County Services           How Do I?     

Biểu mẫu trực tuyến

CÁC MẪU ĐƠN CÓ THỂ TẢI XUỐNG TỪ PHÒNG THẨM ĐỊNH QUẬN TOMPKINS

Mẫu đơn giảm trừ thuế

Biểu mẫu văn phòng

(Bạn có thể nộp đơn khiếu nại cho đến thời điểm Hội đồng xem xét thẩm định thuế tạm dừng, thường vào lúc 8:00 tối, thứ Ba của tuần thứ 4 trong tháng Năm)

(Bạn phải nộp các đơn xin giảm trừ thuế tại văn phòng vào ngày hết hạn (có thể nộp qua mạng).