County Services           How Do I?     

တၢ်ဃုထၢအကမံးတံာ်မိၢ်ပှၢ်

 

DEM: 31,460  REP: 10,122  BLANK: 12,680 OTH: 3,165 TOTAL: 57,427 (updated 12/29/2023)

____________________________________________________________________________________________________________________

""""

 

 

2024 တၢ်ဃုထၢတဖၣ်

******* There will be no June Primary in Tompkins County *******

 All primaries are uncontested.
Polls will be closed in Tompkins County for the June 25th primary election.

 

General Election – November 5, 2024, polls open 6 AM to 9 PM

(Early Voting Hours)


2024 "I Voted" Sticker Contest Information

Submission Page

Vote for your favorite stickers here


""""

Sign up to be a poll worker! Poll workers are essential to ensure elections are a success. During each election, millions of Americans dedicate themselves to sustaining the backbone of democracy - our election process. The EAC encourages those interested in becoming poll workers at the polls on Election Day to learn more about what is required and how to sign up to work with your local election office, the  Tompkins County Board of Elections (607-274-5522).

 


လၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ်အဂီၢ်   လၢ ပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်အဂီၢ်

 Early Mail/Absentee Ballot Information    မ့ၢ်ယလဲၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်

 ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဃုတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲ


လၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ်အဂီၢ်

How do I register to Vote, change my Party or change my Address?

Requesting a Ballot By Mail

မ့ၢ်ယလဲၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်

မ့ၢ်ယသမံသမိးယတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအတၢ်အိၣ်သးသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

[ အဖီလာ်ဆူအဖီခိၣ် ]

 

လၢပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်နုာ်လီၤပြၢတၢ်လၢပဒိၣ်အလီၢ်အလၤအဂီၢ်

တၢ်လီၤကရၢကရိကျိၣ်စ့တၢ်မၤပှဲၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအပၣ်တံၣ်အတၢ်ဆဲးကျိးတဖၣ်

[ အဖီလာ်ဆူအဖီခိၣ် ]


 

 ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤလၢကၠိကီၢ်ရ့ၣ်အတၢ်ဆဲးကျိးအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်တက့ၢ်

 

စံးဘျုးဘၣ်နၤလၢနအိၣ်သကိးကွၢ်၀ဲဒၣ် Tompkins County Board of Elections (Tompkins County တၢ်ဃုထၢတဖၣ်အကမံးတံာ်မိၢ်ပှၢ်)အပှာ်ယဲၤသန့အဃိန့ၣ်လီၤ

ပမ့ၢ်၀ဲဒၣ် Voting and Election Specialists (တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒီးတၢ်ဃုထၢအပှၤစဲၣ်နီၤ)အကရူၢ်လၢအမၤတၢ်အၢၣ်လီၤဒီးပၣ်တံၣ်ခံဖုလၢာ်, တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမူဒါလၢတၢ်ကပၢၤဃာ်ထံဖိကီၢ်ဖိအတၢ်နာ်လၢတၢ်ထဲသိးတုၤသိးဒံၣ်မိၣ်ကရဲးတံးအတၢ်မၤဒီးမၤဆူၣ်ထီၣ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအတၢ်ပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်လၢတၢ်ဃုထၢတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲပှၤလၢ Election Commissioners (တၢ်ဃုထၢအခီၣ်မံးရှၢၣ်တဖၣ်), ပပဒိၣ်တဖၣ်,စရ့တဖၣ်,စဲးဖီကဟၣ်ပှၤစဲၣ်နီၤတဖၣ်ဒီးတၢ်ဃုထၢအနံၤပှၤသမံသမိးတၢ်အနီၢ်ဂံၢ် 300+ န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်စ့ဆီၣ်ထွဲအီၤခီဖျိပှၤမျၢၢ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်အခိလၢ Tompkins County, လၢကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲကနၣ် Tompkins County ပှၤထုးထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဒီးအိၣ်ဒီးမူဒါလၢနူယီးကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဃုထၢအတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢတၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်အဂီၢ်လီၤ-

  • ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအတၢ်ကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘး,တၢ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါ
  • တၢ်ကွၢ်သမံသမိးဒီးထုးထီၣ်ဒီးမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်ပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးအတၢ်သကွံၢ်ကညးဒီးလံာ်တီလံာ်မီတဖၣ်
  • မၤစၢၤပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးတဖၣ်လၢတၢ်ကနၢ်ပၢၢ်တီၤပတီၢ်လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤမ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်ကဒိးဃုထၢထီၣ်အသးလၢပဒိၣ်အ၀ဲၤဒၢးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ
  • တၢ်လီၤကရၢကရိအကျိၣ်စ့တၢ်ပာ်ဖျါလၢအဘၣ်ဃးဒီးပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးဒီးတၢ်လီၤကရၢကရိအကမံးတံာ်တဖၣ်
  • တၢ်ထၢဖှိၣ်,သိၣ်လိဒီးဟ့ၣ်လီၤမူဒါဖဲတၢ်ဃုထၢအမုၢ်နံၤတၢ်သမံသမိးတၢ်တဖၣ်လၢကမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဃုထၢ
  • ပၢၤဃာ်,မၤကွၢ်,မၤဂ့ၤထီၣ်ဒီးပာ်လီၤတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးမုၢ်နံၤအပီးအလီ,ဒီး
  • မၤလီၤတံၢ်တၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်ဖး, တၢ်ဂံၢ်ဒွးဒီးတၢ်စဲပနီၣ်မၤလီၤတံၢ်တၢ်ဖးအစၢတဖၣ်

လၢနူယီးကီၢ်စဲၣ်အပူၤ, Tompkins Countyအံၤကိးနံၣ်ဒဲးဃၣ်ဃၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်လၢအထီလၢအပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဟဲထီၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအနီၢ်ဂံၢ်အါအဃိလီၤ.ပဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအကြၢးဘၣ်ကိးဂၤဒဲးကသူအ၀ဲသ့ၣ်အခွဲးအယာ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.