County Services           How Do I?     

သုးဖိလီၤလံၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

ဆူ သုးဖိလီၤလံၤ,သုးအိၣ်လၢတၢ်ခီဃီၤဆူညါတပတီၤဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်-

Tompkins County  တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီးပှၤမၤတၢ်ဖိသးမုာ်သးခုဒီးနတၢ်မၤစၢၤဒီးတၢ်နၢ်ပၢၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကံၢ်အစီဒီးအသကဲာ်ပ၀းအသနိလၢနကဟဲစိာ်န့ၢ်ပှၤဒ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤအသိးအဃိန့ၣ်လီၤ.  ပဟ့ၣ်လီၤသးမၤတၢ်လၢတၢ်ကမၤစၢၤနၤ,နဟံၣ်ဖိဃီဖိ,ဃုာ်ဒီး ခီဃီၤ လၢကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤဆူလီၢ်က၀ီၤပဒိၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးအဲၣ်ဒိးမၤစၢၤနၤလၢတၢ်ကကွၢ်ဃုထံဖိကီၢ်ဖိဂ့ၢ်၀ီအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤအကွာ်န့ၣ်လီၤ. 

လၢတၢ်ကဟ့ၣ်နၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ပာ်ဖှိၣ်ဘၣ်ဃးဒီးပှၤအဂီၢ်,Tompkins County အိၣ်ဒီးကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအနီၢ်ဂံၢ်အိၣ်105,000 ဂၤဃၣ်ဃၣ်, ဒီး အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ Finger Lakes Region ဃံလၤလၢအအိၣ်လၢနူယီးကီၢ်စဲၣ်ထးခီတကပၤန့ၣ်လီၤ. Ithaca, ခီၣ်တံၢ်အလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤန့ၣ်, အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ Cayuga Lake ဖးဒိၣ်တဘ့ၣ်အကလံၤထံးအနိးနါဒီးမ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်လူၢ်တၢ်တြီၤဒီးထံလီၤဆှုလီၤကမၢကမၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. Ithaca န့ၣ်မ့ၢ်၀့ၢ်ဆံးဆံးဖိတဖျၢၣ်ဘၣ်ဆၣ်အိၣ်ဒီး၀့ၢ်ဖးဒိၣ်အကံၢ်အစီတဖၣ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ဒ်သိးတၢ်အီၣ်အကျးတဖၣ်,တၢ်ကွၢ်ကီတၢ်ဂဲၤဒိ,ဒွဲလၤ,တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအလီၢ်,လုၢ်လၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဒီးတၢ်အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအိၣ်ဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လူၢ်လၢအတူၢ်ရဲၣ်လီၤအသး,ခိခိၣ်တၢ်လီၢ်လၢပှၢ်ယိာ်ဒီးဃံလၤ၀ဲဒၣ်,သ၀ီဖိလၢအမုာ်တဖၣ်,စံာ်ပျီတဖၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ကလီလၢအအိၣ်၀းတရံးပထံဖိကီၢ်ဖိလၢအိၣ်အါမံၤအါကလုာ်အအိၣ်အလီၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ. ပတီၢ်ထီတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အကရၢအိၣ်၀ဲဒၣ်သၢခါ – Cornell University, Ithaca College, ဒီး Tompkins Cortland Community College န့ၣ်မၤလီၤတံၢ်မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်လၢအဂၢၢ်ကျၢၤဒီးဆူၣ်ချ့ဃုာ်ဒီးပှၤလၢအတၢ်မၤတအိၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒၣ်စှၤကိာ်န့ၣ်လီၤ.  ပအိၣ်ဒီးတီၤပတီၢ်,တီၤခၢၣ်သးဒီးတီၤထီကၠိလၢအကံၢ်အစီထီတဖၣ်,ကီၢ်စဲၣ်ဒွဲလၤကသံၣ်ကသီအလီၢ်ခၢၣ်သးတခါ,ကမျၢၢ်တၢ်တီထီၣ်ဆှၢလီၤအပှာ်ယဲၤဘျးစဲ,ခိခိၣ်တၢ်လီၢ်ကဘီယူၤပျီဒီးကီၢ်စဲၣ်အပှၢ်ကရၢၢ်သၢဘ့ၣ်လီၤ.  မ့ၢ်တၢ်လီၢ်တခါလၢအလီၤဆီဒီးလၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်တၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်တမံၤမံၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အနီၢ်ကီၢ်လီၤ.

