County Services           How Do I?     

BOE မ့ၢ်တၢ်ကဆဲးလီၤမံၤဒ်လဲၣ်.

How Do I Register to vote, change my party or my address?  

 တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအလံာ်တကွီၢ်ဒိတခါန့ၣ်တၢ်သူအီၤလၢတၢ်ကဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢအခီၣ်ထံးတဘျီအဂီၢ်မ့တမ့ၢ်လၢတၢ်ကဆီတလဲနတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ(အဒိ-တၢ်ဆီတလဲတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်အကျဲအနီၢ်ဂံၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဆီတလဲပၣ်တံၣ်)န့ၣ်လီၤ-

 

1.To Register to vote online: 

Go to MY DMV (Must have a NYS Driver's License or Non Drivers ID Card);

You can register to vote online using the New York State Board of Elections' Online Voter Registration portal.

 

2. စဲးကျံးထုးထီၣ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖး တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအလံာ်တကွီၢ်ဒိ pdf လၢပှာ်ယဲၤသန့အလိၤ,မၤပှဲၤအီၤ,ဆဲးလီၤမံၤဒီးမုၢ်နံၤ,မ့ၢ်၀ံၤဆှၢကဒါက့ၤအီၤဆူပအိၣ်မ့တမ့ၢ်ဟဲစိာ်အီၤဆူပ၀ဲၤဒၢးလၢအအိၣ်ဖဲ 128 E. Buffalo St., Ithaca, NY တက့ၢ်. နကဘၣ်အိၣ်ဒီး Adobe Acrobat လၢနခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အပူၤလၢတၢ်ကထံၣ်၀ဲဒၣ်လံာ်တြံာ်တခါအံၤအဂီၢ်လီၤ. ဖဲနမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်လီအမဲာ်သၣ်ကလီတခါအခါ, ဆီၣ်လီၤ"refresh" ("မၤသီထီၣ်က့ၤ")တၢ်တက့ၢ်. ဒ်န့ၣ်အသိး, ဘၣ်ကတီၢ်ကးတံၢ်ကွံာ်ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအထီဒါတၢ်ဟဲဖျါထီၣ်တဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကမၤစၢၤတၢ်လီၤ.မၤလီၤတံၢ်တၢ်ကဆီၣ်လီၤလၢစဲးစဲးကျံးထုးထီၣ်တၢ်အပနီၣ်အလိၤလၢအအိၣ်လၢ Adobe ပီးလီအကျိၤအလိၤ,တမ့ၢ်၀ဲဒၣ်အ့ထၢၣ်နဲးသန့ထံးအပီးလီအကျိၤဘၣ်.

သုးဒီးပှၤအိၣ်လၢထံကီၢ်အဂၤပှၤဟ့ၣ်တၢ်တဖၣ် (သူဘၣ် FPCA ပှၤတထီၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢနီၢ်ကစၢ်အလံာ်ပတံထီၣ်တက့ၢ်)

တၢ်မၤန့ၢ်သူတၢ်သ့တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအလံာ်တကွီၢ်ဒိ


3. ကိးဘၣ် 274-5521 လၢတၢ်ကဃ့န့ၢ်တၢ်ကဆှၢန့ၢ်နၤဒီးလံာ်တကွီၢ်ဒိတဘ့ၣ်မ့တမ့ၢ်ဟဲဆူပ၀ဲၤဒၢးလၢအအိၣ်ဖဲ 128 E. Buffalo Street, Ithaca, NY 14850တက့ၢ်  


မၤနီၣ်-နဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိအံမ့(လ),ဖဲး(စ)မ့တမ့ၢ်အ့ထၢၣ်နဲးတသ့ဘၣ်.

 

မ့ၢ်မတၤဆဲးလီၤမံၤမ့တမ့ၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးသ့လဲၣ်.

You must be a registered voter in order to vote in the general or primary elections. To register, you must be a United States citizen, be 18 years old (you may pre-register at 16 or 17 but cannot vote until you are 18), live at your present address for at least 30 days before an election, and not claim the right to vote elsewhere. You may not register or vote if you are in prison for a felony conviction.