိၤတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တခါအပူၤ ခီဖျိ Zoom န့ၣ်, ၀ံသးစူၤအံမ့(လ)ဘၣ်ပှၤအစှၤကတၢၢ်24-နၣ်ရံၣ်တချုးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကဲထီၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. Zoom အပှာ်ယဲၤဘျးစဲတခါတၢ်ကဆှၢန့ၢ်အီၤဖဲတၢ်မ့ၢ်ဃ့ထီၣ်အီၤအခါန့ၣ်လီၤ.တၢ်မၤန့ၢ်သူအခွဲးအယာ်န့ၣ်တၢ်ကစးထီၣ်ဟ့ၣ်ကဒါလၢကမျၢၢ်လၢအဟဲထီၣ်လၢနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. 

 

  • တၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးလၢတၢ်ကွဲးလီၤအီၤတဖၣ်- ဖဲကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သးစဲလၢကတီၣ်ထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးလၢတၢ်ကွဲးလၢတၢ်ကနီၤဟ့ၣ်အီၤဒီးပှၤထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢတဖၣ်အခါ,၀ံသးစူၤ   ဆှၢန့ၢ်ပှၤဒီးအံမ့(လ)တက့ၢ် .

 

တၢ်ထုးထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤဖဲTompkins County's YouTube Channel အပူၤန့ၣ်သ့လီၤ.

 

9 + 7 =
ဃဲာ်လီၤဘှါလီၤတၢ်ဒွးအတၢ်ဂ့ၢ်ကီယိယိဖိတခါအံၤဒီးထၢနုာ်လီၤနတၢ်စံးဆၢတက့ၢ်. အဒိ-လၢ 1+3, ထၢနုာ်လီၤ 4 တက့ၢ်.