ဟံၣ်အချၢတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အိၣ်အအါအစှၤန့ၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်လၢနတၢ်ဆိကမိၣ်ကမှံထီၣ်န့ၣ်လီၤ.  တၢ်အိၣ်လၢခိအတၢ်ဃုထၢတဖၣ်ပာ်ဃုာ်-တၢ်ခးတၢ်,တၢ်လဲၤလူၤတၢ်မံၤလာ်(တၤဃီၤ,ဆီကဆီ,ထိၣ်ထံ,ထိၣ်ဂံာ်,ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတၢ်နာ်လၢအမၤတံာ်တာ်တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးတဖၣ်ဒီးဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအဆံးလၢအဂၤတဖၣ်),တၢ်လဲၤဟးကွၢ်ကီတၢ် (finger lakes ဒီး black diamond တၢ်လဲၤအကျိၤတဖၣ်)ဒီးဖဲနမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးလဲၤလၢတမ့ၢ်ကျဲလၢတၢ်လဲၤပာ်အါလၢအလိၤတဖၣ်တခီ,ကမျၢၢ်အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအအိၣ်ကလီလၢအမံးလာ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ.  ဖဲတၢ်ဂိၢ်ခါအလါမ့ၢ်ဘၣ်,ပဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်လိာ်ကွဲဒီးဘှ့ၣ်ပစီၤဒ်သိး(snow-shoeing, snowboarding, downhill and cross-country skiing, snow-mobiling, အဂၤဆူညါတဖၣ်လီၤ   တၢ်အိၣ်ဖျါတြၢၢ်ကလာ်တခါန့ၣ်, Cornell တၢ်လိာ်ကွဲကကဲတၢ်အခိၣ်သ့ၣ်လၢနတၢ်မုာ်လၤသးခုအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်အပူၤ(ဖျၢၣ်ထူ, hockey, lacrosse ဒီး basketball) တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.  ထံနိအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်ပာ်ဃုာ်-တၢ်တခွဲညၣ် (lake, rainbow, brown ဒီး brook trout, bass အနိးလဲၢ်ဒီးအနိးဆံး, pan ညၣ် – လၢထံလီၤသကၤအလိၤ ဒီးထံအမဲာ်ဖံးခိၣ်အဖီခိၣ်) တၢ်လိာ်ကွဲလၢထံကျါဒ်သိး (ချံဃ့ၢ်ချ့ချ့တဖၣ်, ကၠဲးစကံ, တၢ်ဒိးစကံလၢထံကျါ,  wakeboarding, paddle boarding, တၢ်နီၣ်ကဘီယၢ်,၀ၢ်ချံဆံးဆံးဒ်သိး canoe ဒီး kayak  တၢ်ပီၢ်ထံ,အဂၤဆူညါအိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ.  ဖဲတၢ်နီၣ်ပြၢတၢ်မ့ၢ်ကဲတၢ်လိာ်ကွဲလၢနမၤအီၤန့ၣ်, Watkins Glen International Speedway န့ၣ်အိၣ်ဒၣ်ဘူးဘူးဖိလၢနကလဲၤနီၣ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.  ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်ကျဲအဆံးအိၣ်၀ဲဒၣ်တနီၤလီၤ (stock car ဒီး motocross) အိၣ်ဒၣ်ဘူးဘူးဖိစ့ၢ်ကီးလီၤ.  ပှၤလၢအတၢ်သးစဲအိၣ်လၢတၢ်ယူၤတဖၣ်အဂီၢ်, East Hill Flying Club အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကမၤ၀ဲဒၣ် parasailing, hang-gliding ဒီးကလံၤကိၢ်ဖျၢၣ်ကဖိတဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.  ပှၤထဲတကရူၢ်လၢပမၤန့ၢ်တၢ်လၢအဂီၢ်တသ့ဘၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ထံကဘီဖိတဖၣ်,သနာ်က့ပှၤယူၤထံ (scuba divers)တဖၣ်ယူၤထံလၢ Cayuga Lake အထံဆှံအပူၤသ့လီၤ.  ဖဲနတၢ်သးစဲမ့ၢ်အိၣ်လၢတၢ်အီအထံအနိလၢအဂ့ၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်,တၢ်ထုးထီၣ်ဆါတၢ်အီအထံအနိဒ်သိးဒီး  ကျးဆါသံးဖၢး(ဘ), တၢ်ထုးထီၣ်ဒိဘံၣ်ယၣ်အလီၢ်တဖၣ်, တၢ်ဒိသံးဂာ်အလီၢ်အကျဲတဖၣ်, ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ပတီၢ်တုၤတၢ်ထုးထီၣ်စပံးထံလၢ Ithaca ဒီးရၤလီၤအသးလၢ Finger Lakes အဟီၣ်က၀ီၤသကုၤဆးဒးန့ၣ်လီၤ. 

