Liên kết về thuế

Thuế suất thấp không nhất thiết có nghĩa là hóa đơn thuế thấp - nhấp vào đây để tìm hiểu thêm...


 Thuế suất của thị trấn và quận năm2023

 Thuế suất của học khu năm2022

Lịch sử thuế suất từ năm 1984

Lịch sử Thuế suất của thị trấn/quận từ năm 1998

Bảng tính thuế

Danh sách thuế


Có hơn 284 tỷ đô la tiền thuế bất động sản địa phương được thu tại Quận Tompkins. Xem chi tiết.

 

Nếu bảng tính thuế của bạn chính xác nhưng mức thuế của bạn vẫn quá cao - vui lòng liên hệ với đại diện trường học và địa phương của bạn.
Giới hạn thu nhập giảm trừ thuế cho người cao tuổi, người có thu nhập thấp và người khuyết tật - nhấp để xem

Thẩm định viên không tham gia vào việc đánh thuế, gia hạn, thu hoặc cưỡng chế thuế bất động sản tại địa phương