County Services           How Do I?     

Tompkins County Employment Opportunities (Tompkins County တၢ်ဖံးတၢ်မၤအခွဲးအယာ်တဖၣ်)

ကွၢ်ဃုတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအဖိးမံကတၢၢ်ဒီးနၤဒီးပျဲတၢ်ကွဲမုာ်နၤလၢတၢ်ကပတံထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်လၢနတၢ်သးစဲဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိ -ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤ

 

To Receive Email Notifications for ALL Vacancies and Civil Service Exams - Click here

 

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်တီၣ်ထီၣ်လံာ်ပတံထီၣ်ဒီးလံာ်တကွီၢ်ဒိလၢအဘၣ်ထွဲဘၣ်ဃးတဖၣ်-

 

လၢတၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အိၣ်ကဒုလီၢ်လၢအဂ့ၢ်အခၢးဘၣ်အလံာ်ပတံထီၣ်,တၢ်ဒိးစဲး,မ့တမ့ၢ်တၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်အဂီၢ်,၀ံသးစူၤ အံမ့(လ)ဘၣ်ပှၤ

Tompkins County အံၤဟ့ၣ်လီၤသးမၤတၢ်လၢတၢ်တုၤသိးထဲသိးဒီးတၢ်ဒုးပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.  ပဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤအဂၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤတမံၤဃီတဖၣ်ကပတံထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

၀ံသးစူၤဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်ပှၤလၢတၢ်မၤအသးဒီးနၤဒ်လဲၣ်တက့ၢ် ဆီၣ်လီၤတၢ်ပနီၣ်လၢလာ်လၢတၢ်ကမၤပှဲၤပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်မၤစၢၤအတၢ်သူၣ်မံသးမုာ်အတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါမၤလိအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်တခါတက့ၢ်. 

ပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်မၤစၢၤအတၢ်သူၣ်မံသးမုာ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါမၤလိ