BOE တၢ်သံကွၢ်လၢတၢ်ညီနုၢ်သံကွၢ်တဖၣ်

1. မ့ၢ်မတၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးသ့လဲၣ် (ပာ်ဃုာ်တၢ်မၤကမၣ်တၢ်အၢအၢသီသီအတၢ်ဘျၢတဖၣ်)

2. မ့ၢ်ယမၤန့ၢ်တၢ်ဆှၢလံာ်ပရၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအလံာ်ပတံထီၣ်ကသ့လၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်.

3. မ့ၢ်ယဆဲးလီၤမံၤလၢယကစၢ်သ့ဧါ.

4. မ့ၢ်ယကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤကိးနံၣ်ဒဲးဧါ.

5. မ့ၢ်ယကဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲလဲၣ်န့ၣ်ယသ့ၣ်ညါကသ့ဒ်လဲၣ်.

6. ပှၤဃုထၢသးတဖၣ်မၤန့ၢ်တၢ်ဖးအလံာ်ကဘျံးကသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

7. မ့ၢ်မတၤဆဲးစုပနီၣ်လၢတၢ်သကွံၢ်ကညးတခါအဂီၢ်သ့လဲၣ်.

8. မ့ၢ်ယကြၢးဘၣ်ယိၣ်တၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဆဲးစုပနီၣ်လၢတၢ်သကွံၢ်ကညးတခါအဂီၢ်ဧါ.

9. တၢ်လၢ Primary Election (ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဃုထၢ)မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

10. ဘၣ်မနုၤအဃိယကြၢးသြီနုာ်လီၤမံၤလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တခါအပူၤလဲၣ်.

11. မ့ၢ်ယသြီနုာ်ယမံၤလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအပၣ်တံၣ်တခါကသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

12. ဖဲယဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲ တၢ်ဃုထၢအနံၤမ့ၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်တၢ်မနုၤကကဲထီၣ်လဲၣ်.

13. မ့ၢ်ယမၤန့ၢ်ပှၤတထီၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢနီၢ်ကစၢ်အလံာ်တၢ်ဖးအက့ကသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

14. ဖဲယလဲၤလၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအခါမ့ၢ်ယလိၣ်ဘၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

15. ဖဲယလဲၤဆူတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်မ့ၢ်တုၤယဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

16. ဖဲတၢ်မ့ၢ်တပျဲယၤလၢယကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအခါဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

17. မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအကျိၤအကွာ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်.

18. မ့ၢ်ပှၤတဂၤမၤစၢၤယၤလၢယကဟ့ၣ်တၢ်ဖးသ့ဧါ.

19. ဖဲယမ့ၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအခါ,မ့ၢ်တၢ်ကကိးယၤလၢစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ကရၢအမူအဒါအဂီၢ်ဧါ.

20. မ့ၢ်ယကဲထီၣ်ပှၤကွၢ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤကသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

21. တၢ်ဃုထၢအတၢ်လီၤကရၢကရိဟူးဂဲၤ-မ့ၢ်ယဘၣ်အိၣ်ယံၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်တခါထဲလဲၣ်.

22. မ့ၢ်ယမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး၀ံၤအလီၢ်ခံတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ထံၣ်အတၢ်မၤသ့ဧါ.

23. မ့ၢ်ယမၤတၢ်ဆီတလဲလၢယပၣ်တံၣ်အတၢ်ဘၣ်ထွဲဘၣ်ဃးကသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

24. တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်အကျဲတဖၣ်ကအိၣ်ဖဲလဲၣ်န့ၣ်မ့ၢ်မတၤဆၢတဲာ်လီၤလဲၣ်.

25. မ့ၢ်ယလဲၤကိးယဖိဆူတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဒၢးဖိအပူၤသ့ဧါ.

26. မ့ၢ်ယကဘၣ်ဟ့ၣ်ယပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဒီးတၢ်အလဲဖဲအ၀ဲသ့ၣ်လဲၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဆၢကတီၢ်အဂီၢ်ဧါ.

27. ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလံာ်တၢ်ဖးအက့ဒီးလံာ်တၢ်ဖးအက့လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအဘၢၣ်စၢၤအတၢ်လီၤဆီအိၣ်ဒ်လဲၣ်.

28.  မ့ၢ်ယဆီတလဲယတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်အကျဲအနီၢ်ဂံၢ်ဒ်လဲၣ်

29. မ့ၢ်ယကဲထီၣ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်အပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤကသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

 


1.   "မ့ၢ်မတၤဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးသ့တဂၤလဲၣ်."

နကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဂီၢ်တဂၤဒ်သိးနဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဖးလၢတၢ်ဃုထၢထီရီၤမ့တမ့ၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဃုထၢကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.လၢတၢ်ကဆဲးလီၤမံၤအဂီၢ်,ကဘၣ်မ့ၢ် United States အထံအကီၢ်ဖိ,အသးအိၣ် 18 နံၣ်ဖဲမုၢ်နံၤလၢတၢ်ဃုထၢလၢနကဟ့ၣ်တၢ်ဖးတုၤအခါ,အိၣ်ဆိးလၢနကတီၢ်အံၤတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်အကျဲလၢအစှၤကတၢၢ် 30 သီတချုးတၢ်ဃုထၢတခါ,ဒီးတဘၣ်ဃ့ထီၣ်ခွဲးယာ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢတၢ်လီၢ်အဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.န ဆဲး လီၤမံၤမ့တမ့ၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးတသ့ဘၣ်ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်လၢ ဃိာ်ပူၤလၢ တၢ်မၤကမၣ်အၢအၢသီသီအတၢ်စံၣ်ညီၣ်အဂီၢ်အခါန့ၣ်လီၤ.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢအမဲနူ

 

2. "မ့ၢ်ယမၤန့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအလံာ်ပတံထီၣ်လၢတၢ်ဆှၢအီၤဒီးလံာ်ပရၢးကသ့လၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်."

နစဲးကျံးထုးထီၣ်လံာ်တကွီၢ်ဒိတခါအံၤလၢပှာ်ယဲၤသန့တခါအံၤအလိၤသ့လီၤ. (တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအလံာ်တကွီၢ်ဒိ) . မၤလီၤတံၢ်နမၤဘၣ်လိာ်လံာ်တကွီၢ်ဒိလၢတၢ်ကစဲးကျံးထုးထီၣ်အီၤတက့ၢ်,မ့ၢ်လၢတၢ်အံၤမ့ၢ်လံာ်တီလံာ်မီအက့ၢ်အဂီၤအဒိၣ်အဆံးလၢအဖိးသဲစးတခါန့ၣ်လီၤ.မ့တမ့ၢ်ကိးဘၣ်ပှၤဖဲ607-274-5522 ဒီးပကဆှၢန့ၢ်နၤတဘ့ၣ်လီၤ.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

3. "မ့ၢ်ယဆဲးလီၤမံၤလၢယကစၢ်သ့ဧါ."

မ့ၢ်သ့လီၤ. ကမျၢၢ်အတၢ်ကရၢကရိအါဒံအါခါအခဲအံၤဟ့ၣ်လံပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအလံာ်တကွီၢ်ဒိတဖၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လီၤ.နဆဲးလီၤစ့ၢ်ကီးနမံၤလၢ Board of Elections (တၢ်ဃုထၢတဖၣ်အကမံးတံာ်မိၢ်ပှၢ်)အ၀ဲၤဒၢးဖဲ 128 E. Buffalo St., Ithaca NY န့ၣ်သ့လီၤ.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

4. "မ့ၢ်ယကလိၣ်ဆဲးလီၤမံၤကိးနံၣ်ဒဲးဧါ."

တလိၣ်ဘၣ်. တဘျီဖဲနမ့ၢ်ဆဲးလီၤနမံၤလံန့ၣ်,နဆဲးလီၤလံနမံၤလီၤစိၤန့ၣ်လီၤ.မံၤ,တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအနီၢ်ဂံၢ်မ့တမ့ၢ်ပၣ်တံၣ်တၢ်သြီနုာ်ဃာ်မံၤအတၢ်ဆီတလဲတဖၣ်တၢ်မၤအီၤခီဖျိတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအလံာ်ပတံထီၣ်အသီတခါန့ၣ်သ့လီၤ.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

5. "မ့ၢ်ယကဘၣ်လဲၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်န့ၣ်ယသ့ၣ်ညါကသ့ဒ်လဲၣ်."

နကြၢးမၤန့ၢ်ဖိး(စ)အကးတဘ့ၣ်လၢတၢ်ဃုထၢအကမံးတံာ်မိၢ်ပှၢ်အအိၣ်ဖဲလါမ့ၤအဆၢကတီၢ်တခါခါ,တဲဘၣ်နၤလၢမ့ၢ်နကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.ကွၢ်ဟုၣ်ဘၣ်အီၤတက့ၢ်.အကဒုးနဲၣ်စ့ၢ်ကီးနၤဒီးနတၢ်ဃုထၢအကီၢ်ရ့ၣ်နီၢ်ဂံၢ်လၢနကလိၣ်သ့ၣ်ညါအီၤဖဲတၢ်ဃုထၢအနံၤန့ၣ်လီၤ.မ့တမ့ၢ်,နကိး၀ဲဒၣ်ပှၤဒီးပကတဲဘၣ်နၤဒီးနတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်လၢအဖိးမံတခါန့ၣ်လီၤ.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

6. "မ့ၢ်ပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးတဂၤပာ်ဃုာ်လၢလံာ်တၢ်ဖးအက့ပူၤကသ့ဒ်လဲၣ်."

လၢနူယီးကီၢ်စဲၣ်အပူၤ,ပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးအါတက့ၢ်ပာ်ဃုာ်လၢလံာ်တၢ်ဖးအက့အလိၤခီဖျိတၢ်မၤပှဲၤလီၤတၢ်သကွံၢ်ကညးတခါလၢအပာ်ဃုာ်စုဆဲးပနီၣ်အနီၢ်ဂံၢ်လီၤလီၤဆီဆီတခါန့ၣ်လီၤ.တၢ်လိၣ်ဘၣ်အနီၢ်ဂံၢ်နီၢ်ဒွးန့ၣ်တဒ်သိးလိာ်အသးဘၣ်,ဒိးသန့ၤထီၣ်လၢ၀ဲၤဒၢးလၢနကနုာ်လီၤပြၢမၤန့ၢ်အဂီၢ်ဒီးမ့ၢ်ပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးအံၤကျဲးစၢးမၤန့ၢ်ပၣ်တံၣ်အတၢ်ဃုထၢထီၣ်တခါဧါမ့တမ့ၢ်တၢ်လီၢ်တခါလၢလံာ်တၢ်ဖးအက့အလိၤဒ်ပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးသဘျ့တဂၤအသိးဧါန့ၣ်လီၤ.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

7. "မ့ၢ်မတၤဆဲးစုပနီၣ်လၢတၢ်သကွံၢ်ဃ့ကညးတခါသ့လဲၣ်."

