BOE ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တၢ်ဆဲးကျိးလၢနူယီးကီၢ်စဲၣ်အပူၤ

ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအပၣ်တံၣ်တၢ်ဆဲးကျိးလၢနူယီးကီၢ်စဲၣ်အပူၤ

 

ဒံၣ်မိၣ်ကရဲးတံး(တ)ပၣ်တံၣ်
ကီၢ်စဲၣ်
က၀ီၤတခါ
Democratic State Committee (ဒံၣ်မိၣ်ကရဲးတံး(တ)ကီၢ်စဲၣ်ကမံးတံာ်)
Jay Jacobs, Chair
64 Beaver St. #210
New York, NY 10004
အံမ့(လ)- info@nydems.org
လီတဲစိ # (212) 725-8825
ဖဲး(စ) (212) 725-8958
Tompkins County Democratic Committee (Tompkins County ဒံၣ်မိၣ်ကရဲးတံး(တ)အကမံးတံာ်)
Linda Hoffmann, ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ
 
(607) 607-273-4786
အံမ့(လ)-linda.hoffmann@hotmail.com
Democratic Committee (ဒံၣ်မိၣ်ကရဲးတံး(တ)အကမံးတံာ်) (တၢ်သကွံၢ်ကညးန့ၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ 2019)

Republican Party (ရံၣ်ပၢၣ်ဘလံၣ်က့ၣ်အပၣ်တံၣ်) 

ကီၢ်စဲၣ်
က၀ီၤတခါ
Republican State Committee (ရံၣ်ပၢၣ်ဘလံၣ်က့ၣ်အပၣ်တံၣ်ကီၢ်စဲၣ်ကမံးတံာ်)
Nick Langworthy, Chair
315 State Street
Albany, NY 12210
 
လီတဲစိ # (518) 462-2601
ဖဲး(စ) (518) 449-7443
Tompkins County Republican Party (Tompkins County ရံၣ်ပၢၣ်ဘလံၣ်က့ၣ်အပၣ်တံၣ်)
Michael J. Sigler, Chair
 
 
လီတဲစိ # (607) 339-7978
အံမ့(လ) mike.sigler@yahoo.com 
Republican Committee (ရံၣ်ပၢၣ်ပလံၣ်က့ၣ်အကမံးတံာ်) (တၢ်သကွံၢ်ကညးန့ၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ 2019)

 Conservative Party (ပှၤအဲၣ်လုၢ်လၢ်လၢအအိၣ်ပာ်စၢၤအသးအပၣ်တံၣ်)

ကီၢ်စဲၣ်
က၀ီၤတခါ
NY State Conservative Party (နူယီးကီၢ်စဲၣ်ပှၤအဲၣ်လုၢ်လၢ်လၢအအိၣ်ပာ်စၢၤအသးအပၣ်တံၣ်)
Gerald Kassar, ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ
486 78th Street
Brooklyn, NY 11209
 
Shaun Marie Levine
တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢအမူဒါခိၣ်
325 Parkview Drive
Schenectady, NY 12303
 
လီတဲစိ # (518) 356-7882
ဖဲး(စ) (518) 356-3773
တၢ်ဆဲးကျိးအဂ့ၢ်အကျိၤလၢကတီၢ်အံၤအဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်
 

 

 

Working Families Party (ဟံၣ်ဖိဃီဖိမၤတၢ်တဖၣ်အပၣ်တံၣ်)

ကီၢ်စဲၣ်
က၀ီၤတခါ
New York Working Families Party (နူယီးဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအမၤတၢ်တဖၣ်အပၣ်တံၣ်)
Sochie Nnaemeka, ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ
81 Prospect St.
Brooklyn, NY 11201
 
လီတဲစိ # (718) 222-3796
ဖဲး(စ) (718) 246-3718
Stephanie Heslop

smheslop@gmail.com

607-793-0504