တၢ်ဃုထၢအကမံးတံာ်မိၢ်ပှၢ်

header

 

ဒံၣ်မိၣ်- 30,565  ရံၣ်ပၢၣ်- 10,231  တၢ်လီၤဟိ- 12,021 အဂၤ- 2889 ခဲလၢာ်ခဲဆ့- 55,706 (မၤသီထီၣ်လၢခံကတၢၢ်ဖဲ 2/21/2022)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2023 Elections

Local Primary Election – June 27, 2023  

Early Voting for the Local June 27th Primary will be June 17, 2023 – June 25, 2023 (Click HERE for hours and location, and HERE for Early Voting Communication Plan)

General Election – November 7, 2023

Early Voting for the November 7th General will be October 28, 2023 – November 5, 2023


လၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ်အဂီၢ်   For Candidates

 Absentee Ballot Information    Where do I vote?

 Voter Information by Address Lookup


လၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ်အဂီၢ်

မ့ၢ်ယကဆဲးလီၤယမံၤလၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးမ့တမ့ၢ်ဆီတလဲယပၣ်တံၣ်ဒ်လဲၣ်.

မ့ၢ်တၢ်ကမၤန့ၢ်ပှၤတထီၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢနီၢ်ကစၢ်လံာ်တၢ်ဖးအက့ဒ်လဲၣ်

မ့ၢ်ယလဲၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်

မ့ၢ်ယသမံသမိးယတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအတၢ်အိၣ်သးသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

[ အဖီလာ်ဆူအဖီခိၣ် ]

 

လၢပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်နုာ်လီၤပြၢတၢ်လၢပဒိၣ်အလီၢ်အလၤအဂီၢ်

တၢ်လီၤကရၢကရိကျိၣ်စ့တၢ်မၤပှဲၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအပၣ်တံၣ်အတၢ်ဆဲးကျိးတဖၣ်

[ အဖီလာ်ဆူအဖီခိၣ် ]


 

 ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤလၢကၠိကီၢ်ရ့ၣ်အတၢ်ဆဲးကျိးအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်တက့ၢ်

 

စံးဘျုးဘၣ်နၤလၢနအိၣ်သကိးကွၢ်၀ဲဒၣ် Tompkins County Board of Elections (Tompkins County တၢ်ဃုထၢတဖၣ်အကမံးတံာ်မိၢ်ပှၢ်)အပှာ်ယဲၤသန့အဃိန့ၣ်လီၤ

ပမ့ၢ်၀ဲဒၣ် Voting and Election Specialists (တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒီးတၢ်ဃုထၢအပှၤစဲၣ်နီၤ)အကရူၢ်လၢအမၤတၢ်အၢၣ်လီၤဒီးပၣ်တံၣ်ခံဖုလၢာ်, တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမူဒါလၢတၢ်ကပၢၤဃာ်ထံဖိကီၢ်ဖိအတၢ်နာ်လၢတၢ်ထဲသိးတုၤသိးဒံၣ်မိၣ်ကရဲးတံးအတၢ်မၤဒီးမၤဆူၣ်ထီၣ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအတၢ်ပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်လၢတၢ်ဃုထၢတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲပှၤလၢ Election Commissioners (တၢ်ဃုထၢအခီၣ်မံးရှၢၣ်တဖၣ်), ပပဒိၣ်တဖၣ်,စရ့တဖၣ်,စဲးဖီကဟၣ်ပှၤစဲၣ်နီၤတဖၣ်ဒီးတၢ်ဃုထၢအနံၤပှၤသမံသမိးတၢ်အနီၢ်ဂံၢ် 300+ န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်စ့ဆီၣ်ထွဲအီၤခီဖျိပှၤမျၢၢ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်အခိလၢ Tompkins County, လၢကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲကနၣ် Tompkins County ပှၤထုးထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဒီးအိၣ်ဒီးမူဒါလၢနူယီးကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဃုထၢအတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢတၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်အဂီၢ်လီၤ-

  • ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအတၢ်ကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘး,တၢ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါ
  • တၢ်ကွၢ်သမံသမိးဒီးထုးထီၣ်ဒီးမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်ပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးအတၢ်သကွံၢ်ကညးဒီးလံာ်တီလံာ်မီတဖၣ်
  • မၤစၢၤပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးတဖၣ်လၢတၢ်ကနၢ်ပၢၢ်တီၤပတီၢ်လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤမ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်ကဒိးဃုထၢထီၣ်အသးလၢပဒိၣ်အ၀ဲၤဒၢးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ
  • တၢ်လီၤကရၢကရိအကျိၣ်စ့တၢ်ပာ်ဖျါလၢအဘၣ်ဃးဒီးပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးဒီးတၢ်လီၤကရၢကရိအကမံးတံာ်တဖၣ်
  • တၢ်ထၢဖှိၣ်,သိၣ်လိဒီးဟ့ၣ်လီၤမူဒါဖဲတၢ်ဃုထၢအမုၢ်နံၤတၢ်သမံသမိးတၢ်တဖၣ်လၢကမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဃုထၢ
  • ပၢၤဃာ်,မၤကွၢ်,မၤဂ့ၤထီၣ်ဒီးပာ်လီၤတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးမုၢ်နံၤအပီးအလီ,ဒီး
  • မၤလီၤတံၢ်တၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်ဖး, တၢ်ဂံၢ်ဒွးဒီးတၢ်စဲပနီၣ်မၤလီၤတံၢ်တၢ်ဖးအစၢတဖၣ်

လၢနူယီးကီၢ်စဲၣ်အပူၤ, Tompkins Countyအံၤကိးနံၣ်ဒဲးဃၣ်ဃၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်လၢအထီလၢအပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဟဲထီၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအနီၢ်ဂံၢ်အါအဃိလီၤ.ပဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအကြၢးဘၣ်ကိးဂၤဒဲးကသူအ၀ဲသ့ၣ်အခွဲးအယာ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.