County Services           How Do I?     

Ban Cố Vấn, Ủy Ban và Hội Đồng Quận Tompkins

Ban Cố Vấn, Ủy Ban và Hội Đồng Quận Tompkins

Cơ Quan Lập Pháp Quận Tompkins bổ nhiệm thành viên vào hơn 40 ban cố vấn. Thành viên của những ban này phục vụ trên cơ sở tự nguyện với tư cách là cố vấn cho Cơ Quan Lập Pháp Quận Tompkins và đại diện cho các thành phần khác nhau đến từ khắp Quận Tompkins.

Bất kỳ cư dân nào của Quận Tompkins cũng được khuyến khích duyệt qua danh sách ban cố vấn của chúng tôi và nộp đơn đăng ký hoàn chỉnh để được xem xét bổ nhiệm. Mục tiêu của Quận Tompkins là lập ra một danh sách đầy đủ các cá nhân đa dạng nỗ lực vì sự tiến bộ của toàn Quận.

 

  Tải lên thẻ tuyên thệ do Công Chứng Viên cấp

 

 Câu Hỏi hoặc Bình Luận

 

 Đăng Ký

 Ban Cố Vấn và Thông Tin

 Vị Trí

 Chính Sách Ban Cố Vấn

 Quy tắc đạo đức

 Thủ Tục Bổ Nhiệm của Cơ Quan Lập Pháp