County Services           How Do I?     

Thông tin thêm

Lục sự Quận Tompkins có thể chủ trì việc ký vào CHÚC THƯ.  Vui lòng gọi điện để đặt lịch hẹn. (607) 274-5431


Chứng chỉ công chứng (chứng nhận chữ ký của công chứng viên cho công chứng viên đủ tiêu chuẩn tại quận Tompkins) 3 USD cho mỗi chứng nhận


Chứng nhận của lục sự xác nhận chữ ký của lục sự thành phố hoặc chữ ký của nhân viên đăng ký hồ sơ hộ tịch) trên Giấy đăng ký kết hôn hoặc Giấy khai sinh do cơ quan địa phương cấp - 10 USD


Bạn muốn trở thành Công chứng viên? Giấy phép hành nghề Công chứng viên


Bạn cần được cấp chứng nhận Apostille?  Vui lòng xem trang web của bang New York


Thông tin về việc xử lý hộ chiếu 

Bạn cần thêm thông tin về hộ chiếu?  www.travel.state.gov


Giấy chứng nhận kinh doanh


Giấy đăng kí kết hôn - Hồ sơ không đầy đủ từ năm 1908 đến năm 1935  (Đối với tất cả các giấy đăng kí kết hôn khác, vui lòng liên hệ với Lục sự địa phương nơi cấp giấy đăng ký kết hôn.   (Số điện thoại của Lục sự địa phương)


Hồ sơ điều tra dân số cũ - Không đầy đủ


F.A.V.O.R


Giấy tờ được chỉ định để xuất bản của LLC:

Nhật báo - Ithaca Journal 

Báo hằng tuần  -IthacaTimes NewspapersTompkins Weekly


CÁC BIỂU MẪU

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: LỤC SỰ QUẬN VÀ NHÂN VIÊN CỦA VĂN PHÒNG LỤC SỰ KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA RA LỜI KHUYÊN PHÁP LÝ HAY HỖ TRỢ ĐIỀN ĐƠN

Giấy ủy quyền

Quyền giữ thế chấp bất động sản

Đáp ứng phán quyết

Tuyên thệ nhậm chức