တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအစဲးလၢတၢ်စကဲ(န)ဒိလီၤတၢ် Tompkins County အဂီၢ်

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအစဲးဖီကဟၣ်လၢ Tompkins County အဂီၢ်

နူယီးကီၢ်စဲၣ်မၤလၢပှဲၤထီၣ်လံတၢ်သုးဃီၤသးဆူတၢ်သူတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအစဲးလၢအစကဲ(န)ဒိလီၤတၢ်သ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.လၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအစဲးန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ညီညီဖိလီၤ.ဖဲနဆဲးစုပနီၣ်လၢလံာ်တၢ်ဖးအက့လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤနၤတဘ့ၣ်အလိၤမ့ၢ်၀ံၤန့ၣ်,နလဲၤစိာ်ဆူတၢ်အိၣ်သဒံၣ်သဒၢအဒၢးဖိအပူၤလၢတၢ်ကမၤပှဲၤအီၤအဂီၢ်တက့ၢ်.နနဲၣ်ဖျါထီၣ်နတၢ်ဃုထၢတဖၣ်ခီဖျိတၢ်မၤပှဲၤလီၤလၢတၢ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.လံာ်တၢ်ဖးအက့တၢ်မၤနီၣ်တၢ်အစဲးန့ၣ်ကအိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကမၤစၢၤပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးသးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့ကတဲာ်ကတီၤအလံာ်တၢ်ဖးအက့လၢတၢ်သဒံၣ်သဒၢအပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.မ့ၢ်၀ံၤနလဲၤစိာ်နလံာ်တၢ်ဖးအက့ဒီးထၢနုာ်လီၤအီၤဆူစဲးစကဲ(န)တၢ်အပူၤလၢတၢ်ကဟ့ၣ်ထီၣ်နတၢ်ဖးအဂီၢ်တက့ၢ်.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်,ကွၢ်ဘၣ် "HOW TO VOTE OPTICAL SCAN BALLOTS" ("မ့ၢ်တၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိတၢ်စကဲ(န)ဒိလီၤလံာ်တၢ်ဖးအက့လၢဒ်လဲၣ်") ဖိးစထၢၣ်,မ့တမ့ၢ်ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဂီၤမူလၢလာ်(တၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ် Windows Media Player န့ၣ်လီၤ)-