County Services           How Do I?     

Hồ sơ đất đai

Lục sự quận là cán bộ phụ trách đăng ký các chứng thư, văn bản thế chấp, văn bản giải chấp, phán quyết và văn bản cấp quyền lưu giữ tài sản .  Quý vị có thể tới tận nơi hoặc gọi điện hay email để tra cứu hồ sơ đất đai tại Văn phòng Lục sự.  Vui lòng cung cấp thông tin càng cụ thể càng tốt khi yêu cầu tra cứu.

Nếu Văn phòng Thư ký thực hiện việc tìm kiếm   thì mỗi tên sẽ tính 5,00$ cho hồ sơ đất đai từ năm 1968.  Nếu bạn tìm kiếm hồ sơ đất đai trước năm 1968 thì cứ hai năm là 5$ cho  mỗi tên  Bản sao là 0.65$. mỗi trang, tối thiểu 1,30$.  Lệ phí chứng nhận một tài liệu là thêm 5.00$.

Văn phòng Lục sự chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc séc  .


 

THUẾ THẾ CHẤP VÀ PHÍ HỒ SƠ

Thuế thế chấp Quận Tompkins 1%
Nếu khoản vay thế chấp vượt trên 10,000 USD và tài sản thế chấp là nơi cư ngụ của một hoặc hai gia đình, thì sẽ được khấu trừ 25,00 USD.  Trên hồ sơ vay thế chấp phải ghi rõ tài sản thế chấp là nơi ở của một hoặc hai gia đình thì mới được miễn trừ.
Trang đầu 50 USD
Mỗi trang bổ sung 5 USD
Tờ khai thuế cho khoản vay thế chấp (một bản gốc) 5 USD
Danh sách ghi chú, nếu được yêu cầu, vui lòng ghi rõ các ghi chú ở mặt sau tài liệu $0,50 mỗi danh sách
CHUYỂN GIAO KHOẢN VAY THẾ CHẤP
Trang đầu 50 USD
Mỗi trang bổ sung 5 USD
Mỗi khoản vay thế chấp bổ sung được chuyển giao $3,50 mỗi danh sách
GIẢI CHẤP
Trang đầu 50 USD
Mỗi trang bổ sung 5 USD
Mỗi khoản vay thế chấp bổ sung mới được giải chấp cho cùng một hồ sơ Lệ phí gấp đôi khoản đầu tiên
Mỗi khoản vay thế chấp bổ sung không có khoản tiền mới, cụ thể là CEMA, Mod $0,50 cho mỗi cam kết trả tiền

CÁC CHỨNG THƯ

Trang đầu tiên (bao gồm trang bìa) 50 USD
Mỗi trang bổ sung 5 USD
Thuế chuyển đổi 6 USD cho mỗi 1000 USD
Thông báo chứng thư - đối với tất cả các chứng thư cư trú được lập vào hoặc sau ngày 11/03/2020 $10/chứng thư
TP-584 5 USD
RP-5217 (chúng tôi không còn cung cấp biểu mẫu này tại văn phòng, vui lòng tải xuống bằng liên kết bên trái) * $125/$250
RP-5217 - Nếu bạn chọn một trong các ô sau: 7A, 7B, 7E hoặc cả 7G VÀ 8 hoặc nếu mã loại tài sản trong mục 18 là 100 đến 199; hoặc 200 đến 299; hoặc 411-C 125 USD
RP-5217 - Nếu bạn không chọn biểu mẫu nào ở trên 250 USD
Người bán bên ngoài bang New York phải điền mẫu IT-2663.  Để biết thêm thông tin về mẫu IT-2663 vui lòng bấm vào đây.  Mỗi năm một lần, bang New York sẽ thay đổi mẫu IT-2663, vui lòng in biểu mẫu tương ứng với năm hiện tại.

*Tôi phải trả phí gì khi có hai bất động sản có mã loại tài sản khác nhau trên một báo cáo chuyển nhượng bất động sản RP-5217? Phí sẽ tính cho bất động sản có giá trị kiểm định cao hơn.Ví dụ: Một bất động sản là loại 210 (Nhà ở cho một gia đình) (nhà ở cho một gia đình) và một bất động sản khác là loại 311 (Đất trống)  thì bất động sản 210 được đánh giá ở mức 150.000 USD và bất động sản 311 được đánh giá ở mức 25.000 USD.  Lệ phí cho báo cáo chuyển nhượng bất động sản RP sẽ là 125 vì bất động sản 210 có giá trị kiểm định cao hơn.


Chúng tôi hiện chấp nhận phương thức lập hồ sơ điện tử!

Danh sách lệ phí - có thể in

Thông tin lập hồ sơ điện tử 

U. C. C