ထဲဒၣ်ပၣ်တံၣ်အကရၢဖိလၢအသြီနုာ်လီၤမံၤတဖၣ်ဆဲးစုပနီၣ်လၢတၢ်ဃ့သကွံၢ်ကညးလၢပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးလၢအကျဲးစၢးမၤန့ၢ်ပၣ်တံၣ်အတၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤအဂီၢ်မၤ၀ဲသ့လီၤ.ပၣ်တံၣ်အကရၢဖိတဖၣ်ဆဲးစုပနီၣ်လၢပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးထဲတဂၤဧိၤအဂီၢ်လၢ၀ဲၤဒၢးလၢတၢ်ဃုထၢပာ်လီၤလီၤဆီဆီ တခါအဂီၢ်လီၤ.တၢ်ဆဲးစုပနီၣ်လၢတၢ်သကွံၢ်ကညးခံခါမ့တမ့ၢ်အါန့ၢ်အန့ၣ်လၢ၀ဲၤဒၢးတၢ်ဃုထၢတခါဃီအဂီၢ်န့ၣ်မၤဟးဂီၤကွံာ်တၢ်ဆဲးစုပနီၣ်လၢတၢ်သကွံၢ်ကညးတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.သနာ်က့,ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဂၤလၢ်လၢ်လၢအအိၣ်ဆိးလၢကီၢ်ရ့ၣ်လၢအဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့တခါအပူၤန့ၣ်ဆဲးစုပနီၣ်လၢပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးလၢအနုာ်လီၤတၢ်ပြၢဒ်ပှၤသဘျ့တဂၤအသိးလၢထီရီၤတၢ်ဃုထၢအပူၤသ့,ဖဲအမ့ၢ်တဆဲးစုပနီၣ်လၢပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးလၢအဂၤတဂၤအဂီၢ်ဘၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

8. "မ့ၢ်ယကြၢးဘၣ်ယိၣ်တၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဆဲးစုပနီၣ်လၢတၢ်သကွံၢ်ကညးတခါအဂီၢ်ဧါ."

မ့ၢ်နကဆဲးစုပနီၣ်လၢတၢ်ဃ့သကွံၢ်ကညးတခါဧါတဆဲးဘၣ်ဧါန့ၣ်မ့ၢ်နီၢ်တဂၤအတၢ်ဃုထၢလီၤ.

ပှၤတနီၤသမၢတၢ်ဆဲးစုပနီၣ်တဖၣ်လီၤ.သနာ်က့,တၢ်သးဒ့ဒီလၢတၢ်ကဆဲးစုပနီၣ်လၢတၢ်သကွံၢ်ကညးတဖၣ်န့ၣ်ကီခဲ၀ဲဒၣ်လၢပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးလၢအတၢ်အိၣ်သးဂ့ၤလၢတအိၣ်ဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအပၣ်တံၣ်လၢအဆူၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲအခံလၢတၢ်ကမၤန့ၢ်စုဆဲးပနီၣ်အနီၢ်ဂံၢ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးပြၢတၢ်လၢတၢ်ကဒိးဃုထၢအီၤလၢ၀ဲၤဒၢးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်ဆဲးစုပနီၣ်လၢတၢ်သကွံၢ်ကညးတခါန့ၣ်မ့ၢ်ကျဲအကါဒိၣ်တဘိလၢတၢ်ကပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်လၢတၢ်ဃုထၢအတၢ်မၤအကျိၤအကွာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤတနီၤဆဲးစုပနီၣ်လၢပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးအတၢ်သကွံၢ်ကညးလၢပှၤလၢအဟဲလၢညါဒီးမၤန့ၢ်တၢ်လၢညါအသိးလီၤ,လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်အသးအထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တဖၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်မၤတခါအံၤဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်အစၢလၢနတၢ်ဆဲးစုပနီၣ်လၢပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးတဂၤလၢအထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်ဆိကမိၣ်ဆိကမးန့ၣ်တဒ်သိးဒီးနၤဒီးပှၤလၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်ဒီးဖီတၢၣ်လၢအဒ်သိးဒီးပဒိၣ်လၢနထီဒါအီၤန့ၣ်လီၤ.

ကျိၤကွာ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢတၢ်ကပာ်ဃုာ်လၢတၢ်သကွံၢ်ကညးအကျိၤအကွာ်မ့ၢ်တၢ်မၤသ့ၣ်ညါသးဒီးပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးတချုးတၢ်ဆဲးစုပနီၣ်န့ၣ်လီၤ.ဖဲပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးတဂၤ,မ့တမ့ၢ်အပှၤဆီၣ်ထွဲအီၤ,လၢနမ့ၢ်တသ့ၣ်ညါအဂ့ၢ်မ့ၢ်ဟဲဆူနအိၣ်လၢနစုဆဲးပနီၣ်အဂီၢ်အခါန့ၣ်,ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကအဲၣ်ဒိးသံကွၢ်တၢ်သံကွၢ်စှၤဖျၢၣ်ဘၣ်ဃးပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးအတၢ်နာ်တဖၣ်ဒီးအဖီတၢၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ံၤနကသ့မၤတၢ်ဆၢတဲာ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်လၢမ့ၢ်နကဆဲးလီၤပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်အသးအတၢ်သကွံၢ်ကညးဧါတဆဲးလီၤဘၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆဲးစုပနီၣ်လၢတၢ်သကွံၢ်ကညးတခါတဟ့ၣ်လီၤနၤဒီးမူဒါလၢနကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးတဂၤအံၤဖဲ Primary ဒီး General Election အဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

9. "တၢ်လၢ PRIMARY ELECTION (ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဃုထၢ)မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်."

