County Services           How Do I?     

Bản đồ Hội đồng Bầu cử

 Ứng dụng bản đồ bầu cử toàn quận trực tuyến

Tìm thông tin về địa điểm bỏ phiếu của bạn, khu vực bầu cử và các đại diện dân cử.


Bản đồ thị trấn/thành phố bản PDF có thể in

 Caroline   Danby   Dryden

 Enfield  Groton   Ithaca City

 Thị Trấn Ithaca   Lansing

 Newfield  Ulysses

 

Bản Đồ Toàn Quận -

 Các Khu Vực Lập Pháp

 Quận Quốc Hội 19(toàn quận, thay thế 23) (2022)

 Thượng Viện Tiểu Bang NY 52 (thay thế 51, 54 và 58) (2022)

 Hạ Viện Tiểu Bang125 (2022)


Cổng Thông Tin Lập Sơ Đồ Dữ Liệu Mở

Địa Điểm Bỏ Phiếu

Khu Vực Bầu Cử

Các Khu Vực Lập Pháp 

Các Khu Vực Lập Pháp Được Thông Qua - có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng, 2026