County Services           How Do I?     

Phòng Tài chính

 Phòng Tài chính Quận Tompkins: 

  • Phòng Ngân quỹ mở cửa từ 8:30 sáng - 4:30 chiều, thứ Hai - thứ Sáu. Chúng tôi RẤT khuyến khích tất cả mọi người đóng thuế thông qua US Mail (Thư tín Hoa Kỳ), bằng cách sử dụng hộp gửi hàng có khóa hoặc hệ thống thanh toán trực tuyến của chúng tôi.                                                                                                                             
  • Nếu bạn cần sự trợ giúp với bất kì dịch vụ nào, vui lòng gửi email về địa chỉ: finance@tompkins-co.org hoặc gọi cho Phòng Ngân quỹ theo số 607-274-5545 hoặc Phòng Kế toán theo số 607-274-5544
  • Bạn có thể trả các khoản thuế tài sản qua trực tuyến tại địa chỉ https://pay.xpress-pay.com/org/534B839211A5447.  Vui lòng gửi email để được hướng dẫn chi tiết: treasury@tompkins-co.org. Hiện tại, chúng tôi cũng có một Thùng nhận màu ĐEN có khóa nằm ở BÊN TRÁI cửa bên ngoài văn phòng tại: Tompkins County Finance Office, 125 East Court St., Ithaca, NY.  Tất cả các loại séc đều có thể ghi người nhận là Tompkins County (Quận Tompkins). Nếu bạn không muốn để séc qua đêm, vui lòng gửi séc trước 4:15 chiều
  • Bạn có thể đề nghị cấp Giấy chứng nhận cư trú qua mạng ở mục Đơn xin cấp Giấy chứng nhận cư trú

The Finance Department, overseen by Finance Director, Lorrie Scarrott, has three divisions.


Phòng Ngân quỹ - Chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý tất cả các quỹ của Quận; điều phối các khoản đầu tư nguồn lực của Quận; quản lý thuế sử dụng phòng khách sạn; duy trì danh sách thuế cũng như hỗ trợ tìm kiếm thông tin thuế và bản sao hóa đơn thuế; chịu trách nhiệm thực thi các khoản thuế tài sản quá hạn đối với thuế Thị trấn, Quận và Trường học; cấp giấy chứng nhận cư trú để nhập học tại các trường cao đẳng cộng đồng; khẳng định quyền giám hộ trước tòa và cho các quỹ tín thác. Điện thoại: 6072745545. Email: treasury@tompkins-co.org


  Phòng Kế toán - Duy trì hồ sơ tài chính của Quận; kiểm toán và xử lý tất cả các khoản thanh toán; phối hợp phát hành trái phiếu để tài trợ cho các dự án vốn; chuẩn bị báo cáo tài chính thường niên. Điện thoại: 6072745544.


Phòng Mua hàng- Phối hợp đấu thầu công khai theo quy định của bang. Điện thoại: 6072745500.