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဃုထၢမ့ၢ်တၢ်ဃုထၢတခါလၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်အကကဲထီၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်နူယီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်ဖိးသဲစးတခါစုာ်စုာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.တၢ်ဃုထၢအံၤတၢ်မၤဆိအီၤလၢတၢ်ဃုထၢထီရီၤအမဲာ်ညါဒီးဟ့ၣ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်ဖိလၢအသြီနုာ်မံၤတဖၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢအကဃုထၢထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အပၣ်တံၣ်အပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးလၢ၀ဲၤဒၢးလၢတၢ်ဃုထၢပာ်အဂီၢ်ဒ်န့ၣ်အသိးလၢတၢ်ကဃုထၢပၣ်တံၣ်အပဒိၣ်ပပှၢ်တဘျုးဂၤအဂီၢ်လီၤ.သနာ်က့,ဖဲတၢ်ပြၢလိာ်သးမ့ၢ်တအိၣ်န့ၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဃုထၢတအိၣ်ဘၣ်.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

10. "မ့ၢ်ယကဘၣ်သြီနုာ်လီၤယမံၤလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တခါအပူၤဒ်လဲၣ်."

ပၣ်တံၣ်အကရၢဖိတဖၣ်လၢအသြီနုာ်လီၤမံၤလၢအမၤစၢၤပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးခီဖျိတၢ်ဆဲးစုပနီၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢ တၢ်ဃုထၢအခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်လုၢ်ဘၢလၢအဒိၣ်ထီၣ်ဖဲမ့ၢ်ထိၣ်သတြီၤဒီးပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢတသြီနုာ်လီၤအမံၤတဖၣ်လၢအဟ့ၣ်တၢ်ဖးသ့ထဲဒၣ်လၢထီရီၤတၢ်ဃုထၢအပူၤန့ၣ်လီၤ.

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ,နတအိၣ်ဒီးမူဒါလၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢနပၣ်တံၣ်အပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးလၢတၢ်ဃုထၢထီရီၤအဂီၢ်ဘၣ်.ဖဲနိၣ်၀့ဘၢၣ်အပူၤ,ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တခါလၢ်လၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

11. "မ့ၢ်ယကသြီနုာ်ယသးလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တခါခါလၢကျဲဒ်လဲၣ်."

လၢတၢ်မုာ်သးမၤကလီအပူၤနသြီနုာ်လီၤနမံၤလၢပၣ်တံၣ်တခါလၢ်လၢ်ခီဖျိတၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါနတၢ်အဲၣ်ဒိးဘၣ်သးလၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအလံာ်တကွီၢ်ဒိအပူၤတဘျီဃီဖဲနဆဲးလီၤနမံၤလၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဂီၢ်မ့တမ့ၢ်ခီဖျိတၢ်ဆဲးလီၤကဒါမံၤန့ၣ်အဆၢကတီၢ်တခါခါန့ၣ်သ့လီၤ.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

12. "ဖဲယဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲတၢ်ဃုထၢအနံၤမ့ၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်တၢ်မနုၤကကဲထီၣ်အသးလဲၣ်."

ဖဲနမ့ၢ်ကဘၣ်ဟးထီၣ်လၢ၀့ၢ်ဖဲတၢ်ဃုထၢအနံၤမ့တမ့ၢ်နလဲၤဆူတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်လၢနကစၢ်မ့ၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်,နဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒ်ပှၤတထီၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢနီၢ်ကစၢ်တဂၤအသိးသ့လီၤ.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

13. "မ့ၢ်ယမၤန့ၢ်ပှၤတထီၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢနီၢ်ကစၢ်လံာ်တၢ်ဖးအက့တခါကသ့ဒ်လဲၣ်."

ပှၤတထီၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢနီၢ်ကစၢ်လံာ်တၢ်ဖးအက့အလံာ်ပတံထီၣ်တဖၣ်န့ၣ်တၢ်မၤန့ၢ်အီၤခီဖျိတၢ်ကွဲးဆှၢလီၤလံာ်ဆူတၢ်ဃုထၢတဖၣ်အမံးတံာ်အအိၣ်မ့တမ့ၢ်ခီဖျိတၢ်ကိး 607-274-5522 န့ၣ်သ့လီၤ.လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်ဒီးလီပှာ်ယဲၤအဖီခိၣ်လံာ်တကွီၢ်ဒိတဖၣ်အဂီၢ်. ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤတက့ၢ်.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

14. "ဖဲယကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအခါမ့ၢ်ယလိၣ်ဘၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအါတက့ၢ်န့ၣ်တလိၣ်ဟဲစိာ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်.ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအခီၣ်ထံးတဘျီလၢအပတံထီၣ်ခီဖျိလံာ်တၢးဒီးတဟ့ၣ်ထီၣ်ပှၤဒီးအက့ၢ်ပနီၣ်လၢတၢ်မၤလီၤတံၢ်အီၤသ့တဖၣ်န့ၣ်,တၢ်ကသံကွၢ်အီၤလၢအကဒုးနဲၣ်အID န့ၣ်လီၤ.ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢအကဘၣ်ဒုးနဲၣ်အIDဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်တဖၣ်,တၢ်ကတူၢ်လိာ်တၢ်ဂီၤတဘျုးခါန့ၣ်လီၤ.တၢ်ဂီၤအက့ၢ်ပနီၣ်တခါခါလၢအဒုးနဲၣ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအမံၤဒီးအဂီၤ(အဒိဒ်သိးလံာ်ခီကီၢ်,ပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်အလဲးစ့ၣ်မ့တမ့ၢ်ကၠိဖိအကး)မ့တမ့ၢ်ကတီၢ်အံၤတၢ်သူထံမ့ၣ်အူအလဲအလံာ်က့,စ့တၢးတၢ်ပာ်ဖျါ,ပဒိၣ်အခၠဲး,လါလဲအခၠဲးမ့တမ့ၢ်ပဒိၣ်အလံာ်တီလံာ်မီလၢအဒုးနဲၣ်မံၤဒီးလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးနီၢ်ဂံၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးန့ၣ်တၢ်ကတူၢ်လိာ်အီၤလီၤ.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

15. "ဖဲယမ့ၢ်လဲၤတုၤဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်."

