County Services           How Do I?     

Các Loại Giấy Phép và Thủ Tục Liên Hệ:

Mọi công việc bên trong hoặc liền kề với Đường Cao Tốc Quận đều phải có giấy phép của TCHWY.

Please read your responsibilities for working within the Highway right-of-way, insurance requirements and NYS Highway Road Preservation Law.

 

1. GIẤY PHÉP XÂY DỰNG         

A. Giấy Phép Lao Động Trên Đường Cao Tốc - Tất cả các công trình trong phạm vi 25' tính từ đường tâm của con đường đều phải có giấy phép.Phí căn cứ theo bảng tính phí.

B. PHÍ Cấp Giấy Phép Xây Dựng Bảng Tính - Liệt kê các khoản phí cho các loại dự án khác nhau trong lộ giới của đường cao tốc.

C. Private / Non-commercial Driveway Permit - For installation or replacement of driveway entrances.

Permit Fee is $100. A $2,000 Security Deposit and Proof of Contractor's insurance are required at time of Permit submission.  

D. Giấy Phép Lát Đường Lái Xe Vào Nhà / Lối Vào - Để lát hoặc tái tạo bề mặt của đường lái xe vào nhà tư nhân/phi thương mại. Phí $25,00

E. Driveway Maintenance - No permit is required for regular owner maintenance and repairs.

EXPIRATION for all Construction Permits:

      60 Calendar Days After TCHWY Permit Date  

      30 Day Extension With Written Approval

Only Checks and Money Orders are accepted, there is not an online payment option at this time. 

For additional permit information, email us at:   HighwayPermits@tompkins-co.org  or call 607-274-0300.

 

2. GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN

A. Non-Divisible Hauling Permit Single - Over-width, greater than 8'6" wide. Per move, specific route (i.e. mobile home, modular units). Fee $25.00/unit

B. Non-Divisible Hauling Permit Blanket - Over-width, greater than 8'6" wide. Annual per vehicle blanket. Valid on all Tompkins County highways (i.e. construction, farm machinery). Fee $100.00

Mẫu Giấy Phép Vận Tải Không Tách Rời, NHẤP vào đây

Vui lòng kèm theo hồ sơ xin giấy phép của quý vị:

  • Lộ trình đề xuất
  • Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm
  • Đơn Đăng Ký Giấy Phép Vận Tải Siêu Trọng Đặc Biệt của NYS DOT

C. Giấy Phép Vận Tải Quá Cỡ - Hàng năm, tuyến đường cụ thể.Con dấu của quận dùng cho giấy phép quá cỡ của NYS.Phí $10,00 mỗi đơn vị.

Vui lòng hoàn thành các phần hiện hành của giấy phép và dữ liệu phương tiện có liên quan tương ứng với Giấy Phép Tải Trọng Quá Cỡ Tách Rời của NYSDOT.  Ghi rõ ràng số đội xe của Đơn Vị trên mẫu giấy phép NYSDOT.  Mục đích là để sử dụng một giấy phép TCHWY duy nhất cho toàn bộ đội xe của quý vị.

Mẫu đơn Giấy Phép Tải Trọng Tách Rời Hàng Năm cho một (1) đến mười lăm(15) đơn vị, NHẤP vào đây

Mẫu đơn Giấy Phép Tải Trọng Chia Nhỏ Hàng Năm cho hơn mười lăm (15) đơn vị, NHẤP vào đây

Vui lòng kèm theo hồ sơ xin giấy phép của quý vị:

  • Giấy Phép Tải Trọng Tách Rời Hàng Năm của NYS DOT cho mỗi đơn vị

 

For additional permit information, email us at:   HighwayPermits@tompkins-co.org  or call 607-274-0300.