BOE အဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤတဖၣ်

 ကီၢ်စဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ဃုထၢလီပှာ်ယဲၤအဖီခိၣ်တၢ်ဃုသ့ၣ်တၢ်အလံာ်ပတံထီၣ်

ကွၢ်ဃုနတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်အကျဲ,ကီၢ်ရ့ၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးခၢၣ်စးလၢတၢ်ဃုထၢဃာ်တဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.


၀့ၢ်ဖိ,၀့ၢ်ဒိၣ်အဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤ PDF လၢတၢ်စဲးကျံးထုးထီၣ်အီၤသ့

 Caroline   Danby   Dryden

 Enfield  Groton   Ithaca ၀့ၢ်ဒိၣ်

 Ithaca ၀့ၢ်   Lansing

 Newfield  Ulysses

 

ကီၢ်စဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်အဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤ-

 ကီၢ်ရ့ၣ်လၢအိၣ်ဒီးစိကမီၤထုးထီၣ်ပာ်လီၤသဲစးတၢ်ဘျၢ

 19 ဘျီတဘျီထံကီၢ်တၢ်ထုးထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအကီၢ်ရ့ၣ် (ခီၣ်တံၢ်ဒီတခါ,မၤပှဲၤက့ၤအီၤဖဲ 23) (2022)

 52 ဘျီတဘျီ NY ဘျီၣ်ဒိၣ်ထး (ဘၣ်တၢ်မၤပှဲၤက့ၤ 51, 54 ဒီး 58) (2022)

 125 ဘျီတၢ်ကူၣ်လိာ်အိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ် (2022)


တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်လၢတၢ်အိးထီၣ်အီၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ထိၣ်ဒွးတၢ်အကျဲစၢၤ

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်အကျဲတဖၣ်

တၢ်ဃုထၢအကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်

ကီၢ်ရ့ၣ်လၢအိၣ်ဒီးစိကမီၤထုးထီၣ်ပာ်လီၤသဲစးတၢ်ဘျၢ 

တၢ်ဟံးန့ၢ်တၢ်ဘျၢသဲစးအကီၢ်ရ့ၣ် - တုၤလီၤတီၤလီၤဖဲယနူၤအါရံၤ 1, 2026