ဖဲနမ့ၢ်ဟဲနုာ်လီၤဆူတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်တခါန့ၣ်,နကထံၣ်၀ဲဒၣ်စီၤနီၤခိၣ်တဖျၢၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအစဲးတဖၣ်လၢတၢ်ဃုထၢအကီၢ်ရံၣ်တခါမ့တမ့ၢ်အါခါ(E.D.) အဂီၢ်လီၤ. ဖဲစီၤနီၤခိၣ်လၢအကဲန E.D. န့ၣ်နကဘၣ်တၢ်သံကွၢ်နၤလၢတၢ်ကဆဲးစုပနီၣ်လၢအဘူးလိာ်သးဒီးနစုဆဲးပနီၣ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိလၢနဆှၢဒီးဖဲး(စ)လၢအအိၣ်လၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးစရီတခါလၢအရဲၣ်လီၤသးဒ်လံာ်ဖျၢၣ်အတၢ်ရဲၣ်လီၤအိၣ်ပာ်အသးလၢတၢ်ဘှီထုးထီၣ်ခီဖျိတၢ်သူခီၣ်ဖၠူထၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

16. "ဖဲတၢ်မ့ၢ်တပျဲယၤလၢယကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအခါမီၤ."

၀ံသးစူၤကိးဘၣ်ပ၀ဲၤဒၢး (274-5522) ဒီးပသမံသမိးနတၢ်ကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးအဂီၢ်သ့လီၤ.ဖဲနမ့ၢ်တအိၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအစရီအပူၤဘၣ်န့ၣ်,တၢ်အံၤဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကမ့ၢ်လၢနတၢ်ဆဲးလီၤမံၤန့ၣ်တၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤဒံးဘၣ်,လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဃုထၢအဂီၢ်,မ့ၢ်လၢနတသြီနုာ်လီၤဘၣ်နမံၤလၢပၣ်တံၣ်အပူၤဘၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ.ဖဲနမ့ၢ်နာ်လၢနကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးန့ၣ်,နဟ့ၣ်တၢ်ဖးသ့လီၤ.ဃ့ထီၣ်ဘၣ်လံာ်တၢ်ဖးအက့အိၣ်ဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ,လၢနီၢ်နီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်လံာ်တၢ်ဖးအက့လၢအမ့ၢ်လံာ်အက့ၢ်အဂီၤန့ၣ်လီၤ.မ့တမ့ၢ်နထံၣ်လိာ်သးဒီးစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်တဂၤဒီးဃ့န့ၢ်ကွီၢ်ဘျီၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢစဲးဖီကဟၣ်အလိၤတက့ၢ်.ဖဲတၢ်ဃုထၢ၀ံၤအလီၢ်ခံ,တၢ်ဃုထၢတဖၣ်အကမံးတံာ်မိၢ်ပှၢ်ကသမံသမိးအတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဖၣ်ဒီးနတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးတၢ်ကဒွးဃုာ်အီၤ,ဖဲတၢ်ထံၣ်လၢနကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးလၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအခါန့ၣ်လီၤ.မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး,နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတခါလၢနတကြၢးတဘၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်,ဃုာ်ဒီးတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအလံာ်ပတံထီၣ်လၢဆူညါတၢ်ဃုထၢတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

17. "မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအကျိၤအကွာ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်."

နဆဲးလီၤနစုပနီၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဖးအလံာ်အပူၤ,လံာ်က့တဘ့ၣ်လၢနဒိးန့ၢ်အီၤလၢပှၤသမံသမိးတၢ်အအိၣ်,မၤနီၣ်လံာ်တၢ်ဖးအက့လၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဒၢးပူၤ,ဒီးမ့ၢ်၀ံၤထၢနုာ်လီၤနလံာ်တၢ်ဖးအက့လၢစဲးစကဲ(န)ဒိတၢ်အလိၤလၢအအိၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအစဲးဖီကဟၣ်လၢအစကဲဒိတၢ်ဂီၤသ့အလိၤတက့ၢ်.
မ့ၢ်တၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိတၢ်သူ Optical Scan Voting Machine (တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအစဲးလၢတၢ်စကဲ(န)ဒိလီၤတၢ်ဂီၤသ့)ဒ်လဲၣ်တၢ်ဂီၤမူ

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

18. "မ့ၢ်ပှၤတဂၤမၤစၢၤယၤလၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးသ့ဧါ."