လီၢ်က၀ီၤပဒိၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဟ့ၣ်နၤဒီးခွဲးယာ်ဂ့ၤဒိၣ်မးတခါလၢတၢ်ကလဲၤဆူညါလၢတၢ်ကဟ့ၣ်ကံၢ်စီအကလုာ်ကလုာ်လၢအတကွီၢ်လဲၢ်တခါန့ၣ်လီၤ.  အခဲအံၤပအိၣ်ဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်လၤလၢအလီၤဆီဒီးတဒ်သိးလိာ်အသးအခါ 600 န့ၣ်လီၤ.  ၀့ၢ်ဖိ,သ၀ီတဖၣ်,ကၠိအကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်ဒီးကီၢ်ရ့ၣ်လီၤဆီလၢအအိၣ်လၢပပၢပြးအဖီလာ်ဒီးခွဲးယာ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လဲၤခီဖျိ၀ဲဒၣ် Tompkins County တၢ်ကိးတၢ်မၤအစရီန့ၣ်လီၤ.  ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်လီၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဒ်တၢ်မၤအန့ဆၢၣ်အသိးပှၤပြၢလိာ်အသးဒိၣ်မး-အခီပညီန့ၣ်နကဘၣ်မၤန့ၢ်အမးအအါကတၢၢ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်အပတီၢ်အဖီခိၣ်ကတၢၢ်သၢခါမ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်ကဟ့ၣ်နၤဒီးတၢ်မၤလီၤစိၤတခါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.  သနာ်က့,တၢ်ဆၢကတီၢ် 70% ဃၣ်ဃၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ်ဟဲထီၣ်လၢတၢ်တရဲၣ်လီၤအီၤဘၣ်ဒီးပမၤကဲထီၣ်အီၤလၢတၢ်ကိး အီၤတၢ်ဘၢၣ်တီၤတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ် (တစိၢ်တလီၢ်)အတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတဖၣ်လၢအိၣ်လၢတၢ်ဒိးစဲးဆူညါတခါအဂီၢ်လီၤ.  တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢနခွဲးယာ်နီၢ်နီၢ်အိၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.  ဖဲနမ့ၢ်ပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်လၢတၢ်ဒိးစဲးအကျိၤအကွာ်အပူၤန့ၣ်,ပာ်သူၣ်ပာ်သးဘၣ်လၢနူယီးကီၢ်စဲၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်ဟ့ၣ်နၤဃုာ်ဒီး Veterans Credit(သုးဖိလီၤလံၤအခရဲဒံး) (ခရဲဒံးလၢတၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်အီၤဘၣ်ထွဲဒီးနထံဖိကီၢ်ဖိဂ့ၢ်၀ီအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဒိးစဲးအမး) ဖဲနမ့မ့ၢ်သုးဖိလီၤလံၤ လၢတၢ်ပျၢ်ကွံာ်နၤပှဲၤတၢ်လၤကပီၤမ့ၢ်လၢနမၤတ့ၢ်တၢ်ဖဲတၢ်ဒုးမ့တမ့ၢ်တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အကတီၢ်အခါလီၤ.  တၢ်ဒိးစဲးလၢတၢ်အိးထီၣ်အီၤလၢကမျၢၢ်အဂီၢ်,သဲစး တခါအံၤဟ့ၣ်အါထီၣ်၀ဲဒၣ်နၤဒီးအမး 5 မး,ဖဲသးနီၢ်ခိဆူၣ်ချ့လၢပှဲၤ,မ့တမ့ၢ်ဆူညါ 10 မး,ဖဲတၢ်မ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢနသးနီၢ်ခိတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့တဂၤအခါန့ၣ်လီၤ.  အမးတဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကထၢနုာ်လီၤဒွးဃုာ်အီၤလၢနစရီအမးအကျါမ့ၢ်ဒ်သိးကမၤအါထီၣ်နခွဲးယာ်လၢတၢ်ကအိၣ်ဘၣ်လၢ “အမးအါကတၢၢ်သၢခါအကျါန့ၣ်လီၤ.”  တဘျီဖဲတၢ်မ့ၢ်ဒိးလဲဟ့ၣ်တၢ်မၤလံန့ၣ်, နကွဲးတၢ်တီၣ်ထီၣ်လီၢ်လၤအတၢ်ဒိးစဲးတဖၣ်သ့ဒီးမၤန့ၢ်အမးလၢအမ့ၢ် 2.5 မ့တမ့ၢ် 5 မးလၢတၢ်ထၢနုာ်ဃုာ်အီၤလၢတၢ်တီၣ်ထီၣ်လီၢ်လၤအမးတခါအပူၤန့ၣ်လီၤ.  Dept of Human Resources (ပှၤကူပှၤကညီဂံၢ်ထံးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအ၀ဲၤကျိၤ) ကလိၣ်ဘၣ်နလံာ်လဲၢ်လၢတၢ်ပျဲဟးထီၣ်နၤလၢသုးအပူၤလံမ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်ကဟ့ၣ်လီၤနၤဒီးကျိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.  တၢ်ဘူၣ်တဂ့ၤဘၣ်,မ့ၢ်လၢပထံဖိကီၢ်ဖိအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်ဘျၢတဖၣ်အဃိ,တၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲန့ၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီလီၤ.  မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢနထံၣ်ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤတခါတၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤဒ် "Residency Waived (တၢ်ထုးကွံာ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲ)" န့ၣ်နကဘၣ်အိၣ်ဆိးလၢTompkins မ့တမ့ၢ်ခီၣ်တံၢ်လၢအအိၣ်၀းတရံးအီၤဃုဘ့ၣ်အကျါတဘ့ၣ်ဘ့ၣ်လၢတၢ်ကန့ၢ်ပတံထီၣ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.  သုးဖိလီၤလံၤလၢအအိၣ်ဒီးသးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလၢတလိၣ်ပြၢလိာ်အသးဒီးပှၤအဂၤလၢတီၤပတီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအပြၢတၢ်တဖၣ်ခီဖျိပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်နီၤဖး 55A န့ၣ်လီၤ. 

