County Services           How Do I?     

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤထီရီၤ

 

Tompkins County အံၤဟ့ၣ်လီၤသးမၤတၢ်လၢတၢ်တုၤသိးထဲသိးဒီးတၢ်ဒုးပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.  ပဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤအဂၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤတမံၤဃီတဖၣ်ကပတံထီၣ်န့ၣ်လီၤ.