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအစဲးလၢအစကဲ(န)ဒိလီၤတၢ်ဂီၤသ့န့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးကိးဂၤဒဲးကသူအီၤအဂီၢ်လီၤ.လၢတၢ်မၤနီၣ်လံာ်တၢ်ဖးအက့လၢထိၣ်ဒံးအလီၢ်န့ၣ်,ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဂၤဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်သူ Ballot Marking Device (လံာ်တၢ်ဖးအက့တၢ်မၤနီၣ်အပီးအလီ)လၢအအိၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအစဲးဖီကဟၣ်အလိၤလၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးပှဲၤတၢ်သဘျ့ဒီးလၢတၢ်သဒံၣ်သဒၢအပူၤသ့လီၤ.
ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဂီၤမူတခါလၢမ့ၢ်တၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးသူ၀ဲဒၣ် Ballot Marking Device တခါဒ်လဲၣ်တက့ၢ်. တၢ်ဂီၤမူ

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

19. "ဖဲယမ့ၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအခါ,မ့ၢ်တၢ်ကကိးယၤလၢတၢ်ကမၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ကရၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်ဧါ."

စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ကရၢန့ၣ်တၢ်ထုးဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ဒီးပှၤလၢအမ့ၢ်ကီၢ်စဲၣ်ပှၤဟ့ၣ်ခိသွဲဒီးပှၤအိၣ်ဒီးတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်အလဲးစ့ၣ်အစရီ,ဒ်န့ၣ်အသိးလၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢအဆဲးလီၤမံၤတဖၣ်အကျါန့ၣ်လီၤ.တဘၣ်ပျဲကွံာ်နခွဲးနယာ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးမ့ၢ်လၢနတအဲၣ်ဒိးပာ်ဃုာ်လၢစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ကရၢအပူၤဘၣ်အဃိန့ၣ်တဂ့ၤ.တၢ်အိၣ်သးအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကကိးနၤဖဲနမ့မ့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်ခိသွဲမ့တမ့ၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.တၢ်ကဲဘၣ်စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ကရၢဖိမ့ၢ်တၢ်လၤတၢ်ကပီၤတခါ,တၢ်လၢအပျဲနၤလၢနကဆၢထၢၣ်ခၢၣ်စးဘၣ်လၢအမဲရကၤဖိအခွဲးအယာ်လၢတၢ်မူးတၢ်ရၢ်ခီဖျိစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ကရၢတဖုလၢပှၤဒ်သိးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

20. "မ့ၢ်ယကဲထီၣ်တၢ်ဖးအပှၤကွၢ်တၢ်တဂၤကသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်."

ပှၤဒိးဃုထၢသးတဂၤလၢ်လၢ်,ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအပၣ်တံၣ်မ့တမ့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအက့ၢ်အဂီၤအမိၢ်ပှၢ်လၢအဂၤအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢတၢ်ကဃုထၢပာ်လီၤပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢအဆဲးလီၤမံၤတဂၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အခီၣ်တံၢ်အပူၤကမၤတၢ်ဒ်ပှၤကွၢ်တၢ်ဖးတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ.ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလၢပၣ်တံၣ်လၢတၢ်ပာ်ဖျါလၢထးတဖၣ်ကဘၣ်ဃုထၢပာ်လီၤပှၤကွၢ်တၢ်တဖၣ်လီၤ.လံာ်အုၣ်သးလၢတၢ်ဆဲးစုပနီၣ်ခီဖျိကရူၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတခါခါကမၤတၢ်ဒ်တၢ်အုၣ်သးအလၢအပှဲၤအသိးဒီးတၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်ဆူတၢ်ဃုထၢအပှၤသမံသမိးတၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.ပှၤကွၢ်တၢ်တဂၤစုာ်စုာ်ကဘၣ်အိၣ်ဒီးအနီၢ်ကစၢ်လံာ်အုၣ်သးဒီးတၢ်ပာ်လီၤဆီလံာ်အုၣ်သးတဖၣ်ဒ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်တခါစုာ်စုာ်လိၣ်ဘၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

21. "တၢ်ဃုထၢအတၢ်လီၤကရၢကရိဟူးဂဲၤ-ဖဲယမ့ၢ်လဲၤတုၤဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်."

ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးမ့ၢ်အိးထီၣ်အသးန့ၣ်,ပှၤနီတဂၤတဘၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢအကမၤတၢ်ကရၢကရိကွဲန့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအတၢ်နုာ်လီၤအကျဲအကပိၤကပၤ 100 ခီၣ်ယီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. လၢ 100 အခီၣ်ယီၢ်အကပိၤကပၤန့ၣ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအနီၢ်တယၢ်,ဆ့ကၤနုၢ်ချံ,ဖိးစတၢၣ်မ့တမ့ၢ်လံာ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်တဘၣ်အိၣ်ဘၣ်.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

22. မ့ၢ်ယမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး၀ံၤအလီၢ်ခံတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ထံၣ်အတၢ်မၤသ့ဧါ.

မ့ၢ်,သ့၀ဲဒၣ်လၢတၢ်အိၣ်သးလၢလာ်အဖီလာ်န့ၣ်လီၤ-တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်ခံန့ၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်တသ့ဘၣ်.ကဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢတၢ်လီၢ်အကပိၤကပၤအယံၤ 100 ခီၣ်ယီၢ်ဒီးတၢ်ကရၢကရိကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ဘျၢအဂၤလၢတၢ်သူအီၤလၢတၢ်လီၤကရၢကရိကွဲန့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ဃုထၢအကတီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ထံၣ်တဘၣ်မၤတံာ်တာ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအကျိၤအကွာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်ကရၢကရိကထၢဖှိၣ်တၢ်ထံၣ်လၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်လၢအဟးထီၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်,ဒီးအခီပညီန့ၣ်အဟ့ၣ်တၢ်ဖး၀ံၤလံန့ၣ်လီၤ.တၢ်ကရၢကရိကဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်မၤသကိးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မုာ်သးမၤကလီန့ၣ်လီၤ.လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ,သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢတၢ်ဃုထၢအကမံးတံာ်ဒီးအပှၤသမံသမိးတၢ်တဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဖီၣ်ဂၢၢ်အစိအကမီၤအလၢအပှဲၤလၢတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤခဲလၢာ်လၢအအိၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်အပူၤဒီးအကပိၤကပၤန့ၣ်လီၤ.(တၢ်ဃုထၢအသဲစး, 8-104)