Tompkins County တၢ်န့ၢ်ဘျုးန့ၢ်ဖှိၣ်အဘိၣ်န့ၣ်ပာ်ဃုာ်တၢ်ဟးကသုၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်အလဲတနံၣ်န့ၣ်ခံနွံ,နံၤသဘျ့လၢတၢ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤတဆံခံသီ,နီၢ်တဂၤအနံၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်အလဲဃုသီ,တၢ်ဘၣ်မိၣ်ဘၣ်မးလၢတၢ်ဟ့ၣ်အလဲသၢသီ,တၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤလၢအတဖီၣ်ဃံးတၢ်, Blue Cross ဒီး Blue Shield တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်ဃုထၢလၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢအီၤသၢခါ, တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်လၢတၢ်ပာ်ခူၣ်သူၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခီဖျိပ Employee Assistance Program (ပှၤမၤတၢ်ဖိတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ) အဘျီထီၣ်ဘးဃိးဘျီ, တၢ်ထၢနုာ်မၤပှဲၤဟ့ၣ်စၢၤတၢ်လၢတၢ်အလဲဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကဲထီၣ်ဆူၣ်ချ့ဟူးဂဲၤကရူၢ်အကရၢဖိမ့တမ့ၢ်ပာ်ဃုာ်လၢတီၤတၢ်မၤလိလၢအိၣ်ဒီးအက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ဒ်သိး,တၢ်သိၣ်လိမၤဆူၣ်ထီၣ်ဂံၢ်,ယိဂၣ်မ့တမ့ၢ်ဖံၣ်လါတံၣ်,တၢ်ထၢနုာ်ပှဲၤမၤစၢၤတၢ်တဖှံၣ်တ၀ာ်လၢတၢ်မၤဃဲၤလီၤသးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်အပူၤ,အဂၤဆူညါန့ၣ်လီၤ. 

