County Services           How Do I?     

Thông tin và biểu mẫu lập hồ sơ điện tử

Lập hồ sơ điện tử là gì?Lập hồ sơ điện tử là quy trình lập hồ sơ điện tử cho các tài liệu liên quan đến đất đai. Quy trình này truyền tải hồ sơ qua internet để lưu hồ sơ chính thức tại văn phòng của chúng tôi.

Tôi lập hồ sơ điện tử cho tài liệu bằng cách nào?
Việc lập hồ sơ điện tử cho mọi tài liệu mà bạn nộp cho chúng tôi phải được thực hiện thông qua một trong những cổng thông tin được liệt kê bên dưới.  Để lập hồ sơ điện tử, bạn phải đăng ký với một hoặc cả hai cổng thông tin này. 

Quy trình lập hồ sơ điện tử đã bắt đầu từ bao giờ?
Theo luật của NYS, quy trình này bắt đầu từ ngày 24/9/2012.  

Có bắt buộc phải lập hồ sơ điện tử cho toàn bộ hồ sơ đất đai không?
Không, luật NYS cho phép chúng tôi chấp nhận tài liệu bằng phương thức lập hồ sơ điện tử nhưng không cho phép chúng tôi chỉ nhận tài liệu qua phương thức này.

Lập hồ sơ điện tử (eRecording) khác gì với nộp tài liệu qua mạng (eFiling)?
Lập hồ sơ điện tử là quy trình lập hồ sơ điện tử cho các tài liệu liên quan đến đất đai còn nộp tài liệu qua mạng là quy trình nộp tài liệu liên quan đến tòa án qua mạng.

Các cổng thông tin được quản lý bởi những công ty nào và tại sao bạn nên liên hệ với họ?
Bạn nên liên hệ với họ khi cần đăng ký lập hồ sơ điện tử và hỏi về lệ phí cho từng loại tài liệu.

 

Video lập hồ sơ điện tử


CSCCorporation Service Company

(866) 652-0111

www.eRecording.com  

CSC Powerpoint

Video lập hồ sơ điện tử CSC


 Simplifile:

Điện thoại: (801) 373 0151

website: www.simplifile.com


ePN

Điện thoại: (888) 325 3365

email sales@erecordingpartners.net