County Services           How Do I?     

2024 တၢ်ဃုထၢအတၢ်မၤပှဲၤလီၤတဖၣ်

March သ၀ီ

ခီခၢး(စ)တၢ်ဃုထၢထီၣ်တဖၣ်

ခီခၢး(စ) တၢ်သမၢကွံာ်တဖၣ်

တၢ်ဃုထၢထီၣ်သဘျ့အတၢ်သကွံၢ်ကညးတဖၣ်

 


Lansing သ၀ီ

 တၢ်ဃုထၢထီၣ်သဘျ့အတၢ်သကွံၢ်ကညးတဖၣ်


ကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ် ဒီး ကီၢ်စဲၣ် တၢ်ဃုထၢတဖၣ် 

တီၣ်ထီၣ်ဃုာ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဃုထၢအမံးတံာ်


လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဃုထၢတဖၣ်

 တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃုထၢအတၢ်သကွံၢ်ကညးတဖၣ်

တၢ်ဃုထၢထီၣ်သဘျ့အတၢ်သကွံၢ်ကညးတဖၣ်

ခီခၢး(စ)တၢ်ဃုထၢထီၣ်တဖၣ်

တၢ်သမၢကွံာ်တဖၣ်

Democratic ကမံးတံာ်

Republican ကမံးတံာ်