County Services           How Do I?     

PHÒNG NGÂN QUỸ

Lisa Schott, Giám đốc Ngân quỹ

Điện thoại: 607-274-5545
 

Phòng Ngân quỹ mở cửa cho công chúng từ 8:30 sáng - 4:30 chiều/ Chúng tôi hiện đang khóa cửa và sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ. Vui lòng nhấn "Nút Ngân quỹ" để được mở khóa cửa.

Bạn có thể hoàn thành đơn xin Giấy chứng nhận cư trú qua mạng. Trên trang chủ, hãy cuộn xuống nội dung DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN phía dưới cùng và nhấp vào Giấy chứng nhận cư trú.

Bạn có thể thanh toán thuế thông qua:

  • US Mail (Thư tín Hoa Kỳ)
  • Thùng nhận có khóa bên ngoài cửa
  • Hệ thống thanh toán trực tuyến
  • Mang tiền mặt/séc, phiếu chuyển tiền đến văn phòng của chúng tôi

 

Trách nhiệm bao gồm: