County Services           How Do I?     

Ứng cứu khẩn cấp

 

Sở Ứng Phó Khẩn Cấp (DoER) giám sát các hệ thống liên lạc và điều phối khẩn cấp trên toàn Quận cho phép cư dân gọi đến số 9-1-1 để nhận trợ giúp y tế khẩn cấp, cứu hỏa, cảnh sát hoặc trợ giúp khẩn cấp khác từ bất kỳ điện thoại nào trong Quận Tompkins.  Hệ thống 9-1-1 , thông qua việc sử dụng hệ thống truyền thông toàn quận và Hệ thống điều phối có sự hỗ trợ của máy tính (CAD), có thể xác định vị trí địa chỉ và thông tin điện thoại của người gọi trong khi liên lạc với nhân viên cứu hỏa, cảnh sát và y tế tại hiện trường.

Sở thực hiện các Kế Hoạch Tương Trợ/Thảm Họa của Quận, hỗ trợ cứu hỏa, y tế khẩn cấp và các cơ quan khác của Quận khi thiết bị và nguồn nhân lực địa phương không đủ để đáp ứng được các dịch vụ địa phương.

In coordination with Cayuga Health Systems & Upstate University, the Department coordinates training of emergency medical personnel.  The Department also provides training for 16 fire departments through the Office of Fire Prevention and Control (OFPC) of New York State.

 

Click here to view the Department of Emergency Response's 911 Communication Center and Emergency Management.

 

Citizens requesting Emergency Preparedness information are encouraged to visit the TompkinsReady webpage.

 

To Update Emergency Contact and Business Registry Info, please click:
Business Registry & Emergency Contact Form.

 

THÔNG BÁO: Quận Tompkins không thiết lập mức giá vận hành xe lai dắt.

 Logo Twitter       Logo Facebook

 

Tư Pháp Hình Sự và Truyền Thông Dữ Liệu Hỏa Hoạn-EMS Quận Tompkins, và
Mẫu Xác Nhận Truy Cập An Toàn Hệ Thống CAD