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

23. မ့ၢ်ယကဘၣ်ဆီတလဲယပၣ်တံၣ်အတၢ်ပာ်ထွဲဘၣ်ဃးဒ်လဲၣ်.
ပှၤဆဲးလီၤမံၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ်ပတံထီၣ်၀ဲဒၣ်အတၢ်ကဆီတလဲတၢ်သြီနုာ်လီၤမံၤလၢအနီၢ်ကစၢ်လၢတၢ်ဃုထၢအကမံးတံာ်မိၢ်ပှၢ်အအိၣ်မ့တမ့ၢ်ခီဖျိလံာ်ပရၢတၢးတချုးလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ 14 န့ၣ်သ့လီၤ. တၢ်သြီနုာ်လီၤမံၤအသီတခါကတုၤလီၤတီၤလီၤတဘျီဃီလီၤ.  ဖဲနမ့ၢ်မၤတၢ်ဆီတလဲဖဲဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ 14 တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢခံကတၢၢ်၀ံၤအခါန့ၣ်,တၢ်ဆီတလဲကကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲနံၣ်တနံၣ်အံၤကီၢ်စဲၣ်,လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဃုထၢအခိၣ်သ့ၣ်လၢအဘၣ်ဖဲယူၤလါ၀ံၤအလီၢ်ခံတနွံန့ၣ်လီၤ.

24. တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်အကျဲကအိၣ်ဖဲလဲၣ်န့ၣ်မ့ၢ်မတၤဆၢတဲာ်လဲၣ်.
ပၢပြးတဖၣ်လၢအအိၣ်လၢခီၣ်တံၢ်အပူၤတဖၣ်ကဆၢတဲာ်ကယဲၢ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်ခဲလၢာ်လီၤ.၀့ၢ်ဖိ,၀့ၢ်ဒိၣ်ကိးဖျၢၣ်ဒဲးကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဃုထၢကမံးတံာ်မိၢ်ပှၢ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်အစရီလၢတၢ်ဃုထၢအကီၢ်ရ့ၣ်တခါစုာ်စုာ်အဂီၢ်လီၤ.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

25. မ့ၢ်ယလဲၤကိးယဖိဆူတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဒၢးသ့ဧါ.
မ့ၢ်သ့လီၤ,ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအသးအိၣ် 16 နံၣ်ဆူအဖီလာ်ဖဲတၢ်ဃုထၢအနံၤန့ၣ်လဲၤစၢၤအမိၢ်အပၢ်မ့တမ့ၢ်ပှၤကွၢ်ထွဲလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အီၤလၢအဖိးသဲစးဆူတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဒၢးပူၤသ့လီၤ.မိၢ်ပၢ်ဒီးပှၤဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ကဘၣ်စုနဲၣ်ကျဲအီၤမ့ၢ်ဒ်သိးအသုတမၤတံာ်တာ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအတၢ်လဲၤအသးလၢအဂ့ၢ်အ၀ီတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.(တၢ်ဃုထၢအသဲစး-တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဃုထၢတဖၣ် 8-106) ထဲဒၣ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢအဆဲးလီၤမံၤ,သနာ်က့,ကပာ်လီၤလံာ်တၢ်ဖးအက့လၢစဲးစကဲ(န)ဒိတၢ်ဂီၤလၢအအိၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအစဲးအလိၤန့ၣ်လီၤ.)

 

26. မ့ၢ်ယကဘၣ်ဟ့ၣ်ယပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဒီးတၢ်အလဲဖဲအ၀ဲသ့ၣ်လဲၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဆၢကတီၢ်အဂီၢ်ဧါ.
မ့ၢ်.  ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢအဆဲးလီၤမံၤလၢနဒိးလဲအီၤကဘၣ်ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ထီၣ်ဘးသၢနၣ်ရံၣ်လၢတၢ်ကပျဲအ၀ဲသ့ၣ်ဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအကလဲၤဟ့ၣ်တၢ်ဖး,လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘၣ်အလဲန့ၣ်လီၤ.ပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အံၤဖဲအတၢ်မၤအဆၢကတီၢ်စးထီၣ်မ့တမ့ၢ်လၢအကတၢၢ်,ဒ်နပာ်လီၤဃာ်န့ၢ်အီၤအသိး,မ့တမ့ၢ်ဘၣ်တခီဒ်သုတၢ်အၢၣ်လီၤလိာ်သးလၢတၢ်နၢ်ပၢၢ်လိာ်သးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.  ပှၤမၤတၢ်ဖိကဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါနၤလၢတစဲၤခံဒိၣ်န့ၢ်ခံသီတချုးတၢ်ဃုထၢလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကဘၣ်ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအကလဲၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

 

27. ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလံာ်တၢ်ဖးအက့ဒီးလံာ်တၢ်ဖးအက့လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်မၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအဘၢၣ်စၢၤတၢ်လီၤဆီအိၣ်ဒ်လဲၣ်.
ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလံာ်တၢ်ဖးအက့န့ၣ်တၢ်သူအီၤဖဲစဲးဖီကဟၣ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးမ့ၢ်တမၤတၢ်ဒ်အကြၢးမၤတၢ်အသိးဖဲတၢ်ဃုထၢအဆၢကတီၢ်အခါန့ၣ်လီၤ.လံာ်တၢ်ဖးအက့တဖၣ်အံၤတၢ်အိးထီၣ်အီၤဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်ဖဲတၢ်ဖးအလီၢ်ကးတံၢ်အသးဒီးဒွးအီၤဒ်စဲးဖီကဟၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.
လံာ်တၢ်ဖးအက့လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤန့ၣ်တၢ်သူအီၤဖဲပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဂၤအမံၤန့ၣ်တပာ်ဃုာ်လၢခီၣ်ဖၠူထၢၣ်ထုးထီၣ်တၢ်ဖးအလံာ်တဖၣ်အပူၤအခါန့ၣ်လီၤ.ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကဘၣ်ဆိၣ်လီၤအသးလၢအမ့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢအဆဲးလီၤမံၤဒီးဟ့ၣ်ထီၣ်အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်အကျဲနီၢ်ဂံၢ်လၢအမ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢအကတီၢ်အံၤမ့တမ့ၢ်အပူၤကွံာ်တခါ,ဒီးဖဲတၢ်ဃုထၢအခိၣ်သ့ၣ်အဆၢကတီၢ်ကဘၣ်ထၢနုာ်လီၤဃုာ်ပၣ်တံၣ်ဖဲလဲၣ်တခါလၢအသြီနုာ်လီၤအမံၤန့ၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဂၤဘၣ်တဘၣ်ကသူစ့ၢ်ကီးလံာ်တၢ်ဖးအက့လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢတၢ်ကတၤတၢ်ဒီးအပၣ်တံၣ်တၢ်သြီနုာ်လီၤမံၤလၢအကွဲးလီၤအသးလၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလံာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

 

28. မ့ၢ်ယကဘၣ်ဆီတလဲယတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်အကျဲဒ်လဲၣ်.

ဖဲနမ့ၢ်သုးနလီၢ်နကျဲလၢ Tompkins County အပူၤအခါ, မၤပှဲၤပတီၢ်မုၢ် (တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအလံာ်တကွီၢ်ဒိ)တဘ့ၣ်,ထၢနုာ်လီၤနတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအနီၢ်ဂံၢ်လၢအသီ"တခါ,ဒီးဆှၢအီၤဆူပအိၣ်တက့ၢ်.ဖဲတၢ်မ့ၢ်ကွၢ်မၤတၢ်ဒီးလံာ်တကွီၢ်ဒိတခါအံၤ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်,နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကးအသီတဘ့ၣ်လၢတၢ်ကမၤလီၤတံၢ်တၢ်ဆီတလဲဒီးတဲဘၣ်နၤဒီးတၢ်လီၢ်လၢအကဲနတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်အကျဲန့ၣ်လီၤ.ဖဲနမ့ၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢTompkins County အခါ,နကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤလၢန County အသီတဘ့ၣ်အပူၤလီၤ.အ၀ဲသ့ၣ်ကြၢးဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ,သနာ်က့ဒ်သိးတၢ်ကထုးကွံာ်နၤလၢပစရီအပူၤအဂီၢ်နဆှၢန့ၢ်ပှၤဒီးလံာ်ပရၢလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်မၤနီၣ်အိၣ်ဃုာ်ဒီးစုဆဲးပနီၣ်တခါသ့လီၤ.ပာ်ဃုာ်နအိၣ်ဖျဲၣ်မုၢ်နံၤမုၢ်သီန့ၣ်လီၤ.

 

29. မ့ၢ်ယကဲထီၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်တဂၤကသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

လၢTompkins County အပူၤပှၤအဂၤအါန့ၢ် 300 န့ၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤလၢအကမၤတၢ်ဒ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအပှၤကွၢ်ထံသမံသမိးတၢ်ဒီးဒုးလဲၤတရံး၀ဲဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်တဖၣ်ဖဲ Election Day (တၢ်ဃုထၢအနံၤ)န့ၣ်လီၤ. နကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအသးအိၣ် 17 မ့တမ့ၢ်ပှၢ်န့ၢ်အန့ၣ်,မ့ၢ်ပှၤဆဲးလီၤမံၤပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိလၢ Tompkins County (မ့တမ့ၢ်ဆဲးလီၤဆိဃာ်မံၤဖဲအသးမ့ၢ်အိၣ် 18 ဆူအဖီလာ်), ကဲခၢၣ်စးလၢ Republican (ရံၣ်ပၢၣ်ဘလံၣ်ကၢၣ်) မ့တမ့ၢ် Democratic Party (ဒံၣ်မိၣ်ကရဲးပၣ်တံၣ်),ဒီးသးမုာ်ထံၣ်လိာ်သးဒီးပှၤကညီဒီးဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤဆူပှၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်ဟ့ၣ်အလဲလၢတၢ်ကမၤတၢ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်မ့ၢ်၀ဲ $200 လၢ General Election (ထီရီၤတၢ်ဃုထၢ) ဒီး Primary Day (ဂံၢ်ခီၣ်ထံးအနံၤ) ဃုာ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်ဆူညါ $25 လၢတၢ်ထီၣ်တၢ်သိၣ်လိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သးစဲလၢတၢ်ကကဲထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်အပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤအခါ, ဆဲးကျိးဘၣ်ပှၤတက့ၢ်.

TOMPKINS COUNTY
BOARD OF ELECTIONS
128 East Buffalo Street
Ithaca, NY 14850
(607) 274-5522
Email

က့ၤကဒါဆူညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢအကဘျံးပၤအဖီခိၣ်

(စံးဘျုးဘၣ် Cortland County BOE လၢကဘျံးပၤအါတက့ၢ်အဂီၢ်လီၤ)