County Services           How Do I?     

တၢ်လီၤဆီလိာ်သးအတၢ်မၤအိၣ်ထီၣ်

Tompkins County တၢ်လီၤဆီလိာ်သးအတၢ်ပာ်ဖျါ

"Tompkins County Government အလီၢ်ခၢၣ်သးလၢတၢ်တဒ်သိးလိာ်သး,တၢ်ထဲသိးတုၤသိးဒီးတၢ်ဒုးပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.ပဟ့ၣ်လီၤသးမၤတၢ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဒီးပှၤလီၢ်အိၣ်လီၢ်ဆိးဖိတဖၣ်လၢကမၤလီၤပှီၢ်ကွံာ်သနူအတၢ်နိးတၢ်ဘျးတဖၣ်လၢအအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ပၢတၢ်ပြးဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤပဒိၣ်အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဆူပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ." 

Tompkins County တၢ်ပာ်လီၤခၢၣ်သနၢၣ်တၢ်တုၤသိးထဲသိး (Tompkins County Centering Equity)

 

လံး(ခ)လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်တဒ်သိးလိာ်အသးတၢ်ဒုးပာ်ဃုာ်အကမံးတံာ် (Workforce Diversity Inclusion Committee) ဒီးတၢ်လီၤဆီလိာ်သးအကရၢ (Diversity Consortium)-                   

 

 

 

ပှၤမၤတၢ်ဖိအတၢ်တဒ်သိးလိာ်အသးတၢ်ဒုးပာ်ဃုာ်အကမံးတံာ် (Workforce Diversity Inclusion Committee)

 

တၢ်လီၤဆီလိာ်သးအကရၢ (Diversity Consortium)