လၢ Pollworkers (ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်)အဂီၢ်

Pollworker(တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ)တၢ်သိၣ်လိ

Poll Pad (တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်)တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးအတၢ်ဂီၤမူ

ပှၤသမံသမိးတၢ်အတၢ်သိၣ်လိ 2021

PSM တၢ်သိၣ်လိအဖါ၀ၢၣ်ဖွဲး(တ) 2021

မ့ၢ်ယကဲထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်အပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

လၢTompkins County အပူၤပှၤအဂၤအါန့ၢ် 300 န့ၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤလၢအကမၤတၢ်ဒ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအပှၤကွၢ်ထံသမံသမိးတၢ်ဒီးဒုးလဲၤတရံး၀ဲဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်တဖၣ်ဖဲ Election Day (တၢ်ဃုထၢအနံၤ)န့ၣ်လီၤ. နကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအသးအိၣ် 17 မ့တမ့ၢ်ပှၢ်န့ၢ်အန့ၣ်,မ့ၢ်ပှၤဆဲးလီၤမံၤပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိလၢ Tompkins County (မ့တမ့ၢ်ဆဲးလီၤဆိဃာ်မံၤဖဲအသးမ့ၢ်အိၣ် 18 ဆူအဖီလာ်), ကဲခၢၣ်စးလၢ Republican (ရံၣ်ပၢၣ်ဘလံၣ်ကၢၣ်) မ့တမ့ၢ် Democratic Party (ဒံၣ်မိၣ်ကရဲးပၣ်တံၣ်),ဒီးသးမုာ်ထံၣ်လိာ်သးဒီးပှၤကညီဒီးဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤဆူပှၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤကလိၣ်ဘၣ်ယၤလၢအခါဖဲလဲၣ်

ထဲဒၣ်စှၤကိာ်သီလၢတနံၣ်အဂီၢ်-

 • Primary Day(ဂံၢ်ခီၣ်ထံးအနံၤ) ဂီၤ 5:30နၣ်ရံၣ် –ဟါ9:30နၣ်ရံၣ်(ဃၣ်ဃၣ်)
 • Election Day (တၢ်ဃုထၢအနံၤ)ဖဲနိၣ်၀့ဘၢၣ်ဂီၤ 5:30နၣ်ရံၣ်. –ဟါ9:30နၣ်ရံၣ် (ဃၣ်ဃၣ်)

မ့ၢ်ယကဘၣ်မၤမနုၤလဲၣ်.

 • ဘၣ်ဟဲထီၣ်တၢ်မၤဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်အီၤ
 • ကတဲာ်ကတီၤတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖး
 • ဆီလီၤပာ်လီၤတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအပီးအလီ
 • ကွၢ်သမံသမိး၀ဲဒၣ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ်အစရီ
 • ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအကျိၤအကွာ်တဖၣ်ဆူပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ်အအိၣ်
 • ကးတံၢ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်ဖဲဟါ 9:00 နၣ်ရံၣ်
 • မၤဂၢၢ်ကျၢၤဒီးပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အစၢတဖၣ်
 • ထီၣ်၀ဲဒၣ်ပှၤသမံသမိးတၢ်အတၢ်မၤလိအတီၤတခါကိးနံၣ်ဒဲး
 • ထီၣ်တၢ်မၤလိလၢစဲးဖီကဟၣ်အဂီၢ်တၢ်သိၣ်လိကိးနံၣ်ဒဲး

မ့ၢ်တၢ်ကဟ့ၣ်ယၤဒီးအလဲဧါ. မ့ၢ်

 • $16.61 an hour for General Election and Primary Day
 • $40 for attending training

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သးစဲလၢတၢ်ကကဲထီၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်တခါန့ၣ်, ဆဲးကျိးဘၣ်ပှၤတက့ၢ်.

TOMPKINS COUNTY
BOARD OF ELECTIONS (တၢ်ဃုထၢတဖၣ်အကမံးတံာ်မိၢ်ပှၢ်)
128 East Buffalo Street
Ithaca, NY 14850
(607) 274-5522
အံမ့(လ)