County Services           How Do I?     

Lục sự quận - Dân sự

Lục sự quận là Thư ký của Tòa án Tối cao và Quận.  Văn phòng Lục sự quận chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ tòa án về các vụ trọng tội dân sự và hình sự. 

Làm thế nào để tìm kiếm các hồ sơ dân sự và trọng tội hình sự?

Danh sách tội phạm mang trọng tội tại quận Tompkins hiện không được công khai.  Phí sẽ là 5,00 USD khi muốn tra cứu trong vòng tối đa 2 năm trở lại; do đó, phí tra cứu trong vòng 7 năm sẽ là 20,00 USD cho mỗi đối tượng.  Lệ phí phải được nộp cùng với đơn yêu cầu.

Vui lòng gửi kèm thông tin địa chỉ email trong thư yêu cầu.

Hồ sơ dân sự được công khai với một vài ngoại lệ.  Việc tra cứu có thể được thực hiện trực tiếp, qua thư, email   hoặc qua hệ thống tra cứu hồ sơ trực tuyến của chúng tôi (khi hộp tiêu chí tìm kiếm xuất hiện, hãy chọn tên trường hợp hoặc số trường hợp).

Thông tin ly hôn - Chương trình DIY của NYS

Gói ly hôn kèm hướng dẫn và biểu mẫu

Thay đổi tên

Đơn đăng ký mã số

Bản ghi nhớ/quy trình nộp tài liệu qua mạng

Thông tin tịch thu tài sản thuế của quận

Đơn RJI

Đơn yêu cầu được tự đại diện

Quy định ẩn thông tin tại tòa án ở New York

Các Nghị định thư Chung của Tòa án Quận và Tòa án Tối cao Quận Tompkins - Bắt buộc nộp tài liệu qua mạng