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါဘၣ်ဃး Tompkins County တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်,၀ံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ်Tompkins County Department of Human Resources (Tompkins County ပှၤကူပှၤကညီအတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်), 125 E. Court St., Ithaca, NY, 14850.  ပလီတဲစိနီၢ်ဂံၢ်မ့ၢ်၀ဲ 607-274-5526. 

နလီၢ်က၀ီၤ Workforce NY Veterans Affairs (တၢ်ဖံးတၢ်မၤဂံၢ်သဟီၣ် NY သုးဖိလီၤလံၤဂ့ၢ်၀ီ) တၢ်ဆဲးကျိးမ့ၢ်၀ဲJ.R Clairborneပှၤနဲၣ်တၢ်, Tompkins County Department of Veterans Services (Tompkins County သုးဖိလီၢ်လံၤအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအ၀ဲၤကျိၤ) န့ၣ်လီၤ.  အ၀ဲန့ၣ်တၢ်ဆဲးကျိးအီၤသ့၀ဲဒၣ်ဖဲ (607) 274-5920န့ၣ်လီၤ.  ၀ဲၤဒၢးန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲ Human Services Annex အိၣ်ဖဲ  214 W. Martin Luther King Jr. Street, Ithaca, NY 14850 . ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကအဲၣ်ဒိးကွၢ် New York State Division of Veterans Affairs (နူယီးကီၢ်စဲၣ်သုးဖိလီၤလံၤအ၀ဲၤဒ့) အပှာ်ယဲၤသန့လၢတၢ်ဆိကမိၣ်ဆိကမး,တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်ခီဃီၤဆူညါအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.  http://www.veterans.ny.gov/

တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢနဆိကမိၣ်ထီၣ် Tompkins County ဒ်နတၢ်မၤကစၢ်လၢနဃုထၢအီၤဖဲနခီဃီၤဆူထံဖိကီၢ်ဖိအလီၢ်အလၤတခါအပူၤအခါန့ၣ်လီၤ.  စံးဘျုးဘၣ်နၤလၢနတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ. 

ပှဲၤတၢ်သးတီ,Tompkins County Human Resources (Tompkins County ပှၤကူပှၤကညီအတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်)